[text]
Täna on

Kultuuriminister Urmas Paet
Suur-Karja 23

15076 Tallinn    

 

Ärakiri Rahandusministeeriumi
ja Kuninglikku Norra Saatkonda                                                        
                                                  
25. august 2004


Riikliku hiite programmi algatamine ja selle lülitamine EEA/EFTA finantsmehhanismide ja Norra bilateraalse abi raames rahastatavate tegevuste hulka

Mõistes hiite kui kogu rahvale kuuluva kultuuriväärtuse tohutut tähtsust, teisalt adudes hiite väga ebarahuldavat ja kiiresti halvenevat seisukorda, pöördume Teie kui Eesti Vabariigi esindaja poole.

Maavalla Koja andmetel asub Eestis ligikaudu 550 ajaloolist  hiit ja 2500 muud ajaloolist looduslikku püha üksikobjekti, millest vaid neljandik on kaitstud riiklike kultuurimälestistena. Nii kaitstud kui kaitseta pühakohtade seisukord on halb, nad saavad kõrvalise inimtegevuse tõttu sageli kannatada või isegi hävivad. Pühapaikade näol hävivad hindamatud kultuuriväärtused, millel on täita asendamatu osa meie rahvusliku identiteedi ja ajaloomälu hoidmisel ning eesti rahva kestmisel.

Selleks, et Eesti Vabariik saaks tagada endale Põhiseaduse preambulas võetud kohustuse – eesti kultuuri säilimise läbi aegade – hiite osas, teeme ettepanekud:


1. Algatada riiklik hiite programm.

Programmi käigus tuleb:

1. moodustada hiite teabekogu;

2. kaardistada ja inventeerida hiied;

3. töötada välja teaduslik hiite kaitse metoodika ja asjakohane seadustik;

4. tagada hiitele adekvaatne kaitse.


2. Nimetada koheselt hiite programm rahastatavate tegevuste hulka, mis tagatakse EEA/EFTA finantsmehhanismide ja Norra bilateraalse abi raames.

Käesoleva aasta 30. jaanuaril toimus Siseministeeriumis hiitega seotud probleeme käsitlev nõupidamine, millest lisaks Siseministeeriumi ja Maavalla Koja esindajatele võtsid osa Kultuuriministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja Eestimaa Looduse Fondi esindajad. Võttes arvesse hiite suurt tähtsust, nende uurimise ja kaitsmisega seotud küsimuste laia ringi, suurt töömahtu ning pakilisust, leiti, et vaja on riiklikku hiite programmi.

Hiis on üldnimetus Eesti põlisrahva, maarahva, ajaloolistele, kogukondlikult kasutatud komplekssetele pühapaikadele. Lisaks liigituvad ajalooliste pühapaikadena üksikud ravimiseks, palvetamiseks ja ohverdamiseks kasutatud kivid, puud, allikad jm objektid. Siin tähistab hiis kõiki põlisrahva ajalooliseid pühapaiku.

Muinsuskaitseseaduse kohaselt liigituvad hiied (kultusekohad) arheoloogiliste ja ajalooliste kinnismälestistena, maa-alade ja loodusobjektidena, millel on ajalooline, arheoloogiline, etnograafiline ja usundilooline kultuuriväärtus.

Hiite uurimise ja kaitsmisega seotud üldised probleemid väljenduvad järgnevas:

  • 75 % teadaolevatest hiitest pole muinsuskaitse all, nende täpne asukoht ja seisukord pole teada.
  • Ligikaudu 40 % kultuurimälestisteks tunnistatud hiitest leiab kaitsmist vaid osaliselt – kaitstakse hiie  üksikobjekti (kivi, allikat, puud või kalmet).
  • Maa-alana kaitstavate hiite kaitse on puudulik, kuna puudub hiie piiride määramise metoodika ja hiied on inventeerimata.
  • Kaitsealused hiied saavad kannatada või hävivad, kuna riigil puudub või ta ei kasuta asjakohast hiite ajaloolis-kultuurilist omapära arvestavat metoodikat, samuti ei eraldata piisavalt vahendeid mälestiste järelvalveks ja taastamiseks.
  • Hiite adekvaatset kaitset takistab kohaste seadusaktide puudumine.
  • Hiite kaardistamine ja inventeerimine on takistatud, kuna puudub ühtne hiite andmekogu, kuhu oleks koondatud temaatilised folkloristlikud, ajaloolised, kartograafilised, visuaalsed jm materjalid.

Maavalla Koda on alates 1995. aastast tegelenud hiitega seotud probleemidega. Alates 2001. aastast oleme ette valmistanud üleriigilist hiite ülevaatust. 2003. aastal toimus hiite ülevaatuse prooviaasta, mille käigus katsetati ülevaatuse metoodikat. Prooviaasta käigus avastati näiteks Kunda Hiiemäelt kruusa kaevandamisega lõhutud kivikalmed; samuti võeti inventuuri andmete põhjal osaliselt kaitse alla Rapla maakonna Kehtna valla Paluküla Hiiemägi. 2004. a. märtsis esitas ajaloodoktor Heiki Valk Muinsuskaitsenõukogu arheoloogia ekspertgrupile ettepaneku Maavalla Koja hiite ülevaatuse juhendi ja küsimustiku heakskiitmiseks.

Maavalla Koda kui valitsusväline organisatsioon on teinud kõik endast sõltuva, et välja selgitada hiitega seotud probleemid ja valmistada ette nende lahendamist. Oleme valmis osalema ka riikliku hiite programmi kavandamises ja rakendamises.

Austusega


Andres Heinapuu

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja vanem

------

 

Keskkonnaministeeriumi toetuskiri 17.09.10217 (2004)

Keskkonnaministeeriumist


Tartu Ylikooli ajaloo osakonna toetuskiri 22.10.10217 (2004)

Tartu Ylikoolist


Siseministeeriumi toetuskiri 28.10.10217 (2004)

Siseministeeriumist


Eesti Kirjandusmuuseumi toetuskiri 29.11.10217 (2994)

KirjandusmuuseumistEeestimaa Looduse Fondi toetuskiri 24.01.10218 (2005)Kultuuriministeeriumi vastus 14.09.10217 (2004)

t_Paet1.gif

 

 

 Kultuuriministeeriumi vastus 07.10.10217 (2004)

t_Paet2.gif

 

 

 

 

Kultuuriministri käskkiri Hiite riikliku programmi lähteylesande väljatöötamise tööryhma moodustamiseks. 11.02.10218 (2005)