[text]
Täna on

Autor: ERM
Autor: ERM
Sygiskylvi ja viljalõikuse lõppedes tähistatakse Setomaal Peko pyha. Õigemini, tähistati varem ja võibolla kusagil tähistatakse praegugi. Peko on seto põllu-, karja- ja viljakusjumal, kelle puust või vahast kuju hoitakse salaja aidas. Vaid Peko pyhadel või kylvamise ajaks tuuakse kuju välja.

Peko pyha võib pidada põimukuu lõpust sygiskuu lõpuni. Et sygiskylv kestab enam-vähem sygiskuu keskpaigani, ei saagi tavaliselt Peko pyha varem pidada. Mõnel pool on pyha peetud ka täiskuu ajal. Kõige selle tõttu saab Maavalla sirvikalendris märgitud Peko pyha kuupäeva – sygiskuu kolmandat pyhapäeva - võtta yksnes kui yhte võimalikku.

Peko pyhal austatakse jumalat ja valitakse selle järgmise aasta peremees ehk Peko papp. Pyhale koguneb tavaliselt yhe kyla 20-30 väärikamat meest. Nagu pyha puhul tavaks, käiakse enne saunas. Iga mees võtab kodust kaasa riidesse seotud toidukompsu ja suundub hämaruse saabudes salaja tallu, kus hoitakse Pekot.

Jumala kuju tuuakse aidast tuppa ja mehed seavad end vaikides sööma. Yhe kirjelduse kohaselt käivad mehed yheksa korda ymber Peko ja paluvad lauldes hoida hobuseid, vilja ja karja.

Järgneb omalaadne liisuheitmine, saamaks teada, kellest saab järgmiseks aastaks Peko hoidja ehk peremees.

Mehed lähevad õue ryselema. Kelle kriimustusest või löögist ilmub esimesena välja veri, see ongi Peko uus peremees. Kõigi osaliste eesmärgiks on saada kuju endale, sest see toob perele ja majapidamisele suurt õnnistust. Tahtlikult ei tohi end keegi vigastada, kuid teisigi pyytakse hoida. Yhes vanemas kirjelduses on öeldud, et mehed võitlevad kassi kombel. Seetõttu võib ryselemine kesta tunde, enne kui liisk langeb.

Peko pyha peetakse ka kevadkylvi järel (suvisted) ja leedopyhal. Eri paigus ja eri ajal on tavad mõneti erinenud. Kevadisele pyhale kogunesid näiteks nii mehed kui naised. Samuti on naised kogunenud kusagile eraldi Peko kahja jooma, samal ajal kui mehed peavad Peko pyha. Pekole on pyhendatud puid ja põõsaid, mille juurde viidi ande.

Kõik Pekosse puutuv on pyytud hoida täielikus saladuses. Seetõttu on meile teadaolev vaid killud, mis on uurijateni jõudnud pika aja jooksul. Sama võib märgata mujalgi Maavallas. Maausuliste palvetest andidest räägivad tavaliselt kõrvalised isikud, kes pole saladusse pyhendatud.

Pärimus


Petserist alla Dudrõna poolõ minneh, too jago setokõisi kutsutas “Mokoluva nulk”, niigu näil kõik kotusõ ja kolkõ mulkõ perrä nimitedäs. Siin Mokoluva nulgah om üts esierälik setodõ pido vai praasnik, kelle osalise hendit egä aasta üts kõrd, nii augusti kuu otsal ehk septembri kuu algusõl, ütte paika kokko ühendävä. See parhilla peetäv pruuk om näil ilm-mälehtämätä vana, umist vanõmbist peritü pruuk, midä nüüd ennegi nii salajalt peetäs, et tedä muu ei tijä`-kuulõ`, ei ka näe, kui ütsinda “koräädsi praasniki” osalise.

Pidol käüjit om umbõst 30 meesterahva hinge, kõik inämbüsi ütepoolõ iä inemise, kindmä ja tõsidsõ meelega, kes too pääle vannõ ja toovotusõ omma tennü, et naa umast praasniki pidamisest kellegi midägi ei piä pajatama.

Praasniki pidamine on järgmine. – Nimitedu praasniki liikme läävä ütel tävvekuu õdangul kokko, inämbüsi sis, kuna kuu uma hõpõvalgõga ööd ilostas. Egäl kokkominejäl om leeväkott hinnest üteh võõdõt, midä kinnitse ussõ ja akõndõ takah, põrmandu pääl maah istuh, sälä` ütstõõsõ poolõ käändeh, pahanult süvväs, niigu nohisõs õnnõ, ilma kõigõ vähämbä kõnõlõmise ja jutulda.

