[text]
Täna on
Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda 

14. II 2002

Eesti Vabariigi President

Hr Arnold Rüütel

Weizenbergi 39

15050 Tallinn

 

Koopiad teadmiseks:

Riigikogu õiguskomisjon

Siseministeeriumi usuasjade osakond

 

Palume Teid mitte välja kuulutada 11. veebruaril Riigikogus vastu võetud Kirikute ja koguduste seadust, mille § 7 on diskrimineeriv mittekristlike usundite suhtes ning seega Põhiseaduse vastane. 

Seaduse § 7 sätestab usuliste ühenduste kohustuslikud nimetäiendid - ”kirik”, ”kogudus”, ”koguduste liit” ja ”klooster” - ning välistab omanimede kasutamise võimaluse. Need terminid sobivad vaid teatavatele usulistele ühendustele, kuna mõningatele on nad täiesti vastuvõetamatud. 

Usuliste ühenduste ametlike nimede kohustusliku täiendi piiritlemine seaduseelnõu sõnastuses rikub kodanike usuvabadust, kuna teeb võimatuks mõningate usuliste ühenduste legaalse tegevuse, või teatavate usuliste ühenduste asutamise.

Taarausuliste ja maausuliste kodadel pole võimalik kasutada ühtegi seaduseelnõus toodud kohustuslikku nimetäiendit. Ka sõna “kogudus” on taarausulistele ja maausulistele oma usuühingu nimetäiendina täiesti vastuvõetamatu, kuna tähistab maausulises terminoloogias ja ajalooliselt ka eesti keeles eelkõige kristlikku ühendust.

Kui seadus 2002.a. 1. juulil jõustuks, järgneks sellest loogiliselt Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja likvideerimine registreeritud usuühendusena. Samuti kaob nii taara- kui maausulistel võimalus luua uusi usuühinguid.

Niisugune olukord on käsitatav otsese usulise diskrimineerimisena ning lisaks Eesti Põhiseadusele vastuolus ka rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste normidega. 

 

Andres Heinapuu

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja Vanem

VASTUS:

t_Ahto2a_v.gif