[text]
Täna on

Rägavere Vallavalitsusele ja Volikogule                                        
29.  sydakuud 10227  
(29. jaanuar 2014.a)  

Maavarade ja elukeskkonna hoidmine

Eesti põlise omausu kodasid yhendav Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda tunneb muret fosforiidi kaevandamise kavatsustega seotud arengute pärast. Oleme jätkuvalt fosforiidiuuringute ja fosforidii kaevandamise vastu Virumaal, kuna see tekitaks keskkonnale, eesti rahvale ja kultuuripärandile pöördumatut kahju.

Meieni on jõudnud teave, et Viru Keemia Grupp soovib sõlmida koostöökokkuleppe Rägavere vallaga. Juhime tähelepanu, et kohaliku omavalitsuse poolt koostööleppe sõlmimine kohalike elanike huve eirava ettevõttega on kõlbeliselt kaheldava väärtusega ning võib olla ohtlik nii kohalikule kogukonnale kui ka piirkonnale. On selge, et arendaja kaugem eesmärk on luua koostööleppe abil täiendav legaalne  vahend  valla  mõjutamiseks kaevandajale majanduslikult soodsate otsuste tegemiseks.

Oleme mures maalähedase eluviisi jätkumise võimalikkuse pärast kaevanduspiirkonna kylades. Maapõu, looduskeskkond ja seal elav inimene moodustavad yhtse terviku, milles on aastatuhandete jooksul välja kujunenud eestlaste kui maarahva rahvuslik eneseteadvus. Selle yhe osise kahjustamine või hävitamine mõjutab vahetult kõiki muid osi tervikus  ja rikub senise elu võimalikkust hoidnud loodusliku tasakaalu.

Meie kohus on igakylgselt arvestada eesti rahva varasemaid kogemusi tööstusliku kaevandamisega ja selle mõjudega. Põlevkivivaldade kogemus näitab, et loomuliku elukeskkonna hävitamine sunnib põliselanikke oma kodukohast välja rändama. Tagajärjeks on tulevaste põlvkondade sideme kadumine esivanemate maaga ning eesti kultuuriruumi ja rahva nõrgenemine. Seetõttu on elukeskkonna muutmine ja selle tulemusel põlisrahva lahkumine maalt otseseks ohuks nii piirkondlikule arengule kui ka riiklikule julgeolekule.  Olgu Ida-Virumaa eestlaste vähenev hulk meile hoiatavaks näiteks.

Pandivere kõrgustiku piirkonda rajatav kaevandus kuivatab sealt alguse saavad veed -  jõed, ojad ja allikad, mis on rahva jaoks läbi aegade olnud pyhad elu hoidjad. Puhas joogivesi kui eluks hädavajalik ja inimtegevuse suhtes äärmiselt tundlik loodusvara on maailma mõõtkavas erilise väärtusega. Läänepoolses Euroopas pole enam puhtaid allikaid, kust inimesed juua julgeksid. Meie puhtastest allikatest on saanud ainulaadne rikkus, mida tuleb kaitsta erilise tähelepanuga.

Kaevandamise tagajärjel reostunud põhjavesi valgub puhta põhjavee aladele ka aastakymneid hiljem. Võimalus ammutada puhast joogivett isiklikust kaevust on oluline osa tervest ja elamisväärsest keskkonnast ning see on yheks olulisemaks eelduseks kylaelu ning eduka põllumajandustootmise jätkusuutlikkusele.

Me elame praegu omal maal rikkamalt kui kunagi varem. Põlisrahva järeltulijatena on meil kohustus hoolitseda, et ka tulevastel põlvedel jätkuks puhast õhku, maad ja joogivett. Peaksime jätma neile võimaluse kasutada fosforiiti viimase õlekõrrena siis, kui enam midagi muud kasutada ei ole. Meil pole õigust elada oma järeltulijate arvel. Leiame, et riikliku tähtsusega maavara lyhiajalise kasumi nimel kasutamine on vastutustundetu ja kõlvatu.

Eestis on juba ulatuslikud tööstuspiirkonnad Tallinna ymbruses ja Ida-Virumaal. Usume, et  uute ylessongitud maa-alade tekitamine pole kindlasti ei Virumaa ega ka Eesti huvides.
Soovime teile selget ja julget meelt kohaliku rahva ning keskkonna huvide eest seismisel! Meie yhine huvi on, et Rägavere vald ning laiemalt Virumaa säiliks turvalise ja väärtusliku  paigana nii meile kui ka järeltulevatele põlvedele.

Lugupidamisega,
 
Ahto Kaasik
Maavalla koja vanem