[text]
Täna on

Maavalla Koja hiite ylevaatus

 

Kunda Hiiemägi

 

 

1. Ylevaatuslehe nr

AK 43

 

2. Ylevaatuse aeg

19.10.10216 (2003)

 

3. Ylevaatajad

Ahto Kaasik, Auli Kytt, Žoja Merilo, Jaan Nõmm

 

4. Seni teadaolevad kohanimed

Iijemägi, hiiemägi, ohvrikivi

 

5. Kohapealt kogutud kohanimed

Hiiemägi

 

6. Paiga paiknemine ja asend

6.1 Piirid

(Lisa 1)

6.2 Koordinaadid

Põhjatipp: x 6598463, y 644462; lõunatipp: x 6597013, y 643578.

6.3 Paiknemine maastikul

Kunda Hiiemägi paikneb 1,7 km pikkusel ja kuni 0,4 km laiusel NNO-SSW suunalisel moreenseljandikul, mille suhteline kõrgus ulatub 15 meetrini.

Hiiemäge piirab põhjast Kunda-Viru-Nigula maantee (lõikab ära mäe otsa), idast ja lõunast Kunda ja linnuse kyla heinamaad ning Malla – Linnuse maantee, läänest Linnuse – Kunda pinnasetee.

Hiiemäe kagunõlva ääres asuvad 5 talu. Hiiemäe loodenõlva äres asuvad aiamaalapid ja väheldased kuurid ning laudad.

Mäest 50-500 m läänes asub Kunda jõgi. Mäe ja jõe vahele jääb tasandik, mis on laiem lõunaosas.

Nii hiiemägi, kui selle ymbrus on valdavalt lage. Läheduses on  peamiseks maastikuelemendiks Kunda linna, eriti aga Kunda tsemenditehase hooned ja korstnad.

Hiiemäe kirdeservas asub 700 m pikkune kruusakarjäär.

6.4 Seos ymbrusega

Hiiemägi on domineerivaks maastikuelemendiks, mille taimekooslused ei eristu oluliselt ymbruses asuvatest kultuurkooslustest. Puid ja põõsaid leidub peamiselt mäe kagunõlval, mäest põhjas asuva Kunda jõe kallastel ja karjääri põhjas.

 

7. Asendiskeem

(Lisa 2)

 

8. Pinnavormid

1,7 km pikkune ja kuni 0,5 km laiune NNO-SSW suunaline moreenseljandik, mille suhteline kõrgus ulatub 15 meetrini. Seljandik on neerja kujuga, lõunaosas kitsam, kesk- ja põhjaosas laiem.

 

9. Taimestik

Ala taimestik on intensiivse inimtegevuse tõttu vaesestunud. Haruldasemaid taimeliike võiks leida mäe järskudelt nõlvadelt ja kiviraunade ymbrusest. Mäel on silmatorkavalt palju põldmarja, mis khati moodustab mitmekymnemeetriseid läbipääsmatuid saari.

 

10. Põlispuud

Mäel põlispuid pole. Põlispuid asub kyll talude juures mäe kagunõlval, kuid need on sinna kasvanud ilmselt kõrvalise inimtegevuse mõjul.

 

11. Loomastik

 Ei kohanud.

 

12. Kivid ja kivikogumid

Mäel pole suuri maakive. Leidub mitmeid põllukivihunnikuid, milles on valdavalt peen paas ja vähesel määral väiksemaid maakive. Keskmiste maakividega kyngas asub mäe keskosas (Vt. p. 14, kalme 4).

Kalmetest vt. p. 14.

Lisaks neile on mäel veel mitmeid uuemaid (kamardumata) kivihunnikuid ja kamardunud väheldasi kynkaid. Näiteks:

Kyngas nr 1, asukoht: X 6598151, Y 644049. 20 x 8 m, kõrgus kuni 1,3 m, risti mäega. Kynka lõunaots kõrgem ja järsk. Lõunaotsas näha paeplaate. Muidu rohu ja kibuvitsaga kaetud

Kyngas nr 2, eelmise läheduses. 12 x 12 m, ~1 m kõrge. Kivine, järskude servadega, ysna ymmargune. Lõunaotsas paljanduvad paas ja maakivi.

