[text]
Täna on

Kunda Hiiemäe kolme tuuliku sobivus ümbritsevasse keskkonda

 

Arvestades Kunda linnavalitsuse soovi muuta linna tugevalt keskkonnavaenulikku imagot, mida läbi aastakümnete on kandnud Kunda tsemenditehas ja millele nüüd lisandub tselluloositehas, on Kunda linnapea teinud avaliku pakkumise Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioonile (ETEA) planeerida Hiiemäele tsemenditehase tolmavatele korstentele kontrastiks kolm elektrituulikut (analoogilised Virtsu tuulepargiga).

 

ETEA valmistas 2003 aastal ette tuulikute püstitamise üldise äriplaani ja linnavalitsus alustas Hiiemäe tuulepargi piirkonna detailplaneeringu. Aastaks 2005 leiti tuulepargile strateegiline investor ja tuulemõõtmiste tulemusel tõdeti keskkonnaprojekti realiseeritavust.

 

Arvestades Hiiemäel asuvaid ajalooliseid kalmed, on tuulepargi arendaja alustanud tihedat koostööd arheoloogilisi kaevetöid teostava MTÜ-ga ja analüüsides muinsuskaitsjate otsest kaasamist tuulepargi detailplaneeringu koostamisse. Detailplaneeringu käigus soovib arendaja koos muinsuskaitsjatega märkida ära täna juba avastatud kalmed, planeerida kõvakattelise ligipääsutee kalmeteni, töötada välja kalmete parimad eksponeerimisvõimalused ning analüüsida muude võimalike kalmekohtade avastamise. Arendaja on avaldanud oma valmisolekut tuulepargi ehitusega paralleelselt finantseerida kõiki eelpool mainitud arheoloogilisi töid.

 

Tuulikute ja kalmete paralleelne eksisteerimine. Arendaja ja linnavalitsuse seisukohalt täiendaksid nimetatud kaks tegevust üksteist ja muudaksid Hiiemäe turistidele atraktiivseks külastuskohaks põhjaranniku mõisatuuri kontekstis. Paralleelse näite saab tuua Virtsu tuulepargi näitel, kus kohaliku omavalitsuse kinnitusel on tuulepark muutunud atraktiivseks turismikeskuseks. Hiiemäe kontekstis muutuks tuulepargi külastus mitmetahuliseks kultuuriürituseks, kus paralleelselt ökomanifestiga avaldataks austust vanadele kalmetele. Tuulikud kannavad endas rohelist maailmavaadet, keskkonnasõbralikkust ja säästlikku eluviisi. Arvestades Hiiemäe võimalikku kultuspaiga miljööd, tuleks tsemenditehase ja tselluloositehase kontekstis seda enam rõhutada ökoloogilise mõtteviisi toetamist.

 

Arendaja on kohtumisel arheoloogidega pakkunud välja peale temaatiliste infostendide püstitamist ka sisuliste öko-ja muinsuspäevade korraldamist ja finantseerimist, kus nt. maausulised üritused oleksid kantud nii ökoloogilisest, kui muinsuskaitselisest maailmavaatest. Nimetatud päevad oleksid heaks kontrastiks üha kiiremini industrialiseeruvale ümbrusele.

 

Muinsuskaitse seisukohast ei ohusta tuulikud kalmeid, kuna nad ei tekita kalmetele ohtlikku vibratsiooni, ehituse käigus järgitakse täpselt muinsuskaitsjate ettekirjutusi ligipääsuteede ja vundamentide ehitusel. Tuulikud asetsevad üksteisest 400 meetriste vahedega ning vaid üks tuulik võib jääda täna avastatud kalmetest umbes 200 meetri kaugusele. Arendaja on avaldanud oma huvi asuda konstruktiivsesse dialoogi arheoloogide ja muinsuskaitsjatega võimaliku parima ökoloogilise ja kultusliku sümbioosi leidmiseks.

 

Tuulepargi lisainformatsioon: Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon  www.tuuleenergia.ee    Tel. 6613 652