[text]
Täna on

t_Kunda007.gifEile, 17 porikuud tegi Riigikohtu halduskolleegium teatavaks otsuse, millega muutis tyhiseks Kunda hiiemäe tuulepargi detailplaneeringu, mille alusel oleks maausuliste ajaloolisse pyhapaika ehitatud kaks tuulegeneraatorit, teed, parkla ja elektriliinid.

Kolleegium leidis, et detailplaneeringu kehtestamise otsuses puudusid igasugused põhjendused, miks detailplaneering sellisel kujul kehtestati. Samuti leidis kolleegium, et Kunda linn ei olnud detailplaneeringu menetluses kaalunud Härjapea Taarausuliste ja Maausuliste Koja esitatud ettepanekuid tuulepargile alternatiivsete asukohtade leidmiseks või tuulepargi lahenduse muutmiseks ning selline kaalutlusviga võis viia ebaõigele lahendusele. Lisaks märkis kolleegium, et Muinsuskaitseamet ning Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus olid detailplaneeringu kooskõlastanud vaid tingimuslikult, nähes ette rea tingimusi, mida tuleb planeeringu alal ehitamise ajal ning ehituse lõppemise järel täita. Ent neid tingimusi Kunda Linnavolikogu ei kehtestanud. Riigikohtu halduskolleegium leidis, et neil põhjustel on detailplaneeringu kehtestamine õigusvastane.

Maavalla Koja vanema Ahto Kaasiku sõnul oli Riigikohtu sellisel otsusel nii mõistus kui syda. Otsus on selge sõnum kõigile arendajatele, et põlisrahva pyhapaikade ja inimõiguste arvelt ei tasu oma äriprojekte aretama hakata. Teisalt oli see sõnum maausulistele ning kõigile põliskultuurist hoolivatele inimestele – esivanemate väärtuste hoidmisel tuleb jääda enesele kindlaks. “Hiied on meie ja järeltulevate põlvede ylimalt väärtuslik ja oluline omand. Hiied hoiavad meie väesidet esivanematega, neisse iidsetesse pyhapaikadesse on kätketud osa meie juurtest ja hingest. Hiied on sageli vaaremade ja –isade kalmukohad.  Hiite ja teiste ajalooliste looduslike pyhapaikade kaitseks kasutame me edaspidi ära iga võimaluse mida pakub Eesti ja laiemalt Euroopa õigusruum. Me ei kao ega väsi, vastupidi hiiesõprade read täienevad ja tugevnevad iga päevaga”, ytles Ahto Kaasik.

Kohtuvaidlus Kunda hiiemäe saatuse yle algas eelmise aasta suvel. Härjapea Taarausuliste ja Maausuliste Koda vaidlustas Tartu Halduskohtus Kunda Linnavolikogu 5. juuli 2006. a otsuse, millega oli kehtestatud tuulepargi detailplaneering Kunda linnas Hiiemäe maaüksusele. Tartu Halduskohus rahuldas Härjapea Taarausuliste ja Maausuliste Koja kaebuse, kuid Tartu Ringkonnakohus tühistas halduskohtu otsuse ja jättis kaebuse rahuldamata. Riigikohtule esitas Härjapea koda apellatsioonikaebuse käesoleva aasta radokuus.
 
Riigikohtu otsusega rahuldati Härjapea koja kaebus ja tühistati Tartu Ringkonnakohtu otsus ning jäeti jõusse Tartu Halduskohtu otsus, millega Härjapea Taarausuliste ja Maausuliste Koja kaebus rahuldati ja detailplaneeringu kehtestamise otsus tühistati.

Tuulepargi rajamist muinsuskaitsealusele hiiemäele taotleb OY Oceanside, kelle juhtkujude hulka kuulub teoloog Jaan Tepp, Jyri Mõis ja Martin Kruus. Tuulepargi operaatorfirmaks on asunud OY Nelja Energia, mida juhib samuti Martin Kruus.

Katsed leida kõiki pooli rahuldavad kokkulepped ilma kohtuvõimu abita on jäänud seni tulemuseta, kuna linn ja arendaja on keeldunud vähendamast tuulepargi mahtu või rajama seda mujale.

Kunda Hiiemägi on yks vähestest kaitse all olevatest hiitest, mis asuvad riigi või avalik-õigusliku isiku maal ning on avatud huvilistele ja maausulistele kasutamiseks ilma piiranguteta.

Riigikohtu otsus Kunda Hiiemäe võrgulehel

Pilt: Kunda Hiiemägi, Maavalla koda


Maavalla koda