[text]
Täna on
Kehtna Vallavalitsus
Pargi 2
Kehtna alevik
79001 Raplamaa
Teie 17.09.2004 nr 3.3-3/384
16.09.2004 nr 3.3-3/385
Meie 13.01.2005 nr 16-5/8737-5, 8733-2

Kõnnumaa maastikukaitseala
kaitse-eeskiri


Olete Keskkonnaministeeriumile saatnud ettepaneku Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmiseks Paluküla puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringuga piiritletud alal. Samuti taotlete ehituskeeluvööndi vähendamist seoses planeeringualale sauna rajamisega.

Kavandatav puhke- ja spordikeskus asub Kõnnumaa maastikukaitsealal, mille kaitse-eeskiri on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2000 a määrusega nr 253. Kaitseala on moodustatud Keava, Loosalu ja Palasi rabade, Keava-Esku ja Paluküla-Sillaotsa servamoodustiste ning kaitsealuste liikide elupaikade kaitseks.

Planeeritaval alal asub ka kaitsealune Paluküla hiiemägi, mis on kultuurimälestiseks tunnistatud kultuuriministri 26.05.2004 a käskkirjaga nr 100.

Kõnnumaa maastikukaitseala piiranguvöönd on vastavalt kehtivale kaitse-eeskirjale kaitseala majanduslikult kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada kaitse-eeskirjas kehtestatud tingimustega. Kuna kehtiva kaitse-eeskirja nõuete järgimine on eelduseks, et kaitstaval alal säilib sellele alale omane maastikuline ja bioloogiline mitmekesisus, ei pea Keskkonnaministeerium otstarbekaks Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja täiendamist Teie poolt tehtud ettepanekutega. Sellest tulenevalt ei saa ka rahuldada Teie taotlust ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Lugupidamisega

Villu Reiljan
Minister