[text]
Täna on

Maausuliste Viru Koda asutati 10223. (2010) ajastaja 25. sygiskuu päeval Virumaal Torvastvere (Kadrina) kihelkonnas.

Koda on mõeldud yhendama ja esindama Virumaa ja Vadjamaa põlise loonausu järgijaid ehk maausulisi.

Koda korraldab rahvakalendri tähtpäevade tähistamist ning seisab looduslike pyhapaikade hea käekäigu eest. Kodalasi ja huvilisi nõustatakse pärimuslike maausuliste kalendri-, varru-, pulma-, matuste- jm tavade järgimisel.

MTÜ Hea Metsanduse Koda liikmena osaletakse FSC säästva metsanduse rahvusliku standardi koostamises. Koja tegevusvaldkonnaks on seejuures põlisrahva huvide kaitsmine metsa majandamisel.


Koja juhatus

Vanem Ülle Männik

Vardja Marko Mund

Kirjutaja Kaja Toikka


Yhendust saab võtta:

Tel 5564 0307

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Postiaadress: Sambla 9, Rakvere, 44315


Viru koja juhatus alates 10235 (2022)
Vasakult: Marko Mund, Ülle Männik, Kaja Toikka

Viru koja juhatus 2022
Viru koja juhatus 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAAUSULISTE VIRU KOJA PÕHIKIRI


I Yldsätted

Maausuliste Viru Koda (edaspidi Koda) on Virumaalt ja Vadjamaalt pärit või seal elavate maausuliste yhendus.

Koda on juriidiline isik sellest tulenevate õiguste ja kohustustega, tal on oma tunnusmärgid, pitsat ja pangaarve. Koja juhatus asub Lääne-Virumaal Vihula vallas.

Koda lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustikust, käesolevast põhikirjast ning tavaõigusest.

II Tegevuse eesmärk ja selle saavutamise vahendid

1. Koja tegevuse eesmärk on:
1.1 oma liikmete usuliste, kõlbeliste ja hariduslike tarviduste rahuldamine;
1.2 põlisrahva loodususu avaldumiseks vajaliku vaimse ja ainelise kultuuri ja looduskeskkonna hoidmine, uurimine ja tutvustamine avalikes huvides.

2.   Eesmärkide saavutamiseks võib Koda:
2.1 korraldada konverentse, seminare, loenguid, kokkutulekuid, palvusi ja muid syndmusi;
2.2 korraldada teaduslikke uuringuid;
2.3 koostada, tõlkida, kirjastada, avaldada ja levitada kirjalikke, heli-, video- jm teavikuid;
2.4 kasutada massiteabevahendeid oma tegevuse tutvustamiseks;
2.5 asutada koole, lasteaedu ning muid õppeasutusi, luua ning rakendada hariduskavasid;
2.6 jagada sihtotstarbelisi toetusi ja määrata stipendiume;
2.7 arendada majandustegevust;
2.8 teha muid kõlbelisi ja seadusega lubatud tegusid.

III Õpetuslikud alused, usulised talitused ning vaimulikud

3.1 Koda yhendab inimesi, kelle maausulise maailmavaate aluse moodustab esivanemate vaimse pärandi (s.h uskumuste) järjepidevust kandev osa, mida seovad yhised põhimõtted teiste põhja-metsavööndi põlisrahvaste põlise maailmanägemisega.

4.1 Maausuliste tavade järgimine ning usulistel talitustel osalemine on soovituslik ja vabatahtlik.
4.2 Maausulised talitused on seotud inimese eluringi tähtpäevade (varrud, pulmad, matused) ning aastaringi tähtpäevade (näiteks munapyha, hingedeaeg, jõulud) ajaloolise kombestiku järgimisega.
4.3 Inimese eluringi tähtpäevadega seotud talitused toimuvad peamiselt kodudes.
4.4 Hiied, pyhad allikad, kivid, puud jm ajaloolised looduslikud pyhapaigad on isiklike, perekondlike ja kogukondlike usutalituste (mõtlus, jõu kogumine, palvetamine, andide viimine, ravimine jm) paigaks.

5.1 Vaimulikud kannavad Kojas nimetusi virk (omastav k. virgi), saarn (om. k. saarna) ning regu (om. k. reo).
5.2 Vaimulike seisund, ametiliigitus ja teenistuslikud suhted sätestatakse Suurkogu otsusega.
5.3 Vaimulike teenistusriietuseks on yldlevinud pärimuslik riietus.


IV Koja liikmeskond

11.1 Koja liikmeks võetakse alates 15. eluaastast isikliku ning alla 15-aastaseid lapsi vanema või seadusliku esindaja kirjaliku sooviavalduse alusel Juhatuse või Suurkogu otsusega. Kui Juhatus keeldub kedagi vastu võtmast, on sel isikul õigus esitada uus sooviavaldus Suurkogule.
11.2 Kojast välja arvatakse Suurkogu otsusega, isikliku või alla 15-aastase lapse vanema või seadusliku esindaja kirjaliku sooviavalduse alusel ka Juhatuse otsusega.
11.3 Liikmeskonda vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise täpsem kord sätestatakse Suurkogu otsusega.

12. Koja liikmel on õigus:
12.1 osaleda Koja igapäevastes tegevustes ning syndmustel;
12.2 alates 15. eluaastast osaleda hääleõiguslikuna Suurkogul;
12.3 alates 18. eluaastast olla valitud Koja ameteisse.

