[text]
Täna on

OTSUS

Kunda

05. juuli 2006 nr 21           

Hiiemäe tuulepargi piirkonna
detailplaneeringu kehtestamine


Võttes aluseks Kunda linna ehitusmääruse § 16 lõike 1 ja Planeerimisseaduse § 24 lõiked 3 ning 5 ja § 25 lõiked 4 ja 5

KUNDA LINNAVOLIKOGU OTSUSTAB:

1. Kehtestada Hiiemäe tuulepargi piirkonna detailplaneering.

2. Teatada detailplaneeringu kehtestamisest ühe kuu jooksul kohalikus ajalehes “Meie Kodu” ja maakondlikus ajalehes “Virumaa Teataja”.

3. Saata detailplaneeringu kehtestamise otsus ja kehtestatud planeering Lääne-Viru maavanemale ja riigi maakatastri pidajale.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas (Jaama tn 26, Jõhvi 41 532)   30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemist.
   

Anne Tasuja
Linnavolikogu esimees

Seletuskiri

Hiiemäe tuulepargi piirkonna detailplaneering on läbinud planeeringu menetlusetapid, samuti planeeringu olulise osana paralleelprotsessina valminud strateegiline keskkonnamõju hindamise aruanne. Hiiemäe tuulepargi piirkonna  detailplaneeringu, planeeringuala suurusega 49,23 ha., eesmärgiks on rajada maa-alale Kunda linnas 3 tuulegeneraatorit ning teede ja elektrivõrk. Elektritootmine on planeeritud kolme Nordex N90 tüüpi tuulegeneraatoritega, koguvõimsusega 6,9 MW. Eesti Energia AS poolt on esitatud vastavasisuline liitumispakkumine.

Maksimaalne lubatud ehitiste kõrgus 145 m, täisehituse maksimaalne lubatud pindala 1200 m² ning juurdepääsuteede alune pindala 1,86 ha. Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus on viidud läbi uuringud eesmärgiga selgitada tegevusega kaasnevat mõju looduskeskkonnale, tehiskeskkonnale, sotsiaalsele ja kultuurilisele keskkonnale sh. mõju kultuuripärandile.  Aruandes toodud uuringute tulemustele tuginedes ei too kavandatav tegevus kaasa piiriülest keskkonnamõju. Detailsed andmed uurimistöö kohta seletuskirja lõpus toodud veebiaadressil.

Planeeringu avaliku arutelu käigus seati Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja vanema Ahto Kaasiku poolt allkirjastatud kirjas kahtluse alla strateegilise keskkonnamõju hindamise aruande objektiivsus, eelkõige küsimustes, kas Kunda linna maine, turismi ja puhkemajanduse arendamisel puuduvad alternatiivid muinsuskaitsealusele hiiemäele tuulikute ehitamisel, kas üks Hiiemäe kõrvale ehitatav tuulik täidaks Kunda linna seatud eesmärke vähem kui kaks tuulikut hiiemäel ja üks selle kõrval, kuidas kompenseeriks Kunda linn kohalikele elanikele, aga laiemalt ka Eesti üldsusele Hiiemäe, kui kultuuriväärtuse olulise kahjustamise ja pühapaiga kasutamise võimatuks muutmise?

30.08.05 ning 11.05.06. toimunud Kunda Linnavalitsuse, Maavalla Koja esindaja ning OÜ Oceanside vahelistel kohtumistel asetleidnud mõttevahetuste käigus, samuti avalikel aruteludel on neid küsimusi korduvalt arutatud ning vastustena saame välja tuua järgmise: arendaja on uurinud alternatiive, mis puuduvad piirnevatel aladel, eelkõige seoses eraomandisse kuuluvate maa-alade killustatuse tõttu, mis kokkulepete sõlmimist takistab ning Viru-Nigula valla vähene koostöövalmidus antud projekti suhtes.

Majanduslikult lahendamatu on projekti osaline teostamine (tuulikute arvu vähendamine) või otsustamise määramatuks ajaks edasi lükkamine aastatepikkuse täiendava teadusliku uuringu läbiviimiseks. Allkirjastatud on CO2 emissiooni leping, millele seatud tähtaeg vahepeal ümber saaks ning projekti lõpetaks.

Samuti jääb puutumata osa Hiiemäest, mis paikneb väljaspool Kunda linna haldusala, mistõttu säilub võimalus religioosseks tegevuseks Hiiemäel, tuulepargi rajamise korral seda mõnevõrra vähendades. Ehitistealune pindala hõlmab alla 5% planeeringualast, kuid Maavalla Koja seisukohalt on mõju pühapaigale taastamatult destruktiivne.

Lahendada tuleb dilemma, kas toetada piirkonna üldiseid huvisid sh. Hiiemäe korrastamine ja ligipääsu võimaldamine rekreatiivseks tegevuseks ja muinsuskaitseväärtuste kvaliteetseks eksponeerimiseks, alternatiivenergeetika huvisid sh. globaalseid aspekte või säilitada Hiiemägi, kui religioosne objekt, toetades sellesisuliste uskumustega inimeste huvisid ning kaudsemalt ja abstraktsemalt ka eestlaste rahvuslikke väärtusi.

Sobivat lõplikku kompromissi leitud ei ole. Pooled on avaldanud valmisolekut moodustada arendaja poolt finantseeritav mittetulundusühing, mille funktsiooniks on uurida detailsemalt Kunda Hiiemäe arheoloogilist, usulist ja inimtegevuslikku pärimust.

Niisamuti tuua esile Kunda Hiiemäe pärimus läbi vajalike toimingute ja rajatiste, milleks võivad olla esimesel juhul uuringud ja teadustööd ning teisel juhul teerajad, viidad, muinsuste konserveerimine ja seega Kunda Hiiemäe pärimuse presenteerimine, samuti kaitsta Kunda Hiiemäge inimtegevuse tulemusena tekkida võiva pikaajalise  reostuse eest läbi prügilaotuse, isetegevusliku kaeve, vandalismi ja muu seadusega reguleerimata tegevuse.

Kunda Linnavolikogu, kui otsustaja täita on äärmiselt vastutusrikas roll, tegemaks motiveeritud ning kaalutlusvigadeta otsus arvestades Kunda linna elanike poolset vastuside puudumist planeeringu avalikustamise ning avalike arutelude käigus. Vastukaja on andnud teemat puudutavad arvamusartiklid ning artiklitega seotud anonüümsed kommentaarid trükimeedia veebiväljaannetes.
 
Planeeringu ning strateegilise keskkonnamõju hindamise aruande materjal aadressil: http://www.hendrikson.ee/kunda