[text]
Täna on

Tallinna Halduskohus võttis 2. aprilli 2012. a määrusega  menetlusse kaebuse, millega Paluküla elanik Aivar Jürisalu taotleb Valtu Spordimajale antud vee erikasutusloa tühistamist. Valtu Spordimaja on Kehtna vallavalitsuse hallatav asutus, mis avaldas soovi Paluküla hiiemäe alla paarikümne aasta eest rajatud veekogust võtta järgnevatel aastatel talve jooksul kunstlume tootmiseks 1500 kuupmeetrit vett.

Vee erikasutusloa andis välja Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon 21.09. 2011. aasta otsusega, eelnevalt andis 26. oktoobril 2010.aastal oma nõusoleku loa väljaandmiseks Kehtna vallavalitsus, seejuures kohalikku elanikkonda nii eraviisiliselt kui ka valla ajalehe kaudu teavitamata.

Vee erikasutusloa menetluses osalenud Paluküla ja lähikonna inimesed leiavad, et otsuse tegemisel ei ole arvestatud kodanike ettepanekuid ja vastuväiteid. Loa andja ei soostunud arvesse võtma ettepanekuid, millega soovitati piiritleda tegevused nii, et looduslik pühapaik Paluküla hiiemägi jääks kahjustamata. Hiiemäe hoidjad leiavad, et maasiseste torustike paigaldamine oleks vastuolus hiietavadega ja kahjustaks Paluküla hiiemäge pöördumatult. Ka kunstlume valmistamisel tekkiva müra pärast tunti muret.

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Rapla büroo veespetsialisti koostatud keskkonnamõjude eelhinnang  ei pööranud looduslikule pühapaigale mingit tähelepanu, samas mainis korduvalt torustike rajamist kui reaalset kavandatavat tegevust.

Paluküla asub Kõnnumaa maastikukaitsealal, mis on ühtlasi Natura 2000 võrgustiku ala. Kaitseala piiranguvööndis on veekogu veetaseme ja kaldajoone muutmine keelatud.  Seejuures ei rahuldanud keskkonnaminister 2005. aastal Kehtna vallavalitsuse avaldust kaitsekorda muuta.

Luba ja eelhinnang keskkonnamõjude kohta:

http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/index.php?id=10535&op=doc_details&dok_id=306076&asutus_id=1

Eelnevad uudised kunstlume kavade kohta Paluküla lehel:

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=58&id=4352&op=lugu

http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=&id=4502&op=lugu

Lähem teave:

Arvi Sepp

Arvi.Sepp[at]mail.ee, tel: 56606912, Paluküla hiiemäe hoiu seltsing