 

13. Veekogud

Allikas Hiietalu talust lõunas. Vare, olevat allikas olnud mõnikymmend m. Ida pool, praegusel heinamaal. Praegusesse kohta tekkis allikas peale maaparandust. Kohalik pererahvas peab seda pyhaks ja ohverdab mynte.

 

14. Pyhapaigale viitavad inimtegevuse märgid

Kalmed

1. Kalmeala karjääri serval.  Ligikaudne keskpaik: x 6598171, y 644301. Pikkus NO-SW suunas ~55 m, laius kuni 9 m, kõrgus kuni 60 cm. Kaetud kamaraga.

Kalme(d) on lõhutud kruusa võtmisel. Karjääri kuristiku serval paljandub kuni 1 m paksune kuiv paeladu, mille all kohati märgatav peene söepuruga mullakiht. Kogu kalme ulatuses leidub kallakul lahtiseid luutykke. Mõned luutykid paljanduvad ka paelao all ja vahel. Näit. Sääre- või reieluutykid, koljuluutykid, 2 hammast jm.

Kalme SW otsas leidub söestunud luid, kuid mitte paelao all, vaid selle ylemises kihis.

2. Võimalik kalmeala kulgeb eelmisega paralleelselt, sellest ~20 m põhja pool. Pikkus ~35 m, laius ~6 m, kõrgus kuni 50 cm. Kaetud kamaraga.

3. Võimalikud kalmed mäe põhjatipus, mäe lõunaservast 3-6 m kaugusel, samas vana paju. 2 kuni 3 madalat kyngast, läänepoolsel kynkal  ristikivi. Ristikivi asukoht: 6598389, y 644469

Kyngaste läbimõõt 10 – 20 m, kõrgus kuni 70 cm. Kaetud kamaraga.

4. Võimalik kalme. Asukoht: x 6597651, y 643768.

Pikkus NNO-SSW 50 m, laius kuni 20 m. Kõrgus 1-2 m. Laugjal kallakul. Kynkale on veetud maakive läbimõõduga kuni 1 m. Kivide all on märgata omaette kamardunud kyngast. Võimalik, et kynnipervena. Kynkal kasvab puid ja põõsaid. Lõunaotsal kasvab vana kask. (Vt. pärimust p. 21).

Lisaks eelmainituile leidub mäel veel rohkesti uuemaid kivihunnikuid ja väheldasi kynkaid, mille puhul ei saa välistada kalmeid.

Allikas

Pyhaks peetakse allikat Hiietalu talu juures (Vt. p. 13.).

15. Hiiemäe praegune ilme on kõrvalisest inimmõjust oluliselt kujundatud. Pärimuse järgi olevat mõis mäelt hiiemetsa maha raiunud. Hiiemäel on karjatatud loomi, tehtud heina ja haritud põldu. Praegugi on mäel näha sööti jäetud põlde ja heinamaid. Vähemalt yhel põllulapil on sööti jäänud kynd.

Mäe idakyljes avati 1950. aastatel kruusakarjäär. Karjäär asub piki seljandikku 700 m pikkuselt ja kuni 200 m laiuselt. Kunda – Viru-Nigula maanteelt läheb karjääri tee. Kuigi ametlikult on karjäär juba mitukymmend aastat suletud, võetakse sealt kruusa veel praegugi. Karjääri on veetud olmeprahti.

Väiksem kruusakarjäär tegutses praeguse karjääri lõunaotsas juba 1930. aastatel.

Mäe põhjaotsast läheb yle Kunda – Viru-Nigula maantee. Mäe põhjaotsa nõlval on kohati näha auke jm korratute pinnasetööde jälgi.

Mäe lõunaotsal on asunud ehitis, praegu vare. Lõunaotsa sisse on syvendatud ka Hiiemäele ja Kunda suunduvad pinnaseteed. Pinnasetee läheb mäele ka Kunda linna poolt mäe keskkohas.