Umbõst poolõ tunnilise jutulda, pahadsõ söögi perrä pand egäüts uma kotisuu kõvatsõ kinni ja viskas ütte esiäralikku nulka, kohe muid söögikottõ eeh olõi. Usinasti joostas nüüd tarõst suurõ tormiga vällä niigu mändse vallatu tsurakõsõ, ketä koolmeistri kavva klassih om pidänü.

Väläh nakkasõ naa tassamisi, kogoni kassi kombel, ütstõõsõga tiklõma, teeslema touklõma ja rübelema, ütstõõsõ eest õks pakku minneh ja üle aia karõldõh niigu viuhk õnnõ.

Sedä mängü pidävä naa kas valgõnõ, kooni hullamise pääl näist kiäki haavatus saap ja verd nättäväle tulõp, midä na ka uma tembutamisega jo ootvaki, kui mäng jo pikäle om venninü.

Kellel sis veri vällä om kriipsinu, kas üle aia kargamise ehk tõõsõ küüdse kriipmise vai löömise läbi, too saap tulõval aastal koräädsi-praasniki perremehes, kohe jällki kokko mindas vanna harinut pruuki pidämä.

Pääle väläh vallatusõ, mis kuuselge ööga pikembas om venninü, mindas tõist kõrda tarrõ, kohe suur laud katõtas, kõik üteh toodu söögi ja joogi kokko kannõtas, - ja nüüd algnõs üts ütine rõõmus söömine, kinniste akõndõ ja uste takah, koh suur ribahlamp näile valgõt näütäs.

Lavva otsah istus praasniku-peremees, kuna timä kõrval verest hüübünü käe ehk näoga tulõvane-perremees asõnd võtt.

Veel vasta valgõt lahkuva na niisama tassalikult lakja, kui kokkogi olli`tulnu, hüäh lootusõh tulõvadsõ kokkosaamise päle.

Nii jutustiva mullõ mitmõ tõemeelidse seto-vele`, kellel praasniki osalisist umatsõ omma, ja kinnitävä sedä kogoni õigõs.
Vastseliina – Jaan Sandra (1897).

Peko palved

Peko palvetest on tuttavad paar vähe pikemat:

Peko, oh Pekokõnõ,
Hoia sa meie villakeist,
Kaidsa m mie karõkõist;
Varja mie mija, elämist!
Peko, oh Pekokõnõ,
Saada sa suvvi, päästä päivi,
Eka luodud loomakest,
Peko, oh Pekokõnõ.

Teises palves Pekole ei nimetata Pekot nimepidi. Palve ise tuletab meelde Kraasna puusliku palvet:

Jumal hoidku räüsä eest,
Viljand iks vihma mi villüle,
Kastet kaara orasselle,
Muille mingü musta pilve,
Sinnä mingü sinipilve,
Meile tulgu mesipilve,
Vala vaha arvuline,
Mine iks vihma Viromaale,
Sagariku saaremaale!
Jumal hoidku räüsä eest,
Armas jumal halla eest!

Peale karjaõnne ja viljakasvu paluti Pekolt ka tütarlastele meheleminemise õnne:

Püha Peko, kallis Peko!
Kata mu n.n. karvast pääd!
Ma anna sulle, Pekokõnõ,
Sada sällä painatust,
Kuuskümmend kumarust,
Kui sa selle nägü näütäs,
Kes mu n.n. päädä katt.

Eisen 1996, lk. 165.

Peko

Setumaal astub kodumaa Metsiku, viljaneitsi ja muude vilja edendajate asemele Peko, keda kaugemal Eestis ei tunta. Peko esineb peale viljakasvu edendamise veel karjakaitsjana. Setukesed usuvad, et Peko võib ilmagi muuta. Peko varjab oma austajate vilja rahe, põua ja ränga saju eest, niisama karja huntide ja muude kahjude eest. Ühe teate järgi leitud Peko maa seest; seepärast annab ta maa sigidusele õnnistust.

Peko ei ela mitte ainult mõttekujutuses nagu viljaneitsi, vaid laseb enesele, niisama kui Metsik, kindla välimise kuju anda. Peko, Metsik ja Tõnn on need kolm, kellest teame, et esivanemad neist kujusid teinud ja neid kujusid üht ehk teist moodi austanud.

Enamasti valmistatakse Peko vahast. Talle antakse mõnikord kuni kolmeaastase lapse suurus ja kuju. Et kuju rohkesti vaha tarvitab, ei või iga talu enesele Pekot hankida, vaid kuju valmistatakse ühisel kulul, enamasti kogu küla kulul. Kujusid peeti tavalisesti aidas viljasalves.

