[text]
Täna on

Muinsuskaitsenõukogu arheoloogia ekspertgrup

Uus tn. 18

10111 Tallinn

28.04.2005

 

 

Kunda hiiemäe piirid ja kaitsekorraldus

 

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda on seisukohal, et Kunda hiiemäge tuleb säilitada kui ajaloolist loodususulist pühapaika. Hiiemäe kaitse korraldus peaks eelkõige tagama säilinud väärtuste kaitse ja loodusliku koosluse taastumise. Kindlasti tuleks välistada maaga püsivalt ühendatud hoonete, trasside, teede jt rajatiste ehitamine ja ehituslikku laadi pinnasetööd.

 

Maavalla Koda toimetas 2003. a. sügisel Kunda hiiemäe ülevaatuse. Selle käigus tuvastati, et hiiemägi on saanud kõrvalisest inimtegevusest tugevasti kannatada ja osaliselt isegi hävinud (kruusakarjäär). Säilinud on aga hiie pühaduse alus: suurem osa pinnavormist ja pinnasest. Ühtlasi on säilinud hiie loodusliku koosluse taastumise võime. Lisaks leidub hiiemäel üks kindel ja mitmeid võimalikke kalmeid. Võimalikele kalmetele viitavad erinevad künkad ja kohapealt kogutud kalmepärimus.

 

Hiiemäest kui pühakohast leidub rohkesti ka varem talletatud suulist rahvapärimust.

 

Eeltoodust lähtudes soovitame kaitsealuse hiiemäe piiritleda kui selgelt eristatava positiivse pinnavormi. (Lisa 1, 2)

 

Hiiemäe kaitsekorraldus peaks tagama säilinud väärtuste säilimise ja loodusliku koosluse taastumise, samuti paiga kasutamise loodususulise pühapaigana praegu ja tulevikus. (Lisa 3)

 

Loodan, et arheoloogia ekspertgrupp arvestab oma otsuse tegemisel kõigi arheoloogiliste, ajalooliste, usundiliste jm rikkalike väärtustega, mida Kunda hiiemägi kui kultuurimälestis ja pühakoht eneses sisaldab.

 

Austusega

 

 

Ahto Kaasik

Maavalla Koja vanem

 

 

Lisa 1: Kunda hiiemäe asendiplaan

Lisa 2: Kunda hiiemäe piiritlemine

Lisa 3: Kunda hiiemäe kaitse korraldamine

 

 

Lisa 2

 

Piiritlemine

Hiiena tuleks kaitsta kogu selgelt eristuvat positiivset pinnavormi (~40 ha). Piiri kulgemisel arvestatakse maakorralduslikke (pinnavorm ja teed) ja maakorralduslikke (olemasolevad haldusüksuste ja katastriüksuste piirid) põhimõtteid. Kaitsealalt võib välja jätta karjääri ala.

 

Piiri kirjeldus

Kunda – Viru-Nigula maanteelt Hiie karjääri suunduvat teed mööda kagu, edela ja lõuna suunas kuni Kunda linna piirini. Kunda linna piiri mööda ida suunas kuni Altmäe talu juures 50 m samakõrgusjooneni. 50 m samakõrgusjoont mööda lõunasse ja edelasse kuni Malla – Linnuse asfaltteelt Kundasse suunduva pinnaseteeni. Linnuse – Kunda pinnaseteed mööda põhja ja kirde suunas kuni Kunda – Viru-Nigula maanteeni. Kunda – Viru-Nigula maantee äärt mööda kirde ja ida suunas kuni Hiie karjääri suunduva teeni.

 

Asukoht ja praegune maakasutus

Kunda hiiemägi asub Lääne-Virumaal Kunda linnas ja Viru-Nigula valla Linnuse külas.

Hiiemäe ligikaudne pindala 40 ha.

Seal ei asu ühtegi hoonet, mäe nõlval asuvad mõned talud.

Hiiemäel paikneb 5 katastriüksust:

Hiiemäe katastriüksus, nr. 34501:008:0034, omanik Kunda linn. Hõlmab Hiiemäest ~30 ha, sellest ~6 ha karjäär.

Altmäe katastriüksus, nr. 90202:001:0070, Hõlmab Hiiemäest ~9 ha.

Lilleoru katastriüksus, nr. 90202:001:0270. Hõlmab Hiiemäest alla 1 ha.

Hiietalu katastriüksus, nr. 90202:001:0011. Hõlmab Hiiemäest alla 1 ha.

Sillaotsa katastriüksus, nr. 90202:001:0104. Hõlmab Hiiemäest alla 1 ha.

 

 

Lisa 3

 

Kaitse eesmärk

Kaitse eesmärk on tagada Kunda Hiiemäel säilinud väärtuste säilimine ja aidata kaasa looduslike koosluste taastumisele.

 

Kaitstavad väärtused

Mägi (positiivne pinnavorm) ja selle pind kui ajalooline looduslik pühapaik.

Kalmed jm võimalik arheoloogiline kultuurikiht.

Vaimne ruum – kohapärimuse ja rahvusliku identiteedi hoidmise ja taasloomise kaitseala.

 

Kaitse korraldus

Hiie selles osas, mis on jäetud sööti, põllumajandustöid enam ei lubata. Rohumaadel, mida on hiljemalt 2003. a. niidetud, lubatakse niitmist jätkata. Peale rohumaa sööti jäämist kaheks aastaks laieneb sellele niitmiskeeld.

Muinsuskaitseameti ja Maavalla Koja kooskõlastusel on lubatud puude istutamine.

Hiiemäel on keelatud:

Pinnasetööd (v.a. inimtekkeliste süvendite täitmine);

maaga püsivalt ühendatud ehitiste, liinide, trasside jt. rajatiste püstitamine;

puude ja põõsaste raie (v.a. võõrliigid);

mootorsõidukitega liiklemine;

loomade karjatamine.