[text]
Täna on

Hendrikson & Ko
Raekoja plats 8
Tartu


Mustjala Vallavalitsus
Mustjala
Saare maakond


12.06.2006

Panga küla Pärdi maaüksuse detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda (edaspidi koda) on tutvunud Mustjala valla Panga küla Pärdi maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruandega. Koda leiab, et keskkonnamõjusid on analüüsitud ebapiisavalt ja aruannet ei saa lugeda piisavaks.

Toome välja mõned olulisemad puudused.

Aruandes on tutvustatud küll planeeritud tegevuse võimalikke asukoha alternatiive, kuid käsitlemata on jäänud nende võimalikud mõjud ja mõjude võrdlus esitatud alternatiividega võrreldes.

Aruandes pole käsitletud mõjusid, mis avalduvad alale planeeringu osalisel rakendamisel.

Näiteks pole käsitletud võimalust, kus välja ehitatakse matkarada, tualetid ja lõkkekoht, parkla likvideeritakse ja pank suletakse liikluseks.

Aruandes on viidatud ala külastatavuse kasvule seoses Saaremaad külastavate turistide arvu eeldatava kasvuga. Käsitlemata on jäänud objektiivsetest asjaoludest
tingitud külastatavuse kasv: massiturismi laiendamine, süvasadama avamine jms. Samuti pole käsitletud subjektiivsetest asjaoludest (planeeringu rakendamine) tulenev ala külastatavuse kasv.

Ala külastuskasvu kõverate prognoosimine ja analüüs on planeeringu mõjude hindamisel keskse tähtsusega kuivõrd peamised avalduvad keskkonnamõjud (liigtallamine, prügistamine, kontrollimatu tuletegemine ja tuleoht, mürareostus) on otseselt külastatavusest tingitud. Samuti pole statistiliselt uuritud ja analüüsitud ala külastajaskonna koosseisu.

Ilma ala külastuskasvu kõverate ja külastajate koosseisu analüüsita pole võimalik adekvaatselt hinnata planeeringu erinevate alternatiivide rakendamisel avalduvaid
mõjusid. Nõnda jääb aruandest sisuliselt selgusetuks, kas planeeringu rakendamisel negatiivsed keskkonnamõjud tegelikult suurenevad või vähenevad.

Pangal asuva ajaloolise loodusliku pühapaiga olemasolule viitavaid andmeid pole piisavalt käsitletud, pühapaigale avalduvaid praeguseid ja võimalikke mõjusid pole praktiliselt üldse hinnatud.

Sotsiaalsele keskkonnale avalduvate mõjude osas pole arvestatud ajaloolise loodusliku pühapaiga kui kultuuriväärtuse ja sakraalobjektiga seotud avalike huvidega (kohalikud elanikud, taara- ja maausulised, laiem üldsus).

Aruanne jätab sisuliselt analüüsimata alternatiivid, mis seonduvad negatiivsete mõjude vähendamisega – pühapaiga ja looduskaitseala sulgemine liikluseks, olemasoleva parkla likvideerimine, tee sulgemine avalikuks liikluseks, parkla ja külastuskeskuse rajamine väljapoole kaitseala.

Kuna aruandes on keskkonnamõjusid analüüsitud ebapiisavalt, ei saa seda lugeda piisavaks. Leiame, et esitatud aruande põhjal pole kohalikul omavalitsusel võimalik arvestada võimalike keskkonnamõjudega piisavalt ja võimalik otsus planeeringu kehtestamiseks ei saa olla vajalikul märal kaalutletud.

Soovitame saata planeeringu keskkonnamõjud täiendavale hindamisele.

Austusega


Ahto Kaasik
Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja vanem

Keskkonnamõju hindamise aruanne