[text]
Täna on

Maavalla Kotta kuuluv Härjapea Taarausuliste ja Maausuliste Koda esitas kohtukaebuse Kunda Linnavolikogu otsuse suhtes ehitada Kunda Hiiemäele tuulepark. 5. heinakuud kehtestas Kunda linn detailplaneeringu, mille alusel rajataks hiiemäele kaks elektrituulikut, teed, elektriliinid, ehitus- ja hooldusväljakud ja parkla.

Härjapea koda palub Tartu Halduskohtul vaidlusaluse otsuse tyhistada, kuna see pole piisavalt põhjendatud. Tuulepark kahjustaks oluliselt hiit kui terviklikku kultuurimälestist ja muudaks võimatuks hiiemäe kasutamise pyhapaigana.

Planeeringu koostanud ja selle võimalikud keskkonnamõjud hinnanud Hendrikson ja Ko leidis, et tuulepark on parim võimalik viis hiiemäe kasutamiseks. Maavalla Koja ettepanekuid - kaaluda tuulepargi muid asukohti ja arvestada hiiemäe arheoloogilise väärtuse kõrval ka usundiloolisi ja ajaloolisi väärtusi - ei võetud arvesse. Tuulepargi rajamise muinsuskaitsealusele hiiemäele on heaks kiitnud nii Muinsuskaitseamet kui ka Lääne-Viru Keskkonnateenistus.

Teadaolevatest ajaloolistest hiitest on praegu riikliku kaitse all kuni viiendik. Kuigi riiklik hiite kaitse korraldus on äärmiselt puudulik, tagab see siiski mälestisele mingi turbe. Kunda linna otsus loob aga ohtliku pretsedendi, mille tõttu riiklik muinsuskaitse ja keskkonnamõjude hindamise systeem kaotab mõtte, kuna hiites lubataks teha sisuliselt kõike.

Pretsedendi olulisust rõhutas samuti Maavalla Koja vanem Ahto Kaasik: “Meie maa pole veel nii täis ehitatud, et tuulepargile jagub ruumi vaid hiiemäel iidsete kalmete vahel. Siin ei ole kysimus ainult Kunda Hiiemäes ja maausuliste huvides. Kui me lubame tuulepargi siia, siis avame oma esivanemate ja järeltulijate pyhapaigad igasuguseks arendamiseks. Sest kui Kundasse võib ehitada, siis miks ei või ehitada Purtse hiiemäele, Ebavere hiiemäele, Taevaskotta, Tammetsõõri... Seepärast pole meil Kunda hiiemäe kysimuses kuskile taganeda.”

Eestis sagenevad juhtumid, kus pyhapaigad satuvad arendajate löögi alla. Lisaks puudub riigil ylevaade suurema osa pyhapaikade täpsest asukohast ja seal säilinud väärtustest. Hiite ja teiste looduslike pyhapaikade seisukorra parandamine sõltub riiklikust programmist, mille ettevalmistamine on aga Kultuuriministeeriumis peatatud.

Härjapea Koja kaebust arutatakse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas. Istungi aega pole seni veel kindlaks määratud.

 
Maavalla Koda