[text]
Täna on

Suomen kansanuskon yhdistys ry.

 

EESMÄRGID. Soome rahvausu yhendus asutati aastal 2001. Yhenduse asutas väike, kuid kasvav ryhm vana põlise usu järgijaid yle Soome. Yhenduse tegevuse mõte on yhendada soome rahvausu järgijaid ja elustada rahvausu kommete kogukondlikku järgimist. Yhendus korraldab Ukon-vakko pidamistja teisi vana usu kombeid nende põlises tähenduses. Et vana põline usk säiliks, peame seda aktiivselt vahendama oma lastele.

Yhendus pakub sugukondadele, perekondadele ja yksikutele inimestele võimalusi mõtete vahetamiseks ja kogukondlikuks tegevuseks põlise vana usu pooldajate hulgas. 

Yhenduse meelest ei taga tänapäeva ilmalikustunud soome yhiskond kommete edasiandmist ilma pärimuse aktiivse vahendamiseta. Usume, et perekondlikule kasvatusele lisaks on vaja kogukonda, mis toetab ja annab nõu pärimuse vahendamisel vanemalt põlvkonnalt nooremale. 

Yhendus on vastu põliste kommete ja symbolite kasutamisele kaubanduslikkudel, rassistlikkudel või uususulistel eesmärkidel. 

Yhendus ei ole oma loomult poliitiline, ega sea endale mingeid poliitilisi eesmärke. 

PÕLINE USK. Põline usk tähendab usku haldjatesse, maa-alustesse, loodushingedesse ja jumalatesse. See tähendab ka kadunukeste austamist ja teadmist, et nad on jätkuvalt meiega. Põline usk väljendub vanade kommete ja pärimuste järgimises, mis seonduvad aastaringi, inimese elu eri järkude ja vanade elatusaladega. Me usume, et soome ja karjala sugukondade põlised teadmised, maailmavaade ja myydid on ikka väärtuslikud ja ajakohased.

Põline usk elab ja hingab suulise pärimuse kaudu, ja seetõttu ilmneb eri sugukondades ja inimestes eri moel, eri viisidena teha sama asja mitmel erineval moel. Kuivõrd meie sugukondade põline usk on seotud suulise pärimusega, ei saa me teada, kuidas toimiti sada või tuhat aastat tagasi, võime ainult teada, mida meie emad ja isad on meile rääkinud.

Me ei taotle soome muinasusu rekonstrueerimist, vaid jätkame seda, mis meie emad ja isad on meile õpetanud ja austame nende viisi põlist usku järgida. 

TEGEVUS. Asutamisest saadik on yhendus pyydnud jagada eri sugukondade elavat põlist usku muuhulgas jagades teavet kommetest, kogemusi ja lugusid. Samuti pyytakse elustada juba kadunud või kadumas olevaid põlise usu pyhasid ja kombeid. Peale selle on eesmärgiks jäädvustada sugukondade põliseid teadmisi, et neist oleks kasu kogu põlise usu järgijate kogukonnale. Yhendus on muuhulgas võtnud osa uurali rahvaste põliste uskude õiguste kaitsmisest, olles Uurali Yhenduse asutajate hulgas koos Eesti maausu yhenduse Maavalla Koja, mari Oš marij – ?i marij ja Sorta ning ersa põlise usu liikumisega. 

Koduleht: http://www.morfeus.org/kansanuskovat/

Soome rahvausu yhendusele võib kirjutada: 

Suomalaisen Kansanuskon yhdistys ry.
Hanna Kiviniemi
Saarentie 233
27150 Lapijoki

 

Suomalaisen kansanuskon yhdistys ry. 

TAVOITTEET Suomalaisen kansanuskon yhdistys ry. perustettiin vuonna 2001.

Yhdistyksen perusti pieni mutta kasvava joukko eri yhteyksissä tavanneita perinneuskon harjoittajia ympäri Suomea. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on yhdistää suomalaisia kansanuskovia ja elvyttää perinneuskon yhteisöllistä uskonnonharjoittamista. Yhdistys järjestää Ukon-vakkoja ja muita suomalaisen perinneuskon vanhoja riittejä niiden perinteisessä merkityksessä. Jotta perinneusko voisi säilyä, on meidän aktiivisesti välitettävä se lapsillemme. Yhdistys tarjoaa suvuille, perheille ja yksittäisille ihmisille mahdollisuuden ajatustenvaihtoon ja yhteisölliseen toimintaan perinneuskovien piirissä. 

Yhdistys katsoo että nykypäivän maallistunut suomalainen yhteiskunta ei turvaa tapojen välittymistä ilman aktiivista perinteen välittämistä. Uskomme että perheissä tapahtuvan kasvatuksen tueksi tarvitaan yhteisö, joka tukee ja neuvoo perinteen välityksessä vanhoilta nuorille sukupolville. 

Yhdistys vastustaa perinteisten riittien ja symbolien käyttöä kaupallisiin, rasistisiin tai uususkonnollisiin tarkoituksiin.    

Yhdistys ei ole luonteeltaan poliittinen, eikä se siten aja takaa mitään poliittisia tavoitteita.   

PERINNEUSKO. Perinneusko on uskoa haltijoihin, maahisiin, luonnon henkiin ja jumaliin. Se on vainajien kunnioittamista ja tietoa siitä että he ovat yhä kanssamme. Se ilmenee niiden vanhojen tapojen ja  perinteiden noudattamisena, jotka ovat sidoksissa vuodenkiertoon, ihmisen elämän vaiheisiin ja vanhoihin elinkeinoihin. Me uskomme että suomalais-karjalaisten sukujen vanha tieto, maailmankatsomus ja myytit on yhä arvokkaita ja ajankohtaisia.

Perinneusko elää ja hengittää suullisen perinteen kautta, siksi se ilmenee eri suvuissa ja yksilöissä eri tavalla, eri tapoina tehdä  sama asia monella eri tavalla. Koska sukujemme usko on sidoksissa suulliseen perinteeseen, emme voi tietää, miten  asiat tehtiin sata tai tuhat vuotta sitten, voimme vain tietää sen minkä äitimme ja isämme ovat meille kertoneet.

Emme tavoittele rekonstruointia suomalaisesta muinaisuskosta vaan jatkamme sitä mitä äitimme ja isämme ovat meille opettaneet ja kunnioitamme heidän tapaansa harjoittaa perinneuskoa.     

TOIMINTA Perustamisestaan lähtien yhdistys on pyrkinyt jakamaan eri sukujen elävää perinneuskoa mm. jakamalla tietoa tavoista, kokemuksia ja tarinoita, sekä elvyttämään jo kadonnutta ja tai katoamassa olevia perinneuskon juhlia ja riittejä. Tarkoituksena on myös tallettaa sukujen perinteistä tietoutta, jotta ne hyödyttäisivät koko perinneuskovien yhteisöä. Yhdistys on ottanut osaa myös uralilaisten kansojen perinneuskontojen oikeuksien puolustamiseen olemalla mukana perustamassa Uralilaista Yhteisöä (Uralic Communion) yhdessä virolaisen maauskon kirkon Maavalla Kodan, marilaisten Osmari Cimarin ja Szortan, sekä ersäläisen perinneuskonnon liikkeen kanssa.