[text]
Täna on


t_palukyla2.gifRapla maakonnaleht Nädaline kirjutas 11.06 loos “Palukyla arendus jälle kohtus”, et  Kehtna vallavalitsus keeldub avalikustamast  Palukyla puhke- ja spordikeskuse tasuvusuuringut, täpsema nimetusega Palukyla puhke- ja spordikeskuse tasuvus- ja teostatavusanalyysi. Kehtna vallavalitsus tellis  tasuvusuuringu eelmise aasta kevadel Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse tytarettevõttelt ERKAS Arendusteenused ning uuringu tulemused jõudsid vallavalitsusse 13. radokuud sel aastal. Uuringu tegemiseks eraldati valla eelarvest 200 000 krooni.

03.03. saabus vallavalitsusse teabenõue, milles sooviti uuringu tulemustega tutvuda. Kehtna vallavalitsus vastas keeldumisega., mispeale taotleja pöördus andmekaitseinspektsiooni (AKI). AKI tegi 15.05. ettekirjutuse, milles kohustas vallavalitsust uuringutulemused avalikustama vallavalitsuse võrgulehel nagu näeb ette avaliku teabe seadus  Kehtna vallavalitsus keeldus ettekirjutust täitmast ja esitas selle kohta 02.06. Tallinna halduskohtusse kaebuse. 

Kehtna vallavanem Kalle Toomet põhjendas otsuse mittetäitmist seega, et tasuvusuuringut valla raha eest tellides ei tegutsenudki nad avalikes ylesannetes. “Keeldusime teabenõuet täitmast põhjusel, et teave ei ole saadud avalikke ylesandeid täites, esitasime oma põhjendused tuginedes eelkõige avaliku teabe seaduse ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse sätete koostoimele”. Kalle Toomet on lubanud, et vaidlusega minnakse vajadusel Riigikohtuni.

Kalle Toometi sõnul oli  uuringu eesmärk 2004. aastal kehtestatud detailplaneeringu yksikasjalikum läbimõtlemine. Uuringu sisu tutvustab Kalle Toomet järgmiselt: “ Selle analyysi käigus selgitatakse välja valla kui arendaja riskid ja nende haldamine. Samuti on tehtud ettepanekuid keskuse juhtimise lahendamiseks ja koostööpartnerite leidmiseks.” Kalle Toometi sõnul sõltub keskuse väljaehitamine rahast, mida vallal hetkel selleks otstarbeks pole. Toometi sõnul on senine tegevus olnud suunatud ELi raha taotlemiseks, mille jaoks peavad olema eelnevalt tehtud nii detailplaneering, tasuvusuuring kui ka ehitamiseks vajaminev projektdokumentatsioon, “et olla kindel oma võimekuses suuta objekti edaspidi hallata”.

Kehtna valla selleaastased tegemised hiiemäel:

- Telliti puhke- ja spordikeksuse 590 000 kr maksev ehitusprojekt.

- Korraldati koos Rapla maavalitsusega hiiemäel maakondlik vastlapäev.

- Rahapuudusele viidates keelduti paigaldamast hiiemäe jalamile hiit ja hiietavasid tutvustavat teabetahvlit. Maavalla koja ettepanekuga paigaldada enne maakonna vastlapäeva teabetahvel hiie jalamile oma kulu ja kirjadega nõustuti vaid tingimusel, kui ajaloolisi tavasid tutvustavat teksti muudetakse ja tahvel paigaldataks hiiemäe tippu, kus enamus kylastajaid seda ei näe.

- Valtu spordimajale tehti ylesandeks langetada suusaradade ääres ja mõnel pool mujalgi kasvavad hiiepuud.

 

Allikas: Maavalla Koda