Hiiemäge reostab lisaks maanteede- ja linnamyra. Samuti on ebameeldiv mäelt avanev linnavaade.

 

16. Praegune kaitstus

Kultuurimälestis nr 10290, ohverdamiskoht “Kunda Hiiemägi”.

 

17. Hinnang pyhapaiga säilimisele/rikutusele

Rahuldavas seisukorras. Kõrvaline inimmõju tugev, paik osaliselt hävinud.

 

18. Pyhapaiga taastatavuse hinnang

Kasutamine põhimõtteliselt võimalik. Planeeringute ja adekvaatse kaitsekorraldusega on kõrvalist inimmõju võimalik oluliselt vähendada.

 

19. Kiireloomulised tööd

Lõhutud kalme päästekaevamised. Võimalike kalmete täiendav arheoloogiline inspekteerimine. Mäele ja karjääri suunduvate teede sulgemine mootorsõidukitele. Koristada mäelt ja karjäärist olmeprygi.

 

20. Fotod

 

21. Pärimus

“Tädi rääkis, et seal kivide all pidi midagi olema, et kalmistu. Aga kes või millal on maetud, ei ole meil mitte mingit ettekujutust. Minu eluajal pole sinna [hunnikusse, kynkale] kive veetud.

Jutustas Kaurla Tiit, s. 1940. Kuulnud tädidelt: Aliide Kaurla, s. 1906 ja Liisi Kaurla, s. 1908. Linnuse kyla Lilleoru talu. 2003

 

 

Lisaks

27.04.2005

 

Kunda hiiemägi asub Lääne-Virumaal Kunda linnas ja Viru-Nigula valla Linnuse kylas.

Hiiemäe ligikaudne pindala 42 ha.

Seal ei asu yhtegi hoonet, mäe nõlval asuvad mõned talud.

Hiiemäel paikneb 5 katastriyksust:

Hiiemäe katastriyksus, nr. 34501:008:0034, omanik Kunda linn, hetkel kinnistamata. Hõlmab Hiiemäest ~31 ha, sellest ~6 ha karjäär.

Altmäe katastriyksus, nr. 90202:001:0070, Hõlmab Hiiemäest ~9 ha.

Lilleoru katastriyksus, nr. 90202:001:0270. Hõlmab Hiiemäest alla 1 ha.

Hiietalu katastriyksus, nr. 90202:001:0011. Hõlmab Hiiemäest alla 1 ha.

Sillaotsa katastriyksus, nr. 90202:001:0104. Hõlmab Hiiemäest alla 1 ha.

 

Piiritlemine

Hiiena tuleks kaitsta kogu selgelt eristuvat positiivset pinnavormi (~40 ha). Kaitsealalt võib välja jätta karjääri ala.

 

Kaitse eesmärk

Kaitse eesmärk on tagada Kunda Hiiemäel säilinud väärtuste kaitse ja aidata kaasa looduslike koosluste taastumisele.

 

Kaitstavad väärtused

Mägi (positiivne pinnavorm) ja selle pind kui ajalooline looduslik pyhapaik.

Kalmed jm võimalik ajalooline kultuurikiht.

Vaimne ruum – kohapärimuse ja rahvusliku identiteedi hoidmise ja taasloomise kaitseala.

 

Kaitse korraldus

Hiie selles osas, mis on jäetud sööti, põllumajandustöid enam ei lubata. Rohumaadel, mida on hiljemalt 2003. a. niidetud, lubatakse niitmist jätkata. Peale rohumaa sööti jäämist kaheks aastaks, laieneb sellele niitmiskeeld.

Muinsuskaitseameti ja Maavalla Koja kooskõlastusel on lubatud puude istutamine.

Hiiemäel on keelatud:

Pinnasetööd (v.a. inimtekkeliste syvendite täitmine);

maaga pysivalt yhendatud ehitiste, liinide, trasside jt. rajatiste pystitamine;

puude ja põõsaste raie (v.a. võõrliigid);

mootorsõidukitega liiklemine;

loomade karjatamine.