[text]
Täna on

Hendrikson&Ko
Õpetaja 9 Tartu

02.09. 2005. a.

Täiendusettepanekud Kunda hiiemäe tuulepargi keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 4 kohaselt loetakse keskkonnamõjuks “tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale.”

Samas, § 5 defineeritakse oluline keskkonnamõju: “Keskkonnamõju on oluline, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara.”

Sama seaduse § 2 ja 13 kohaselt tuleb keskkonnamõju hindamise käigus uurida samuti kavandatud tegevuse alternatiive ja nende võimalikku keskkonnamõju.

Detailplaneeringu alal asuv Kunda hiiemägi on ajalooline pühakoht, mis koondab endas folkloristlikke, arheoloogilisi, usundilisi ja looduslikke väärtusi. Hiiemäel on registreeritud mitmed kivikalmed. Tavalisest kalmeväljast eristab Kunda hiiemäge see, et tegemist on ajaloolise loodusliku pühakoha – hiiega. Hiis on kompleksne maa-alaline muistis, kus leidub erinevateks usundilisteks tegevusteks mõeldud koondalasid – ohvrikive, lõkkekohti, palvekohti, kalmeid jm. Hiies on välistatud majandustegevus ja seal kaitstakse looduslike koosluste vaba arengut.

Kunda hiiemäe hiiemets hävitati eelnevatel sajanditel ja see raadati põllu-, heina- ning karjamaaks. Nõukogude ajal tegutses hiiemäe kirdeosas kruusakarjäär. Need on kõrvalised inimtegevused, mis on hiit tuntavalt kahjustanud.

Maavalla Koja hiite ülevaatuse aruande põhjal on suurem osa Kunda hiiemäest kui pühapaigast säilinud – alles on suurem osa pühapaiga pinnavormist ja pinnasest ja mitmeid kalmeid, hiiemäel puuduvad ehitised. Säilinud on pühapaiga hea seisundi – looduslike taimekoosluste taastumise võime. Viimasel aastakümnel on hiiemägi seisnud söödis. Hiie hea seisund, selle looduslik taime- ja loomakooslus on hakanud taastuma.

Maavalla Koda on teinud Kunda linnavalitsusele ettepaneku (kirjad 29.07.2005 ja 05.08.2005) otsida hiiemäele planeeritud tuulikutele alternatiivseid asukohti. 30.08.2005 Kunda Linnavalitsuses toimunud kohtumisel esitasime linnavalitsusele ettepaneku püstitada algselt hiiemäele planeeritud tuulikud hiiemäe kõrvale Kunda linna maale ja naaberkülades asuvatele eramaadele. Samas oleme pakkunud linnavalitsusele abi hiiemäe kaitsekorralduse ja hiie taastumise kava väljatöötamiseks.

Kunda hiiemäe tuulepargi detailplaneeringu kohaselt kavatsetakse ehitada hiiemäele kaks kuni 3 tuulegeneraatorit, generaatorite ehituseks ja hoolduseks vajalik teedevõrk ja ehitusplatsid ning elektriliinid.

Eelnevast lähtudes teeme ettepaneku täiendada Kunda hiiemäe tuulepargi detailplaneeringu mõju strateegilise hindamise programmi järgnevalt:

Punkt 2. Strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju

4. Mõju kultuuripärandile, hiiemägi

            4.1 hiis kui majandustegevusest eraldatud ala;

            4.2 hiie kasutamine pühapaigana;

            4.3 loodusliku hiie taastumine;

            4.4 kalmed;

            4.5 muu arheoloogiline kultuurikiht

 

5. Alternatiivid

 

            5.1 Alternatiivne maakasutus detailplaneeringu alal

            5.1.1 olemasoleva seisundi säilitamine;

            5.1.2 hiie hea seisundi taastumisele kaasaaitamine;

 

            5.2 Tuulepargi alternativsed asukohad

            5.2.1 hiiemäe naabruses Malla, Kunda ja Linnuse külades ja Kunda linnas;

            5.2.2 mujal Eesti põhjarannikul.

 

Punkt 3. Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi selle strateegilise planeerimisdokumendi vastu

 

Valitsusvälised organisatsioonid ja kodanikeühendused: Taarausuliste ja Maasusuliste Maavalla Koda. Teavitada aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

 

Austusega

 

 

 

Ahto Kaasik

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja vanem