[text]
Täna on

Ringkonnakohus jättis Kunda Hiiemäe tuulepargi detailplaneeringu jõusse


20. veebruar 07 Krista Tamm

Tartu ringkonnakohus rahuldas Kunda linnavolikogu ja OÜ Oceanside´i apellatsioonkaebused ning tühistas Tartu halduskohtu 18. oktoobri 2006 otsuse, millega rahuldati Härjapea Taarausuliste ja Maausuliste Koja kaebus Kunda Hiiemäe tuulepargi piirkonna detailplaneeringu tühistamiseks.

 
Uue otsusega jättis ringkonnakohus rahuldamata taara- ja maausuliste koja kaebuse detailplaneeringu kehtestanud Kunda linnavolikogu 5. juuli 2006 otsuse tühistamiseks.

Ringkonnakohus leidis, et planeeringu kehtestamise otsus ei ole rikkunud koja õigusi või piiranud tema vabadusi. Paljasõnaliseks on jäänud kaebaja väide, et tuulepargi rajamine detailplaneeringus ettenähtud kujul kahjustab olulisel määral taara- ja maausuliste usutalituste ning usuliste toimingute läbiviimist ja usuvabaduse realiseerimist. Kaebaja ei ole tõendanud, et taara- ja maausulised viivad praegusel ajal detailplaneeringu alal läbi usutalitusi ning tuulepargi rajamine takistaks nende läbiviimist.

Ringkonnakohus leidis vastupidiselt halduskohtule, et volikogu otsus on õiguspärane. Otsuses on olemas viide selle aluseks olevale dokumentatsioonile ning on selgitatud, kus ja kuidas on võimalik dokumentidega tutvuda. Planeeringu kehtestamise faktiliste asjaolude motivatsioon ja põhimotiivid tulenevad viidatud dokumentatsioonist. 

Detailplaneeringu materjalidest ja otsuse seletuskirjast ilmneb, et detailplaneeringu eesmärk on 49,24 ha suurusele maa-alale püstitada kolm tuulegeneraatorit ning rajada teede- ja elektrivõrk. Samuti on detailplaneeringu lahenduse osas läbi viidud keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusel leitud, et kavandatav tegevus ei too kaasa piiriülest keskkonnamõju. Detailplaneeringu on heaks kiitnud nii Muinsuskaitseamet kui Lääne-Virumaa keskkonnateenistus. Samuti ei ole kohalikud elanikud ega detailplaneeringu maa-alaga piirnevad naaberkinnistu omanikud olnud vastu detailplaneeringu kehtestamisele. Hiiemäe detailplaneering on kehtestatud motiivil, et tuulepargi rajamine oleks rohelise energia tootmise näol keskkonnasõbralik ja säästlik. Samuti on kavandatava tuulepargi rajamine võimalik koos muinsuskaitseobjektide säilitamise ja eksponeerimisega ning puhkeala heakorrastamisega.

Menetlusosalised saavad otsuse peale esitada kassatsioonkaebuse Riigikohtule 30 päeva jooksul.

Krista Tamm
Tartu kohtute pressiesindaja