Ometi ei asu Peko ühes talus, vaid vahetab tihti omanikku. Peko austajad moodustavad enamasti iseäraliku ringkonna, kokku umbes 20-30 meest. Aasta otsa lubatakse Pekol ühes talus, õigemini talu aidas asuda, siis aga viiakse ta teise austaja juurde, kelle peale liisk langeb.

Peko auks pühitseti aastas mitu korda pidu: kevadel, jaanipäeval, sügisel. Kevadist pidu peeti vanasti ikka külviajal, sügisest pärast lõikuse lõpetamist. Iga pidu ajal sai Peko oma jao ohvrit. Ohvrit pidid kõik Peko austajad andma.

Mõnest pidust võtsid osa ainult mehed, mõnest ka meesteriietesse pandud naisterahvad. Mehed võtsid ohvriannid igaüks ise kaasa, naisterahvad sellevastu käisid Peko jaoks ande kerjamas. Mõnes kohas ei tohtinud meestepidul sugugi “Jumala vilja” maitseda, teisal küll. Sügisesel pidul ei põlatud kusagil “Jumala vilja”.

Kõige tähtsamat Peko pidu, “koräätsi” pidu, ööl vastu 1. oktoobrit, peeti veel mineval aastasajal; meie päevil näikse pühitsemine lõppenud olevat.

Määratud pidupäeva õhtul pärast päeva loojaminekut kogunesid kõik Peko austajad, igaühel pamp seljas, toiduaineid täis, peremehe ehk Peko papi juurde kokku. Peremees paneb aknale varju ette ja süütab lambi, võtab puhta lina, kutsub kaks pidulist kaasa ja läheb Pekot aidast ära tooma. Üks valgustab laternaga teed, teine vaatab järele, et keegi kutsumata külaline piduliste talitust ei näeks. Pidu kannab täiesti müsteeriumi pitserit. Ka kõnelda ei tohi piduline sellest Peko mitteaustajatele.

Aidas palakasse mähitud Peko viiakse tuppa, kus ta keset tuba lambi alla istuma seatakse. Pidulised ise istuvad ta ümber, aga seljad vastu Pekot, avavad paunad, hakkavad sööma. Vanemal ajal sai Pekogi vist osa toitu enesele, uuemal ajal unustati ta hoopis.

Pärast söömist käivad pidulised üheksa korda ringi ümber Peko, lauldes: Peko, mii jumala, kaidsa sa mii karkõist, hoia mii hobõsid, varja mii viläkeist kõge rää räusõ iist!

Selle peale sammuvad mehed õue vallatama ja möllama. Kõigel hullamisel on üks siht: verd välja saada. Vere ilmumine määrab selle, kellest veri tuleb, Peko papiks.  Meelega ei tohi keegi ennast ise haavta, et havast kasvõi tilk verd tuleks.

Niipea kui kellegi pidulise ihu niipalju kriimustatud ehk haavatud, et verd näha, hüüavad kõik pidulised: “Veri! Veri väljas!”. Kohe lõpeb hullamine, vallatus. Pidulised jooksevad selle juurde kokku, kelle ihust verd ilmunud, sest vere ilmumine määrab nagu liisk vereomaniku järgmiseks aastaks Peko papiks. Uus Peko papp kantakse kätel tuppa, kus Peko edaspidiseks ajaks ta hoiu alla antakse.

Setukesed usuvad, et kus Peko majas, seal iseäralik õnn majas. Küll kaitseb Peko kõiki oma austajaid, aga kõige rohkem ikka oma pappi, s.o. seda, kelle juures ta just asub.

Uus papp mässib pidu lõpul Peko palakasse ja kannab ta oma koju viljasalve. Peko asukohta ei tohi keegi muu teada kui ta austajad.

Pidu lõpul vajutavad pidulised oma vahaküünla otsad Peko kuju külge. Sedaviisi kasvab see iga aastaga suuremaks.

Karjale loodetakse Pekolt järgmist viisi õnnistust: Peko pidul võetakse üheksa pidulise käest paluke leiba. Need leivatükid antakse karjalaskmise päeval karjasele, karjane söödab need karjale. Niisugust Peko leiba saanud karjalooma ei taba suvel mingisugune õnnetus. Leivaga ühes tuleb Peko kaitse ja õnn kõigele karjale.

Külviajal peab Peko aidasalvest välja rändama põldu õnnistama. Setukesed usuvad, et kui Peko nende külvamist näeb, talt vilja sigimiseks iseäralik õnnistus tuleb ja põld rohkest lõikust annab.

