[text]
Täna on

yhispalve
Ersade sõltumatu ajaleht Erzjan Mastor avaldas Maavalla koja pöördumise, milles mõistetakse hukka hõimurahvaste usuline pööramine. Avaldame allpool loo eesti ja vene keeles.


Ajaleht Ersjan Mastor avaldas suvel mari omausu preestri abilise Ilja Evanõn-Birski artikli, milles mõisteti hukka Ingeri luterliku kiriku misjon Marimaal. Samuti toonitas kirjutaja, et läänemeresoomlastel pole õigust lõhkuda hõimurahvaste juuri ning ohustada nende pysimajäämist.

Kuna esitatud syydistused puudutavad otseselt ka maarahvast, peame vajalikuks avaldada selgituse.

Kuigi idapoolsete hõimurahvaste juures tegutseb Eestist pärit misjonäre - hingedepyydjaid, ei esinda nad maarahvast, vaid Eesti elanikkonna kristlikku vähemust ja nende võõramaiseid õpetusi. Valdav enamus eestlastest kannab edasi põliseid uskumusi ja tavasid. Maausule on aga omane salliv suhtumine teiste rahvaste elma ja usku ning teise rahva usuline pööramine on taunitud.

Erinevate uuringute kohaselt on eestimaalaste hulgas kristlasi 14 – 25%. Eestlaste hulgas veel vähem. Yle poole rahvast ei usu mitte juutide, kristlaste ja muhameedlaste ainujumalat, vaid muid vaimseid jõude.

Suhteliselt väiksele hulgale vaatamata on kristlikud yhendused allutanud oma mõjule enamuse valitsuserakondade juhatustest ja kustutavad selle abil oma ajaloolist võimujanu. Eesti kirikute nõukogu ja Eesti valitsuse vahel sõlmitud leppe alusel toimub eesti rahva ristiusustamine. Sõjaväkke, vanglatesse ja politseisse on palgatud kristlikud riigivaimulikud. Riigi- ja kohaliku võimu asutuste yritustel toimuvad kristlikud talitused, millest paljud kodanikud usulistel põhjustel osa ei saa võtta. Kirik tegutseb ka selle nimel, et muuta kristlaste kontrollitav religiooniõpetus yldhariduskoolides kohustuslikuks. Usuvabaduse rikkumine ei puuduta Eestis yksnes põlisrahva pärimuslikku maausku inimesi vaid ka juute, buddiste, moslemeid jt.

Eesti põlisrahva ja maausu yhendused mõistavad hukka mistahes usulise pööramise või muu usulise surve soome-ugri ja maailma teiste põlisrahvaste juures. Võõrsilt toodud ainujumala usu pealesurumine hävitab rahvuskultuure ja kiirendab põlisrahvaste kadumist. See aga vaesestab maailma elmalist mitmekesisust ja nõrgendab inimkonda tervikuna.

Soome ugri rahvaste põliselmad ja eneseteadvus on loonausulised ja keskkonda säästvad. Meie põliste uskude kahjustamine on yhtlasi rynnak elukeskkonna ja maaema vastu.

Eesti omausulisi yhendav Maavalla koda ning teised põlisrahvaste yhendused kavatsevad pöörduda Eesti, Soome ja Venemaa valitsuste poole, piiramaks mistahes misjonitegevust soome-ugri rahvaste suhtes. Äärmiselt nurjatu on kasutada raskustes inimeste ja rahvaste olukorda võõra usu pealesurumiseks.  Mistahes (humanitaar)abi meie rahvastele peab tulema puhtast sydamest ja olema ilmalik.

Soome-Ugri rahvaid ei seo mitte yksnes keelesugulus vaid veel enam sarnane maailmavaade ja usuline pärand. Loona hingestatuks pidamise, esivanemate ja loonajumalate austamise, sõna väesse uskumise ning loona pyhapaikade poolest on meie rahvad perekond, kelle hoida on yhised juured.


Ahto Kaasik
Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla koja vanem


Эстонские последователи традиционной религии осуждают миссионерскую деятельность

Газета «Эрзянь Мастор» опубликовала недавно статью помощника жреца Марийской традиционной религии Ильи Эванын-Бирского, в которой осуждается миссионерская деятельность лютеранской «Церкви Ингрии» среди марийцев. Автор подчеркивает, что у представителей прибалтийско-финских народов нет прав подрубать корни родственных народов и, тем самым, ставить родственные народы под угрозу исчезновения.

Поскольку затрагиваемые в статье темы напрямую касаются и эстонцев, считаем необходимым разъяснить нашу позицию.

Когда на землях родственных финно-угорских народов осуществляют свою деятельность миссионеры, происходящие из Эстонии, они не представляют при этом эстонский народ, а выражают только чуждые идеологии христианского меньшинства. Значительное большинство эстонцев продолжает придерживаться традиционных верований и обычаев эстонской Веры Земли. А Вере Земли присуще толерантное отношение к культурам и религиям других народов.

Согласно различным исследованиям доля христиан среди жителей Эстонии составляет 14 – 25%. Среди эстонцев и того меньше. Более половины жителей верят не в единственного бога иудеев, христиан или мусульман, а в иные духовные силы. 

Христианские организации, несмотря на их относительно малое количество, распространили свое влияние на большинство руководящих органов правящих партий и через них реализуют свои исторические властные амбиции. На основе заключенного между Советом церквей Эстонии и эстонским правительством соглашения проводится христианизация эстонского народа. На государственную службу в вооруженные силы, тюрьмы и полицию принимаются христианские священники. На мероприятиях государственных и муниципальных учреждений проходят христианские богослужения, поэтому многие граждане не могут принять в них участие по религиозным причинам. Церковь стремится и к тому, чтобы сделать обязательным в общеобразовательных школах подконтрольное ей преподавание религии. Нарушение свободы вероисповедания в Эстонии затрагивает не только последователей традиционной Веры Земли коренного народа, но и иудеев, буддистов, мусульман и других.

Организации Веры Земли коренного народа Эстонии осуждают любые попытки религиозного обращения или другого религиозного давления в отношении финно-угорских или других коренных народов мира. Насаждение принесенной издалека веры в единого бога уничтожает национальные культуры и ускоряет исчезновение коренных народов. Это в свою очередь обедняет культурное многообразие мира и ослабляет человечество в целом.

Традиционные культуры финно-угорских народов и их идентичность проникнуты природными верованиями и дружественны к окружающей среде. Нанесение вреда нашим традиционным верованиям одновременно является атакой и на среду обитания, на Мать Землю.

Объединяющая последователей традиционной веры Эстонии «Маавалла Кода» и другие организации коренных народов намереваются обратиться к правительствам Эстонии, Финляндии и России с призывом ограничить любую миссионерскую деятельность в отношении финно-угорских народов. Крайне неэтичным представляется использование жизненных трудностей людей и народов для насаждения чуждой веры. Любая (гуманитарная) помощь нашим народам должна идти от чистого сердца, быть внерелигиозной.

Финно-угорские народы связывает не только родство языков, но и даже в большей степени схожее мировоззрение и религиозное наследие. Почтительным отношением к живой природе, уважением к предкам и природным богам, верой в силу слова мы являемся семьей, которая держится общих корней.


Ахто Каасик
Старейшина организации:
Oбшинa Эстонcкoи Koрeннoи Peлигии


Kuva: Viie aasta eest Tallinnas toimunud Soome-Ugri maailmakongressi avamise puhul korraldasid mari, soome, udmurdi, ersa ja maarahva loonausulised Saula Siniallika hiies yhispalvuse.


Vaata lisaks: Mari omausuline pahandab Ingeri kirikuga