[text]
Täna on

1. Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda (edaspidi Maavalla Koda) on vabatahtlikult liitunud kodade ühendus, mille eesmärgiks on: 

1.1 tema liikmeskodade põhikirjaliste eesmärkide saavutamine ühistegevuse kaudu;
1.2 põlisrahva loodususu avaldumiseks vajaliku vaimse ja materiaalse kultuuri ja looduskeskkonna hoidmine, uurimine ja tutvustamine avalikes huvides;
2. Maavalla Koda on juriidiline isik kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega, tal on oma tunnusmärgid, pitsat ja pangaarve.
2.1 Maavalla Koja tegevus rajaneb demokraatial, liikmete omaalgatusel, ühis -ja heategevusel ning juhtorganite valitavusel ja aruandlusel Maavalla Koja liikmete ees.
2.1 Maavalla Koja keskus asub Tallinnas.
II Õpetuslik alus ja kohustuslikud usulised talitused
3. Õpetuslik alus ja kohustuslikud usulised talitused sätestatakse Maavalla Koja liikmeskodade põhikirjadega.
III Vaimulikud
4. Vaimulike seisund, ametiliigitus ja teenistuslikud suhted sätestatakse Maavalla Koja liikmeskodade põhikirjadega.
4.1 Vaimulike teenistusriietuseks on üldlevinud pärimuslik riietus.
IV Tegevus
5. Oma põhikirjalise tegevuse teostamiseks Maavalla Koda:
5.1 korraldab konverentse, seminare, kursusi, loenguid ja muid üritusi;
5.2 tõlgib, koostab, kirjastab ja levitab usuteemalist kirjandust;
5.3 kasutab massiteabevahendeid oma tegevuse tutvustamiseks;
5.4 valmistab, toob sisse, viib välja ning levitab oma eesmärgist lähtuva sisuga audio-, video- ja filmimaterjali, aga samuti elektroonilisi teavikuid;
5.5 asutab koole, lasteaedu ning muid õppeasutusi, töötab välja ning vahendab haridusprogramme;
5.6 asutab, rahastab ja juhib kasvatuslikke tööühinguid;
5.7 jagab sihtotstarbelisi toetusi ja määrab stipendiume;

5.8 teeb muid kõlbelisi ja seadusega lubatud tegusid.
V Maavalla Kotta astumine, sellest lahkumine ning välja arvamise kord;
Maavalla Koja liikmete õigused ja kohustused
6. Maavalla Koja liikmeskond moodustub algeliselt Maavalla Koja asutajakodadest, vastavalt asutajaliikmete nimekirjale, mis kinnitatakse Maavalla Koja asutamiskoosolekul.
7. Maavalla Kojaga liituja võetakse liikmeskojaks tema poolt esitatud kirjaliku avalduse alusel Maavalla Koja Juhatuse otsusega.
8. Maavalla Koja liikmeks vastuvõtmise avalduse vaatab Maavalla Koja Juhatus läbi hiljemalt ühe kuu jooksul avalduse esitamise päevast arvates ning teatab ärakuulamise aja ning koha.
8.1 Ärakuulamine toimub mitte varem kui 14 päeva ja mitte hiljem kui 28 päeva peale seda, kui Juhatus on ärakuulamise välja kuulutanud.
8.2 Ärakuulamise ajast ja kohast antakse kirjalikult teada niihästi kõikidele Maavalla Koja liikmeskodadele kui ka liitumisavalduse esitanud Kojale.
8.3 Pärast ärakuulamist võib Juhatus kuulutada välja täiendava ärakuulamise, mis toimub mitte varem kui 14 päeva ja mitte hiljem kui 28 päeva peale seda kui Juhatus on täiendava ärakuulamise välja kuulutanud.
8.4 Maavalla Koja Juhatus peab liikmeskojaks vastuvõtmise kohta lõpliku otsuse langetama hiljemalt ühe kuu jooksul peale viimast ärakuulamist.
