[text]
Täna on
Riigikohus jättis Paluküla puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringu kehtima

25.09.2008

 

Riigikohus rahuldas osaliselt Kehtna vallavolikogu kassatsioonkaebuse ning jättis rahuldamata Lembi Sepa, Aivar Jürisalu ja Arvi Sepa kassatsioonkaebused vaidluses, mis puudutas Paluküla puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringu kehtestamist. Riigikohtu otsusega jäi detailplaneering kehtima.

 

Planeeringuala asub Kõnnumaa maastikukaitsealal ning on kantud Natura 2000 eelvalikualade nimekirja. Samuti ulatub planeeringuala osaliselt Paluküla Hiiemäele, mis on tunnistatud kultuurimälestiseks ning mida väidetavalt kasutatakse kultusekohana. Planeeringu kohaselt rajatakse sinna aastaringselt kasutatav puhke- ja spordibaas koos mäele paigaldatavate suusatõstukitega.

 

Kohtuvaidlus tõusetus sellest, et väidetavalt ei olnud detailplaneering kooskõlas Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eesmärkidega ning detailplaneering ei tagavat Natura 2000 eelvalikualaks oleva piirkonna loodustingimuste säilimist.

Varemalt oli halduskohus jätnud kaebuse detailplaneeringule rahuldamata. Ringkonnakohus tühistas detailplaneeringu osaliselt, vähendades sellega ette nähtud ehitiste ja rajatiste arvu. Ringkonnakohtu otsusele esitasid kassatsioonkaebuse mõlemad pooled: nii Kehtna vallavolikogu kui Lembi Sepp, Aivar Jürisalu ja Arvi Sepp.

 

Riigikohtu halduskolleegium nõustus ringkonnakohtuga, et Natura 2000 eelvalikualadel tuleb hoiduda keskkonnatingimuste olulisest muutmisest, kuid tõi välja, et Natura 2000 eelvalikualaks olemine iseenesest ei välista sellel territooriumil majandustegevust ja ehitamist. Riigikohus märkis, et majandustegevus on piiranguvööndites lubatud kooskõlas looduskaitseseaduse ja kaitseala kaitse-eeskirjaga, mis märgivad, et kaitsealal on detail- ja üldplaneeringu kehtestamine lubatud kaitseala valitseja, ehk konkreetsel juhul Raplamaa keskkonnateenistuse, nõusolekul. Selline nõusolek koos täiendavate tingimuste seadmisega oli keskkonnateenistuse poolt antud. Riigikohtul puudub alus mitte nõustumiseks keskkonnateenistuse arvamusega, mille kohaselt ei kahjusta planeeringus ette nähtud tegevused oluliselt Kõnnumaa maastikukaitseala loodustingimusi. Samuti pidas Riigikohus olemasolevat seadusandlust piisavaks, et detailplaneeringute kehtestamisel kaitsta Natura 2000 eesmärke.

 

Riigikohus kordas oma otsuses, et keskkonnamõjude hindamise aruande ja muude tõendite kohaselt ei tooks kavandatud tegevused kaasa kaitseala kaitse-eesmärgi olulist negatiivset mõjutamist.

 

OTSUS

 

Eveli Kuklane
Kommunikatsiooniosakonna juhataja

Allikas: Riigikohus