[text]
Täna on

Neljapäeval, 26. veebruaril toimus Rapla maakonnas Kehtna vallamajas Paluküla puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringu ja Keskkonnamõjude hinnangu aruande avalik arutelu.

Koosolekut juhatas Kehtna vallavalitsuse vastne jurist Väärsi. Ettekannetega esinesid detailplaneeringu autor OÜ Valtu Projekt juhataja Kehtna vallavolikogu liige Tõnis Kurisoo ja Keskkonnamõjude hinnangu aruande koostaja OÜ Alkranel esindaja Alar Noorvee.

 

Koosolekul osalesid Rapla maavalitsuse, Kehtna vallavalitsuse ja -volikogu, Raplamaa keskkonnateenistuse, Järvamaa keskkonnainspektsiooni, Muinsuskaitseameti, Eesti Pärandkoosluste Kaitse Ühingu, Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsingu esindajad ning eriteadlane sipelgate alal. Kuulajaid, küsijaid oli Palukülast ja selle ümbruskonnast. Kokku mahutas vallamaja saal nelikümmend inimest.

 

Koosoleku alguses tehti ettepanek algatada detailplaneeringu uus vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine ning käsitleda peetavat arutelu kui üht koosolekut antud teemal, viidates avaliku väljapaneku korraldamisega kaasnenud seaduserikkumistele: puudus Raplamaa keskkonnateenistuse kooskõlastus, kogu detailplaneering koosnes väljapaneku esimesel poolel ühest põhijoonisest ilma seletuskirjata. Kehtna vallavalitsuse jurist ei pidanud ettepanekut põhjendatuks, algatada kogu protseduur uuesti, kui selle käigus on toimunud eksimusi. Otsuse antud küsimuses langetab Kehtna vallavolikogu oma korralisel avalikul istungil 16. märtsil algusega kell 15.00.

 

Detailplaneering näeb ette Kõnnumaa maastikukaitsealal asuvale Paluküla hiiemäele kahte mäetõstukit, valgustatud murdmaasuusaradu ja lähiümbrusesse on planeeritud järgmised rajatised: teenindusmaja, tehnika hoiustamise ja korrastamise hoone, sportlaste ruumid, motell, kämpingumajad (12 tk), saun, kohtunike maja, puurkaev, parklad (100 sõiduautole ja 2 autobussile), telkimisplats, köök-WC-pesuruumi hoone ja varikatus telkijatele, suusastaadion ja jalgpalliväljak (koos lasketiiruga), tenniseväljakud, korvpalliväljak, võrkpalliväljak, tiigi laiendamine ja maaaluse veetorustiku ehitamine lumekahurite hüdrantkaevudeni, tulekustutusveevõtukaev ning varjualune, koppel ja lasipuu hobustele. Keskuse rajamist on kavas alustada tõstukite paigaldamisega. Kogu planeeringuala pindala on ligikaudu 16,3 ha.

 

Keskkonnamõjude hindaja soovitas esmalt saada Raplamaa keskkonnateenistusel selgus, kas ja millisel määral on plaanitav vastuolus kehtiva seadusandlusega. Keskkonnamõjude hinnangu aruande kohaselt plaanitav ei kujuta keskkonnale ohtu. Keskkonnamõjude hindaja kõneles mitmekesistamise kaudu maastikumustri täiustumisest ja ökoloogilise piiriefekti tekkimise võimalusest. Keskkonnamõju hindaja ei pidanud vajalikuks kaasata töösse ühtegi eksperti väljastpoolt.

 

Avaliku väljapaneku kohta esitatud kirjalikele märkustele, ettepanekutele ja eksperthinnangule lubati vastata kirjalikult. Kohapealsete kuulajate rohkete küsimuste seas jäid vastuseta kõik majanduslikke näitajaid puudutavad.

 

Vastlapäeval kutsus reklaam ligikaudu 2000 inimest Palukülla. Mäel juhtus kaks rasket õnnetust, kümmekond kiirabisse jõudnud traumat olid seotud seljapõrutusega mäest allalaskmisel ning käe- ja hüppeliigese traumadega. Kiirabi jäi Palukülas kümmekonnaks minutiks liiklusummikusse.

Detailplaneeringu autor väitis, et mäetõstukite paigaldamine tagaks ohutuse. Kehtna vallavalitsusel on hangitud Soome Vabariigist 1999.aastal labatõstuk, mida kord on mäel katsetatud ja mis esimesel võimalusel tööle plaanitakse panna.

 

Muinsuskaitseameti esindaja kommenteeris toimuvat järgmise võrdlusega: keegi ei aruta kunagi, kas kirikus joosta päri- või vastupäeva, lasta altari pihta oreliväärilt või mitte, kuid Paluküla hiiemäe puhul arutatakse täie tõsidusega kõigi osapoolte poolt, kas võib suusatada, kelgutada ja liugu lasta ühes suunas või kahes suunas, mis tähendab seda, et ilmselt enamik arutelust osavõtjaid ei taju seda kui pühapaika.

 

Järvamaa keskkonnainspektsiooni esindaja selgitas, et hiiemäel metsaseaduse rikkumise kohta algatatud väärteomenetlus on lõpetatud kuriteo tunnuste ilmnemisega ja kogutud materjalide põhjal on alustatud kriminaalmenetlust, mis käsitleb ebaseaduslikku raiet. 

 

Koosolekul andsid tooni plaanitava keskuse tingimusteta pooldajate temperamentsed väljaütlemised. Looduse ja ajaloolis-kultuuriliste väärtuste pärast mures olevate inimeste poolt kõneldu ei pääsenud mõjule.

 

Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsing