[text]
Täna on

Kunda Linnavalitsus
Kasemäe 19 Kunda
44107 Lääne-Virumaa                                                    05. august 2005. a.

 

 

 

Kunda hiiemäe tuulepargi detailplaneering

 

 

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda esitas Kunda Linnavalitsusele oma seisukohad Kunda hiiemäe tuulepargi detailplaneeringu asjus 29.07.2005 saadetud elektronkirjas. Kordame toona esitatud seisukohti ja ettepanekuid.

 

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda on seisukohal, et Kunda Hiiemäe tuulepargi detailplaneeringuga kavandatav tegevus on antud asukohas, Kunda hiiemäel, absoluutselt lubamatu. Tuulepargi rajamisega saavutatavad hüved ei kaalu ligilähedaseltki üles tekitatavat kahju. Kavandatavale tuulepargile tuleb otsida alternatiivseid asukohti.

 

Hiiemäge tuleb säilitada ja kaitsta kui kultuurimälestist ja ajaloolist loodususulist pühapaika. Hiiemäe kaitse korraldus peaks eelkõige tagama säilinud arheoloogiliste, looduslike, usundiliste jm väärtuste kaitse ja loodusliku koosluse taastumise. Kindlasti tuleks välistada maaga püsivalt ühendatud hoonete, trasside, teede jt rajatiste ehitamine ja ehituslikku laadi pinnasetööd.

 

Maavalla Koda toimetas 2003. a. sügisel Kunda hiiemäe ülevaatuse. Selle käigus tuvastati, et hiiemägi on saanud kõrvalisest inimtegevusest tugevasti kannatada ja osaliselt isegi hävinud  (kruusakarjäär, kivikalmed). Säilinud on aga hiie pühaduse alus: suurem osa pinnavormist ja pinnasest. Ühtlasi on säilinud hiie loodusliku koosluse taastumise võime. Lisaks leidub hiiemäel kaks kindlat ja mitmeid võimalikke kalmeid. Võimalikele kalmetele viitavad erinevad pinnamoodustised ja kohapealt kogutud kalmepärimus. Hiiemäest kui pühakohast leidub rohkesti ka varem talletatud suulist rahvapärimust. Ülevaatuse tulemusel tuvastati, et hoolimata halvast seisukorrast on Kunda hiiemägi pühapaigana säilinud. Hoolikalt kavandatud kaitsekorraldusega on võimalik pühapaiga seisundit oluliselt parandada.

 

Eeltoodust lähtudes soovitame tuulepargi rajamiseks otsida alternatiivseid asukohti. Samuti oleme valmis koostöös Kunda Linnavalitsusega kavandama Kunda hiiemäele

 

optimaalse kaitsekorralduse, mis tagaks pühapaiga säilinud väärtuste kaitse, samuti pühapaiga ja Kunda linna ning ümbritsevate külade elukeskkonna seisundi paranemise.

Austusega 


 

Ahto Kaasik
Maavalla Koja vanem