9. Liikmeskojaks vastuvõtmisest võib keelduda järgmistel põhjustel:
9.1 Juhatus teatab oma soovimatusest (koos põhjendustega) vastuvõtmistaotluse esitajaid näha Maavalla Koja liikmeskojana;
9.2 vähemalt kaks liikmeskoda teatavad oma soovimatusest (koos põhjendustega) vastuvõtmistaotluse esitajaid näha Maavalla Koja liikmeskojana.
10. Maavalla Koja liikmel on õigus:
10.1 oma esindajate kaudu osa võtta Maavalla Koja koosolekutest ning tema poolt korraldatavatest üritustest;
10.2 saada teavet Maavalla Koja tegevuse tulemuste kohta;
10.3 astuda Maavalla Kojast välja.
10.4 Liikmeskoja liikmel on õigus oma koja esindajana valida ja olla valitud Maavalla Koja juhtimis- ja ülevaatusorganeisse.
11. Maavalla Koja liikmeskoda ja tema liikmed on kohustatud:
11.1 järgima käesolevat põhikirja ning täitma juhtimisorganite otsuseid;
11.2 osa võtma Maavalla Koja tegevusest.
12. Maavalla Koja liige arvatakse Juhatuse otsusega Maavalla Kojast välja:
12.1 tema tegevuse lõpetamise korral;
12.2 kui ta ei täida käesolevas põhikirjas sätestatud liikmeskoja kohustusi;
12.3 kui seda nõuavad vähemalt 2/3 liikmeskodadest;
12.4 liikmeskoja kirjaliku lahkumistaotluse puhul.
12.4.1 Juhatus peab rahuldama oma otsusega liikmeskoja lahkumistaotluse ühe kuu jooksul alates avalduse laekumisest.
VI Maavalla Koja ülesehitus
13. Maavalla Koda on loodud juriidiliste iskute liiduna, vaba ühinemise alusel.
14. Esmane üksus on Koda. Koda on Eesti Vabariigi seaduste suhtes võrdne mõistega “kogudus”.
15. Kodade esindused koosnevad nende Vanematest, Vardjatest ja Kirjutajatest. Kodade esindused koos Maavalla Koja Juhatusega moodustavad Maavalla Koja Esinduskogu.
16. Esinduskogu on Maavalla Koja kõrgeim jõud. Esinduskogu:
16.1 kinnitab Maavalla Koja põhikirja ja teeb sellesse muudatusi;
16.2 kinnitab Maavalla Koja eelarve;
16.3 kuulab ära ja kinnitab Maavalla Koja tegevus-, majandus-, ja ülevaate aruande;
16.4 valib Maavalla Koja Juhatuse (Vanem, Vardja ning Kirjutaja);
16.5 valib Maavalla Koja ülevaatustoimkonna;
16.6 annab juhiseid Maavalla Koja Vanemale, Vardjale ning Kirjutajale nende tegevuses;
16.7 langetab muid otsuseid.
17. Esinduskogu tuleb kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord suvel ja üks kord talvel.
18. Esinduskogu kutsub kokku Maavalla Koja Vanem või Vardja, teatades sellest vähemalt kaks nädalat ette.
19. Esinduskogu kokkukutsumine on kohustuslik, kui seda nõuab kirjalikult vähemalt kolmandik liikmeskodadest.
20. Esinduskogu koosseisu kuuluvad Maavalla Koja Vanem, Vardja ja Kirjutaja ning liikmeskodade esindajatena iga liikmeskoja Vanem, Vardja ja Kirjutaja, kui Maavalla Koja Juhatus ei otsusta erandlikult vähendada või suurendada liikmeskodade esindatust.
21. Suurendatud või vähendatud esindatusest teatab Juhatus liikmeskodadele kirjalikult vähemalt 14 päeva enne Esinduskogu kokkukutsumist.
22. Esinduskogu on otsustusvõimeline, kui Esinduskogu toimumisest on kirjalikult teatatud kõigile liikmeskodadele ning kohal viibib rohkem kui pool Esinduskogu koosseisust, kusjuures esindatud peavad olema rohkem kui pooled liikmeskodadest.
22.1 Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletavad üle poolte kohalolijatest. Otsus Maavalla Koja tegevuse lõpetamise kohta võetakse vastu kohalolijate vähemalt 2/3 poolthäältega.
