[text]
Täna on

Asukoht ja loodus

Kunda hiiemägi asub ajaloolise Virumaa Mahu kihelkonnas, praeguse administratiivjaotuse järgi Lääne-Virumaal Kunda linnas ja Viru-Nigula vallas.

 

t_Kunda_Hiiemagi.gif

 

 

Hiiemägi on 1,7 km pikk ja kuni 400 m lai ning kuni 15 m kõrge moreenseljandik Kunda jõe ja Malla-Kunda paelava vahel.

 

 

Seisund

Hiiemägi on kõrvalisest inimtegevusest tugevasti mõjutatud. Mõisa ajal raiuti mäelt hiiemets ja raadati põllu- ja karjamaaks. Mäe kirdeosas tegutses nõukogude ajal kruusakarjäär. Sellest hoolimata on suurem osa pühapaigast – selle pinnavorm ja pinnas – säilinud. Säilinud on pühapaiga taastumise võime. Viimasel aastakymnel on mägi seisnud söödis ja seal on hakanud taastuma looduslik taimestik.

 

Uurimine ja kaitse

Hiiemägi on nõukogude ajast alates muinsuskaitse all. 2003. a. korraldas Maavalla Koda hiiemäe ylevaatuse, mille käigus avastas yhe kindla ja mitmeid oletatavaid kalmeid. Koguti suulist pärimust hiiemäele matmisest. Käesolevaks ajaks on arheoloogid kinnitanud 5 kivikalme asumist hiiemäel. Karjäär on lõhkunud osaliselt kaks ja võinud hävitada teadmata arvu kalmeid.

 

Kalme arheoloogilised päästekaevamised

Yhel osaliselt lõhutud hiiemäe kalmel toimusid 2004. ja 2005. aastal arheoloogilised päästekaevamised. Välja on kaevatud umbes 30 luustikku. Kalme pärineb arvatavalt pronksi- ja rauaaja vahetuselt. Kalmest võetud proovid on määratud 2500 – 2700 aasta vanuseks. Kalmest on leitud raudesemeid, mis on yhed vanimad või isegi kõige vanemad raudesemed meie maal.

 

Hiiemäele kavandatakse teid ja tuulegeneraatoreid

Oceanside OÜ kavatseb hiiemäele ehitada 3 tuulegeneraatorit, neid teenindavad teed, ehitus- ja hooldusväljakud ning elektriliini. Kunda Linnavalitsus toetab ettevõtmist, kuna loodab seega luua Kundale rohelise linna maine. Tuulikutealuse munitsipaalmaa renditasuna laekuks linnale aastas 200 000 kr.

 

Muinsuskaitseameti arheoloogia ekspertgrupp arutas tuulikute ehituse lubamist hiiemäele kevadel, kuid toona lahknesid hääled 4:4. Lõpliku otsuse tegemiseks tellis amet eksperthinnangu Kunda hiiemäe kalmet uurinud arheoloog Tõnno Jonuksilt. Uurimistöö kaasrahastajaks oli tuulikuid ehitada sooviv Oceanside OÜ. Hetkel pole Muinsuskaitseamet veel oma lõplikku otsust teatanud.

 

Maavalla Koda on vaidlustanud tuulikute ehituse ajalooliselt ja usundiliselt yliväärtuslikule hiiemäele ja pakub tuulepargile alternatiivset asukohta. Hiiemäe kõrval asuv Malla-Kunda lage paelava asub hiiemäele kavandatud tuulikutega sama kõrgel. Paelaval asuvate eramaade omanikud on avaldanud valmisolekut tuulikute pystitamiseks oma maale. Yhe tuuliku saaks lisaks ehitada Kunda linna maale hiiemäe kõrval.

 

Tuulikute, teede ja elektriliinide ehitus hiiemäele kahjustaks pyhapaika pöördumatult ja välistaks hiie hea seisundi taastumise väga pikaks ajaks. Häiritud saaks samuti esivanemate hauarahu. Pyhapaigas asuvate looduslike, ajalooliste ja usuliste väärtuste rikkumine kahjustaks tõsiselt Kunda linna ja tuuleenergeetika mainet. Maavalla Koja pakutud asukohtades saaks toota tuuleelektrit hiiepaika kahjustamata.

 

Hiie taastumumine

Maavalla Koda on pakkunud Kunda Linnavalitsusele abi hiiemäe kaitsekorralduskava koostamiseks. Hea tahte ja oskuslikult kavandatud tegevuse abil oleks võimalik kaasa aidata loodusliku taimekoosluse ja hiie hea seisundi taastumisele. Meeldiv ja vägev hiiekoht kosutab oluliselt tööstusettevõtetest täidetud linna elukeskkonda ja paradab linna mainet.

 

 

Maavalla Koda