[text]
Täna on

Emajõe Taarausuliste ja Maausuliste Koda asutati 10 208. a. radokuul (1995. a. II). Ametlikult tegutseb 10 208. a. urbekuust.

Emajõe koda yhendab Tartu linnas ja maakonnas elavaid maausulisi. Osaletakse teiste kodade ettevõtmistes.

Kuni 10213. aastani kandis Emajõe Koda Supilinna Koja nime. 10220. a. jõulukuust alates on koja nimi Emajõe Maausuliste Koda.

 

Emajõe koja juhatus

vanem Toomas Sildvee

vardja Erki Uustalu

kirjutaja Anna-Liisa Lutsar

 

Kontaktandmed

Postiaadress: Aleksandri 28-7, Tartu 51004

E-post:

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tel: 55 26 359

Registreerimisnumber 80214703

 

EMAJÕE MAAUSULISTE KOJA PÕHIKIRI

I Yldsätted

1. Emajõe Maausuliste Koja (edaspidi „Emajõe Koda” või „koda”) tegevuse eesmärgiks on tema liikmete usuliste, kõlbeliste ja hariduslike tarviduste rahuldamine.

2. Oma eesmärkide saavutamiseks võib Emajõe Koda:
2.1 korraldada usulisi talitusi, konverentse, arutelusid, loenguid, kokkutulekuid ja muid yritusi;
2.2 koostada, tõlkida, avaldada, kirjastada ja levitada kultuuri- ja usuteemalist kirjandust;
2.3 valmistada, tuua sisse, viia välja ning levitada oma eesmärkidest lähtuva sisuga audio-, video- ja filmimaterjali;
2.4 kasutada massiteabevahendeid oma tegevuse tutvustamisel;
2.5 asutada kasvatus- ning õppeasutusi, koostada õppekavasid;
2.6 teha muid kõlbelisi ja seadusega lubatud tegusid.

3. Õpetuslikud alused
Emajõe Koda yhendab inimesi, kelle usulise maailmavaate aluse moodustab esivanemate uskumuste ja vaimse pärandi järjepidevust kandev osa. Teiselt poolt seovad neid aluseid yhised põhimõtted ja sarnased lähtekohad teiste põhja-metsavööndi põlisrahvaste põlise maailmanägemisega.
3.1 Maausus on põhirõhk maarahva (mis antud kontekstis on etnonyym ja yhe tervikliku identiteedi nimetus) uskumustel ja maailmapildil, mida tõlgendatakse avardunult, lakkamatult voolava ja arenevana, teiste uurali rahvaste ja kogu nn. boreaalse maailmanägemise kontekstis.
3.2 Kotta kuuluvate jaoks on taar kõrgeim vägi, kehatu ja kujuteldava kujuta, kõikeläbiv vägi, ylim jõud ja vaimsus, suur tundmatu, hõlmamatu, haaramatu. Maausulistel on kasutuses maakeele käesolevale arenguastmele vastavalt nimetavas käändes taar, osastavas taara (maausuliste usuline kiri ei kasuta suuri algustähti).

II Kohustuslikud usutalitused

4. Maausuliste kohustuslike usutalituste hulka kuulub synni, pulmade, surmaga ja peiedega seonduv kombestik ning selles sisalduvad taiad (nt. pruudi rautamine ja piiramine, kalmudel toidu ning joogi ohverdamine jms.)
4.1 Eelnevaga võrdselt oluline on ajastajaring, s.o. kalendriaasta järgimine. See on kohustuslik ses mõttes, et kui maausulisel on vaimselt ja aineliselt võimalik kalendrikombestikku järgida, on ta kohustatud seda tegema. Kohustused on soovituslikku laadi, nende täitmata jätmisele ei järgne hukkamõistu.
4.2 Kohustuslik on arvestada ja toetada elu tähtsyndmusi, nagu seda on synd, pulmad ja peied, ning nendes jõudumööda osaleda.

III Emajõe Koja vaimulikud

5. Maausuliste vaimulikud kannavad nimetusi virk (omastav k. virgi), saarn (om. k. saarna) ning regu (om. k. reo).
5.1 Vaimulike ametiliigitus on kojas mõistetav ainult tähtsusliku astmestuse mõttes, puudub otsene alluvusvahekord.
5.2 Maausulistel on esimese astme vaimulikuks virk, kelle ylesannetesse kuulub arvepidamine liikmete ja nende perekonnaseisude yle, taigade täitmine ning usuline vestlus usukaaslastega vanema kaaslase rollis. Virgi peaylesandeks on usukaaslaste tervise jälgimine ja hooldamine.
5.3 Virgiga samasse kotta kuuluvad maausulised on kohustatud hoolt kandma selle eest, et virgi ja tema pere elatustase ei langeks alla keskmise taseme.

6. Hiis on kindlalt piiritletud maa-ala koos seal olevate pinnavormide, kivide, puude, veekogude, taimkatte ja tehislike objektidega.

