[text]
Täna on

t_DelosArt5a.gifMaalehe Metsaleht kirjutab, et Palukyla hiiemäe kohal ripub jälle kirves. Kehtna vallale kuuluv Valtu spordimaja taotlevat luba muinsuskaitsealusest hiiest 48 tihumeetri metsa raiumiseks. Keskkonnaamet polevat veel raiele lõplikku jah sõna öelnud, sest hiie tipp kuulub ka muinsuskaitse alla. Muinsuskaitseamet polevat aga taotlusele seni oma kooskõlastust andnud.

Tegelikult väljastas Keskkonnaamet Palukyla hiiemäel metsa raiumist lubavad metsateatised juba käesoleva aasta alguses 11.01. Samas juhiti tähelepanu, et alal asub kultuurimälestiseks tunnistatud hiiepaik, kus raiumiseks tuleb võtta ka Muinsuskaitseameti kooskõlastus.

Tegelikud raiemahud on hirmuäratavalt suured. Ajalooliselt Palukyla Hiiemäelt kavatsetakse Keskkonnaameti metsateatise kohaselt raiuda 1100 tihumeetrit puid. Selle hulgas muinsuskaitse alla võetud Palukyla Hiiemäe mälestise alalt ja selle kaitsevööndist 370 tihumeetrit. Kogu kinnistult - hiiemäelt ja selle lähiymbrusest - lubab Keskkonnamet raiuda 2254 tihumeetrit.

Vastuseks Valtu spordimaja taotlusele kirjutas Muinsuskaitseametis hiite raiumisega tegelev Ants Kraut 06.02.2012, et amet peab mälestisel ja selle kaitsevööndisse kavandatud töid vajalikuks. Enne lõpliku kooskõlastuse andmist lubati aga kysida Muinsuskaitseameti juurde moodustatud looduslike pyhapaikade ekspertnõukogu seisukohta. Tegelikult aga seisukohta ei kysitud. Pyhapaikade ekspertnõukogu kuulis hiiemäele kavandatavast raidest alles kohalikelt elanikelt 2012. a lehekuu lõpus.

Palukyla hiiemägi on ajalooline looduslik pyhapaik, mis asub Kõnnumaa maastikukaitsealal ning yleeuroopalise tähtsusega Natura alal. 2004. aastal võttis Muinsuskaitseamet kaitse alla Hiiemäe 99 m kõrgusjoonega piiratud tipuosa, jättes kaitseta suurema osa hiiest. Kultuuriministri otsusega on siiski mälestisele määratud ka 90 m kõrgusjoonega piiratud kaitsevöönd, kus ilma Muinsuskaitseameti kooskõlastuseta on keelatud muu hulgas mistahes raietööd. 2010. aastal tegi Muinsuskaitseameti looduslike pyhapaikade ekspertnõukogu ettepaneku võtta kaitse alla kogu hiiemägi jalamilt jalamini.

Maalehe lugu

Palukyla Hiiemäe leht

Kuva: Palukyla Hiiemäe maa munitsipaliseerinud Kehtna vald on sealt aastate jooksul juba langetanud hulga metsa ning kavatseb nyyd ilmselt ristiryytlite alustatud hävitustöö lõpule viia.