Igasse kohta põllule ei tohi Pekot viia, vaid ainult sinna, kus põllu ääres puid ehk põõsaid olemas. Lagedalt võiksid võhikud Pekot kergesti näha ja nende kuri silm viljasigiduse ometi kinni panna. Peaasi, et Peko võhikute eest hästi varjatud. Puud ja põõsad varjavad aga Pekot hästi.

Iga Peko austaja oleks heameelega Peko oma põllule viinud, aga paraku puuduvad mõnelgi põllul puud ja põõsad; sedaviisi peab mõni Peko austaja viljasigitaja iseäralikust õnnistusest ilma jääma.

Neid kohti, kuhu Peko külviajal viidi põldu õnnistama, kutsutakse “Peko kohtadeks”. Peko kohad said vanemal ajal mõnesuguseid ohvreid, ka siis, kui Peko kodu aidas istus. Ohverdati raha, aga niisama ka soola, vilja, linu ja muud.

Jaaniööl viisid vanemal ajal mehed ja naisterahvad Peko üheskoos karjamaale ja palusid Pekolt karjale kaitset ja õnnistust. Ühtlasi ohverdasid nad sel puhul Pekole võid, kohupiima, villu ja muud. Enamasti võttis Peko papp annid enesele; mõnikord jagas ta neid santidelegi.

Mõnes kohas peeti vanasti nelipühade öölgi Peko auks pidu. Pidu otstarve ei selgu andmetest küllalt; näib nagu oleks nelipühade öösine pidugi karja- ja viljasigidusega ühenduses. Nelipühade piduks annetasid Peko austajad ju aegsasti linnaseid; neist pruulis Peko papp piduõlut.

Ka viina viisid piulised kaasa, pealeselle Pekole veel mune ja saia. Pekot ei viidud seekord ometi majast välja, vaid kuju pandi tuppa kummuli lükatud tõrre põhjale, pidulised astusid annetega ta juurde, heitsid ta ette põlvili, karjale õnnistust ja viljale sigidust paludes.

Palve järel algas pidusöök, mille jaoks pidulised rooga kaasa tõid, kuna Peko papp ju varemini oli õlut pruulinud. Pekotki paluti pidusöögile: “Peko, Peko, tule õlut jooma! Tule mamma maitsema!”

Küünlapäeva ajal võtsid setukesed võidusõitusid ette. Salaja viidi niisugusel puhul Pekogi saani ja kaeti hoolsalt vaibaga kinni, et keegi võhik ei näeks. Oli Peko saanis, loodeti, et hobune Pekolt iseäralikku jõudu ja kestvust saab kõiki muid võidusõitvaid hobuseid ära võita.

Võidusõitudel astus Peko juba ristiusu püha Jüri ametisse. Püha Jürit peetakse muidu hobuste kaitsjaks. Pärast võidusõitu kanti Peko niisamuti võhikute nägemata aita tagasi, kui ta sealt välja toodud (Eesti kirjandus 1908, lk. 377-387).

Peko austamise jälgi leiame Soomestki. Juba Agricola nimetab karjalaste jumalate hulgas: Pellon Pecko ohran casvon soi = Põllu Peko odra kasvu edendas. Soomlaste usu järgi esineb Põllu-Peko odra kaitsjana, edendajana. Hämes pannakse puss põllu äärde, et Põllu-Peko orast ära ei sööks. Võimalik, et soomlaste Peko tegevus vanasti ka muude viljatõugudeni ulatas. Agricola nimetab ometi ainult otri.

Prof. K. Krohn seab Peko ühendusse Islandi Beggviriga ehk Byggviriga, keda viljakasvu-jumala Freya tenijaks peeti. Nüüdki veel tähendab bjugg rootsi keeles otra. Seega tuleks Peko nime pidada väändeks põhjakeele Byggvirist ehk muust sarnasest nimest.

Eisen 1995, lk 77/80.

 


Vaata lisaks ja kasutatud kirjandus

Vaata lisaks:
Peko jumal
Rahvakalendri andmebaas BERTA
Mälestusi Pekost jm seto maausust
Reis Setumaale 1884
Estonica Pekost
Hagu, Paul 1975. Setu viljakusjumal Peko. Keel ja Kirjandus, Nr 3 (1975). Lk 166-172.


Kasutatud kirjandus

Eisen, J. M 1995. Peko. Eesti mütoloogia. Lk 77/80.
Eisen, J. M. 1996. Esivanemate ohverdamised. Lk. 165.
Loorits, Oskar 1990. Eesti rahvausundi maailmavaade. Lk. 46/47, 59/60.
Ränk, Gustav 1934. Materiaalne Peko. Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat IX-X, 1933/34. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, lk 176-203.
Ränk, Gustav 1949. Vana Eesti rahvas ja kultuur. Kirjastus eesti Raamat, Stockholm. Lk. 188.