[text]
Täna on
Riigikogu õiguskomisjonile 

13. juuni 2000 

Taarausuliste ja maausuliste Maavalla Koja täiendus- ja muudatusettepanekud Kirikute ja koguduste seaduse eelnõule (284 SE I) 

 

1. Teeme ettepaneku asendada § 2  4.lõike esimeses reas sõnad "vähemalt seitsme" sõnadega "vähemalt kolme". 

Esitaja: Taarausuliste ja  maausuliste Maavalla Koda

Põhjendus: kui piirata koguduste liitude loomise võimalust koguduste ning kodade arvu miinimumnõude tõstmisega kolmelt seitsmeni, siis piiratakse kodanike usu- ja mõttevabadusega seotud inimõigusi viisil, mis vähendab väikese koguduste arvuga usuliste ühenduste esindatust ja kaasarääkimise võimalust teiste usundite esindusorganisatsioonidega võrdväärsel alusel. 

2. Teeme ettepaneku jätta eelnõust täielikult välja § 5  2. lõige. 

Esitaja: Taarausuliste ja  maausuliste Maavalla Koda

Põhjendus: Nimetatud lõige on ilmses vastuolus Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 40-s väljendatud põhimõtetega "Riigikirikut ei ole". Antud lõige võimaldab usulise monopoli loomist riiklikul tasandil ja võib tekitada tulevikus eesti rahva lõhenemist usulisel pinnal.

3. Teeme ettepaneku jätta eelnõu § 7  1.lõikes välja lauseosa "ja sisaldama vastavalt täiendit "kirik", "kogudus", "koguduste liit" või "klooster"". 

Esitaja: Taarausuliste ja  maausuliste Maavalla Koda

Põhjendus: Antud lauseosa piirab nende kiriklike ühenduste ja usuorganisatsioonide maailmavaatelisel alusel põhinevat omanimede kasutamist, mille terminid ei lange kokku antud eelnõus nimetatud täienditega.

  

Anzori Barkalaja

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja Vanem