23. Hääletamine toimub salastatult, kui selleks avaldab soovi kas või üks Esinduskogu liige.
24. Igal Esinduskogu liikmel on üks hääl.
25. Vanem:
25.1 on Maavalla Koja juht;
25.2 esindab Maavalla Koda ja teeb tema nimel avaldusi ning sõlmib lepinguid;
25.3 täidab muid ülesandeid ja võtab vastu otsuseid, mis ei kuulu Esinduskogu või Vardja pädevusse;
25.4 valitakse kolmeks aastaks.
26. Vardja:
26.1 juhib Maavalla Koda Vanema äraolekul; muul ajal juhib koos Vanema ja Kirjutajaga Maavalla Koja jooksvat tegevust;
26.2 sõlmib Maavalla Koja nimel varalisi lepinguid, võtab tööle ja vallandab Maavalla Koja töötajaid;
26.3 otsustab muid küsimusi, mis ei kuulu Esinduskogu ega Vanema pädevusse;
26.4 valitakse kolmeks aastaks. Kaks korda järjest ei saa sama isikut Vardjaks valida.
27. Kirjutaja juhib koos Vardjaga Maavalla Koja jooksvat tegevust.
27.1 Maavalla Koja nimel väljaantavad teosed ja sisulised kirjutised kuuluvad Kirjutaja otsese järelevaatuse alla.
27.2 Kirjutaja valitakse kolmeks aastaks.
28. Juhatuse kutsub kokku Vanem või tema äraolekul Vardja vastavalt vajadusele.
29. Juhatuse otsus võetakse vastu, kui selle poolt on vähemalt kaks Juhatuse liiget.
30. Juhatuse pädevusse kuulub:
30.1 Maavalla Koja liikmeskodade vastuvõtmine ja väljaarvamine;
30.2 Maavalla Koja esindajate nimetamine ning nende volituste ulatuse määramine;
30.3 majandusaasta aruande ja bilansi esitamine Esinduskogule.
31. Majandusaasta aruandes peavad olema kajastatud järgmised andmed:
31.1 varade seisukord;
31.2 sissetulekud ja väljaminekud;
31.3 Maavalla Koja töötajate töötasud ja juhtimiskulud;
31.4 aruandlus võlgade kohta.
32. Juhatuse liikmed vastutavad Juhatuse pädevusse kuuluvate otsuste vastuvõtmise või vasuvõetud otsuste täitmata jätmise tagajärjel Maavalla Kojale tekitatud varalise kahju eest.
33. Juhatuse liikmed vabanevad vastutusest eelmise majandusaasta tulemuste eest, kui Esinduskogu on Juhatuse aruande heaks kiitnud.
34. Juhatuse liikmed ja toimkondade Vanemad võivad oma ülesannete täitmise eest saada tasu, mille maksmise alused ja korra kinnitab Esinduskogu.
35. Ülevaatustoimkond:
35.1 koosneb kolmest liikmest ja valitakse kolmeks aastaks. Ülevaatustoimkond valib eneste hulgast toimkonna esimehe. Sama isik ei saa esimehe ametit pidada üle kolme aasta järjestikku;
35.2 jälgib Maavalla Koja majandustegevust ja kontrollib varaliste tehingute seaduslikkust;
35.3 kontrollib ka allüksuste (v.a. liikmeskodade) ülevaatustoimkondade tööd. Oma tegevusest koostab ta aastaaruande ning esitab selle Esinduskogule kinnitamiseks 30 päeva jooksul peale majandusaasta lõppemist.
35.4 Ülevaatustoimkonna liikmeks ei või olla Maavalla Koja Juhatuse liige, samuti nende abikaasa, laps, õde, vend, ema või isa.
35.5 Ülevaatustoimkonnal on õigus ja kohustus selgitada Maavalla Koja vara kasutamise, arvelduskontode ja raamatupidamisdokumentide seaduslikkust ning õigus nõuda selgitusi ja muud abi oma ülesannete täitmiseks.
VII Mõrrakohus
36. Mõrrakohus on Maavalla Koja haldus- ja vaimulik kohus.
36.1 Mõrrakohus tegutseb vastavalt Eesti Vabariigi seadustele, Maavalla Koja põhikirjale, mõrrakohtukorraldusele ja headele tavadele.