7. Maausuliste sõna „kalm” tähistab kalmistut, lahkunute, „kalmuliste” asukohta.

8. Kildsaun (kildsann) on eriliste nõuete alusel ehitatud hoone saunaskäimiseks (kymblemiseks) ja koos istumiseks.

9. Hiieait on hiies asuv eriliste nõuete järgi ehitatud hoone usuliste talituste tarvis.

IV Emajõe Koja liikmeskond

10. Koja liikmeks võivad astuda kõik inimesed alates 15. eluaastast isikliku sooviavalduse alusel juhatuse või suurkogu otsusega. Kui juhatus keeldub kedagi vastu võtmast, on sel isikul õigus esitada uus sooviavaldus suurkogule.
10.1 Kojast välja arvatakse suurkogu otsusega.
10.2 Lahkuda soovija arvatakse kojast välja kirjaliku sooviavalduse alusel juhatuse otsusega.
10.3 Vastuvõtmise ja väljaarvamise hääletamised suurkogul on salajased.

11. Koja liikmel on õigus:
11.1 valida ja olla valitud koja ameteisse;
11.2 osaleda hääleõiguslikuna koja suurkogul;
11.3 osaleda koja yritustel.

12. Koja liige on kohustatud juhinduma oma tegevuses käesolevast põhikirjast.

V Emajõe Koja ylesehitus

13. Koja kõrgeim otsustav jõud on suurkogu, mille moodustavad kõik koja liikmed.
13.1 Suurkogu tuleb kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord aastas.
13.2 Suurkogu kutsub kokku koja vanem või vardja.
13.3 Suurkogu kokkukutsumine on kohustuslik, kui seda nõuab kirjalikus vormis vähemalt kolmandik koja liikmetest.
13.4 Suurkogu on otsustusvõimeline, kui kohal viibib vähemalt 1/2 koja liikmetest. Otsuste vastuvõtmiseks on tarvis lihthäälteenamust, v.a. koja tegevuse lõpetamise puhul. Häälte poolnemisel heidetakse liisku.
13.5 Kui juhatuse liikme valimisel esitatakse vaid yks kandidaat, siis hääletamist ei toimu.

14. Suurkogu võtab vastu põhikirja ning teeb sellesse parandusi, valib juhatuse, ylevaatustoimkonna (s.o. revisjonitoimkonna), võtab vastu muid otsuseid.

15. Juhatus koosneb vanemast, vardjast ning kirjutajast.
15.1 Emajõe Koja vanem on koja juht. Vanem esindab koda ja teeb tema nimel avaldusi, sõlmib koja nimel lepinguid ning võtab tööle ja vabastab koja töötajaid. Vanem valitakse kolmeks aastaks.
15.2 Vardja juhib koda vanema äraolekul, muul ajal juhib koos vanema ja kirjutajaga koja jooksvat tegevust. Vardja valitakse kolmeks aastaks. Kaks korda järjest ei saa sama isikut vardjaks valida.
15.3 Kirjutaja juhib koos vanema ja vardjaga koja jooksvat tegevust. Koja nimel väljaantavad teosed ja sisulised kirjutised kuuluvad kirjutaja otsese järelevaatuse alla. Kirjutaja valitakse kolmeks aastaks.

16. Ylevaatustoimkond koosneb kolmest liikmest ja valitakse kolmeks aastaks.
16.1 Ylevaatustoimkond valib enda hulgast toimkonna esimehe. Sama isik ei saa esimehe ametit pidada yle kahe aasta järjestikku.
16.2 Ylevaatustoimkond jälgib koja majandustegevust ja kontrollib varaliste tehingute seaduslikkust. Ylevaatustoimkond kontrollib ka allyksuste ylevaatustoimkondade tööd. Oma tegevuse kohta koostab ta aastaaruande ning esitab selle kinnitamiseks suurkogule.
16.3 Suurkogu asendab ylevaatustoimkonna vajaduse korral ylevaatajaga, kellel on samad ylesanded ja õigused.

VI Emajõe Koja õigused ja kohustused ning tema vara moodustamise, kasutamise ning käsutamise kord

17. Koda on juriidiline isik sellest tulenevate õiguste ja kohustustega. Tal on iseseisev bilanss, tunnusmärgid ning pitsat. Koja juhatus asub Tartus.

18. Koda lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ning käesolevast põhikirjast.

19. Koja varad moodustuvad:
19.1 annetustest, pärandustest;
19.2 järjepidevuse alusel tagastatavatest varadest;
19.3 muudest kõlbelistest ja seadusega lubatud allikatest.

20. Kojal on õigus:
20.1 omada kinnis- ja vallasvara ja saada sissetulekuid selle rentimisest, yyrimisest või myygist, kasutada ja käsutada oma vara;
20.2 asutada põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks iseseisvate juriidiliste isikutena yhendusi, ettevõtteid ja muid yksusi;
20.3 võtta vastu annetusi ning pärandvara ning muid seaduslikke laekumisi.

VII Emajõe Koja tegevuse lõpetamise kord

21. Koda lõpetab oma tegevuse suurkogu otsuse alusel, kui selle on heaks kiitnud vähemalt ¾ suurkogust.
21.1 Samal suurkogul moodustatakse lõpetav kogu, kes otsustab koja varade saatuse, ning valitakse lõpetava kogu vanem, kes esindab koda selle tegevuse lõpetamise toimingu jooksul.
21.2 Lõpetava kogu otsused jõustuvad, kui kohal on vähemalt ¾ lõpetava kogu liikmetest ja otsuse on heaks kiitnud vähemalt ¾ lõpetava kogu liikmetest.