13. Koja liige on kohustatud juhinduma oma tegevuses käesolevast põhikirjast.

V Koja ylesehitus

14.1 Koja kõrgeim otsustav jõud on Suurkogu, mille moodustavad kõik Koja vähemalt 15-aastased liikmed.
14.2 Suurkogu tuleb kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord aastas.
14.3 Suurkogu kutsub kokku Koja Vanem või Vardja.
14.4 Suurkogu kokkukutsumine on kohustuslik, kui seda nõuab kirjalikus vormis vähemalt kolmandik Koja vähemalt 15-aastastest liikmetest.
14.5 Suurkogu on otsustusvõimeline, kui kohal viibib vähemalt 1/2 Koja vähemalt 15-aastastest liikmetest. Otsuste vastuvõtmiseks on tarvis lihthäälteenamust, v.a Koja tegevuse lõpetamise puhul. Häälte poolnemisel heidetakse liisku.

15. Suurkogu võtab vastu põhikirja ning teeb sellesse parandusi, valib Juhatuse, Ylevaatustoimkonna ning võtab vastu muid otsuseid.

16.1 Juhatus juhib Koja tegevust, koostab aastaaruande ning esitab selle Suurkogule kinnitamiseks.
16.2 Juhatus koosneb Vanemast, Vardjast ning Kirjutajast, kes võivad koda esindada nii yhiselt kui ka yksinda.
16.3 Koja Vanem on Koja juht. Vanem esindab Koda ja teeb tema nimel avaldusi, sõlmib Koja nimel lepinguid ning võtab tööle ja vabastab Koja töötajaid. Vanem valitakse kolmeks aastaks.
16.4 Vardja juhib Koda Vanema äraolekul, muul ajal juhib ta Koda koos Vanema ja Kirjutajaga. Vardja valitakse kolmeks aastaks. Kaks korda järjest ei saa sama isikut Vardjaks valida.
16.5 Kirjutaja juhib koos Vanema ja Vardjaga Koja igapäevast tegevust. Koja nimel välja antavad teosed ja sisulised kirjutised kuuluvad Kirjutaja otsese järelevaatuse alla. Kirjutaja valitakse kolmeks aastaks.

17.1 Ylevaatustoimkond (s.o. revisjonitoimkond)  koosneb kolmest liikmest ja valitakse kolmeks aastaks. Ylevaatustoimkond valib enda hulgast toimkonna esimehe. Sama isik ei saa esimehe ametit pidada yle kolme aasta järjestikku.
Ylevaatustoimkond jälgib Koja majandustegevust ja kontrollib varaliste tehingute seaduslikkust.
Oma tegevusest koostab ta aastaaruande ning esitab selle Suurkogule kinnitamisele.
17.2 Vajaduse korral asendab Suurkogu Ylevaatustoimkonna Ylevaatajaga, kellel on samad ylesanded ja õigused.

VI Koja vara moodustamise, kasutamise ning käsutamise kord

18. Koja vara moodustub:
18.1 annetustest, pärandustest ning muudest tagastamatutest toetustest;
18.2 teenuste osutamisest;
18.3 majandustegevusest;
18.4 muudest kõlbelistest ja seadusega lubatud allikatest.

19. Kojal on õigus omada kinnis- ja vallasvara ja saada sissetulekuid selle rentimisest, yyrimisest või myygist, kasutada ja käsutada oma vara.

20. Koja omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Koja põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamine ei ole vastuolus seadusega.

VII Koja tegevuse lõpetamise kord

21.1 Koda lõpetab oma tegevuse Suurkogu vastavasisulise otsuse alusel, kui selle on heaks kiitnud vähemalt ¾ Suurkogust.
22.2 Samal Suurkogul moodustatakse Lõpetav Kogu, kes otsustab Koja varade saatuse ning valitakse Lõpetava Kogu Vanem, kes esindab Koda selle tegevuse lõpetamise toimingu jooksul.
22.3 Lõpetava Kogu otsused jõustuvad, kui kohal on vähemalt ¾ lõpetava Kogu liikmetest ja otsuse on heaks kiitnud vähemalt ¾ Lõpetava Kogu liikmetest.


Põhikiri on kinnitatud Maausuliste Viru Koja Suurkogu otsusega 25. sygiskuud 10223.(2010) aastal


Ajakirjandus Viru kojast

08.10226 (2013) Loodusesõber. Maausulised said hiies lõkke tegemise eest trahvi

17.06.10226 (2013) Virumaa Teataja. Maausulistelt nõutakse kombetalituste eest trahvi
http://www.virumaateataja.ee/1270910/

17.06.10226 (2013) Postimees. Keskkonnaispektsioon: me ei kiusa maausulisi taga
http://www.postimees.ee/1270120/

14.06.10226 (2013) Maavalla koda. Maausulistelt nõutakse kombetalituste eest trahvi
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=101&id=4928&op=lugu

11.05.10226 (2013) Maavalla koda. Tammealuse hiies peetakse suvistepyha
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=101&id=4916&op=lugu

28.09.10225 (2012) Maavalla koda. Viru koda ajab Viru asja
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=100&id=4752&op=lugu

21.10.10224 (2011) Hingedeaja pyha Kunda Hiiemäel 30.10.
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=98&id=4474&op=lugu

28.09.10223 (2010) Maaleht. Asutati Maausuliste Viru Koda
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/asutati-maausuliste-viru-koda.d?id=33446477

28.09.10223 (2010) Maavalla koda. Asutati Maausuliste Viru Koda
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4070&op=lugu

23.09.10223 (2010) Maavalla koda. Viru maausulised asutavad koja
http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=93&id=4063&op=lugu