37. Mõrrakohus otsustab, milliste asjade üle võetakse kohut mõista ja võib mõista kohut:
37.1 Maavalla Koja liikmeskodade liikmete vahelistes vaidlustes;
37.2 põhikirjalistes ja sellega seonduvates küsimustes;
37.3 avalikult esitatud üldist õpetust puudutavates küsimustes.
38. Mõrrakohus ei mõista kohut üksikisikute usuliste tõekspidamiste, kombetalituste ega eraelulise ja perekondliku ülevalpidamise kohta.
39. Maavalla Koja Esinduskogu kehtestab ja muudab mõrrakohtukorralduse.
40. Mõrrakohtukorraldus sätestab:
40.1 Mõrrakohtu kokkukutsumise;
40.2 Mõrrakohtu sundjate (liikmete) valimise ja ametist vabastamise korra;
40.3 Mõrrakohtu sulaste (ametnike) ametissemääramise ja ülesanded;
40.4 täpsustavalt Mõrrakohtus arutatavad asjad;
40.5 Mõrrakohtu menetluse;
40.6 edasikaebamise Mõrrakohtu otsuste peale;
40.7 Mõrrakohtu laialisaatmise.
VIII Vara tekkimine, kasutamise ja käsutamise kord
41. Maavalla Koja vara tekib:
41.1 varalistest annetustest, pärandvaradest, oma vara kasutada andmisest;
41.2 sihtotstarbelistest korjandustest;
41.3 õiglusjärgluse alusel tagastatavatest varadest;
41.4 muudest kõlbelistest ja seadusega lubatud sissetulekutest.
42. Maavalla Koja omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Maavalla Koja põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamine ei ole vastuolus seadusega.
43. Maavalla Koja liikmel ei ole õigust Maavalla Koja varale. Maavalla Kojal ei ole õigust oma liikme varale. Maavalla Koda ei kanna majanduslikku vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust Maavalla Koja varaliste kohustuste eest.
44. Maavalla Koda vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
IX Maavalla Koja korralduse muutmise ja tegevuse lõpetamise alused ja kord
45. Maavalla Koja ümberkorraldamine (liitmine, ühendamine, eraldamine, lahutamine) toimub Esinduskogu otsusel.
45.1 Maavalla Koja ümberkorraldamise otsuses nimetatakse Maavalla Koja järglane (sed), kellele lähevad üle Maavalla Koja õigused ja kohustused.
46. Maavalla Koja tegevus lõpetatakse järgmistel juhtudel:
46.1 Esinduskogu otsuse alusel;
46.2 kohtuotsuse alusel;
46.3 juhul kui Maavalla Kotta on jäänud alla kahe liikme ja liikmete arv ei ole suurenenud ühe kuu jooksul vähemalt kolme liikmeni.
47. Maavalla Koja tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmisel valib Esinduskogu Lõpetava Toimkonna ja määrab Maavalla Koja viimase Esinduskogu toimumise aja.
47.1 Lõpetava Toimkonna valimisel määrab Esinduskogu Toimkonna volituste tähtaja, mis ei või olla lühem kui kaks kuud ja võimalusel toimkonna liikmete töö tasustamise korra.
48. Maavalla Koja tegevuse lõpetamisel kohtuotsusega määrab Maavalla Koja Lõpetava Toimkonna kohus.
49. Maavalla Koja Lõpetav Toimkond:
49.1 lõpetab Maavalla Koja toimingud;
49.2 avaldab Maavalla Koja tegevuse lõpetamise teate ajalehes;
49.3 Maavalla Koja lõpetamisel lähevad allesjäänud varad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teadaolevate võlausaldajate raha deponeerimist üle Maavalla Koja esinduskogu otsusega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud avalik-õiguslikule juriidilisest isikust MTÜ-le või riigile.
50. Lõpetamiskulud kaetakse lõpetava Maavalla Koja arvelt. Lõpetava Toimkonna tegevuse tulemused vormistatakse lõppaktiga.

Põhikiri täiendatud 27.02.2016 Tartus. Madis Iganõmm /juhatuse liige/
Allkiri digitaalne