[text]
Täna on

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda

  

Hr Allar Jõks                                                                       Teie 25. juuni 2002; nr 1-14/158

Eesti Vabariigi Õiguskantsler

10. september 2002. a.

Tõnismägi 16
15193 TALLINN
 Faks (0) 693 8401
         (0) 646 1049

  

Austatud härra õiguskantsler,

täpsustan allpool, milles seisneb eri usundite ebavõrdne kohtlemine Kirikute ja Koguduste seaduses.

Seaduse järgi on usulisteks ühendusteks kirikud, kogudused, koguduste liidud ja kloostrid. (§ 2). § 2 järgi on nii "koguduste liit" kui ka "kirik" vähemalt 3 koguduse vabatahtlikult liitunud ühendused. Erinevuseks see, et kui koguduste liidu puhul on nõutud liituvate koguduste käest ühe usu tunnistamist, siis kiriku puhul räägitakse episkopaalsest struktuurist ja õpetuslikust seotusest kolme üldkirikliku usutunnistusega. See määratleb “kiriku” kindlalt kristliku institutsioonina.

Kõigepealt, kõigist maailma uskudest on vaid üks seaduses esile tõstetud ja eristatud teistest. Kindlasti on diskrimineeriv see, et nende käest ei nõuta ühe usu tunnistamist, vaid ainult "õpetuslikku seotust". Kõige olulisem on aga, et kristlike kirikute puhul mööndakse ka jagunemise võimalust. See tähendab, et erinevalt teistest uskudest annab seadus võimaluse kristliku kiriku tekkeks "ülalt alla" - ühe koguduse jaotamisel vähemalt kolmeks koguduseks. Maavalla Koja osakojad aga on juba kasvanud nii suureks, et peatselt tekib vajadus nende jaotamiseks.

Klooster saab tegutseda kas kiriku või iseseisva põhikirja alusel. Koguduste liidule seda võimalust ei anta. Ükski mittekristlik usuline ühendus (nt budistid) ei tohi enese juurde asutada kloostrit, erinevalt kristlikest kirikutest, vaid peavad moodustama sõltumatu juriidilise isiku. Vt ka § 5 (5) ja § 11 (1), (2).

§ 11 (3) jätab usuliste ühenduste nimekirjast koguduste liidu hoopis välja. Räägitakse vaid kiriku, koguduse ja kirikusse või koguduste liitu mittekuuluva kloostri põhikirja kinnitamisest. Kui võrrelda omavahel (2) ja (3), selgub, et koguduste liidu asutamiseks on vaja küll asutamislepingut, aga põhikirja pole ette nähtud. Samas räägib lõige 4 meile koguduste liidu põhikirjast, mille alusel saab asutada uut kogudust ilma iseseisva põhikirjata ja lõige 6 koguduste liidu asutamislepinguga kinnitatud põhikirjast. Siin on tõenäoselt tegemist lihtsa lohakusega, kuid ka see tuleks parandada. 

Oleksime huvitatud ka Teie seisukohast teise punkti asjus meie käesoleva aasta 21. mai kirjast. Tahaksime ikkagi teada, kas kristlike nimetuste pealesurumine muude usundite organisatsioonidele sundlõpetamise ähvardusel on kooskõlas Eesti Vabariigi Põhiseadusega. Sundlõpetamine ähvardab meid juba ülejärgmise aasta keskel, sest vastavalt oma õpetuslikele alustele ei saa me kasutada kristlikku terminoloogiat. 

Lugupidamisega
 

Andres Heinapuu

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja Vanem


ÕIGUSKANTSLERI VASTUS:

t_Ahto4a_v.gif