[text]
Täna on

Usuliste Ühenduste Ümarlaua tegutsemispõhimõtted 

Kõigile uskudele avatud Usuliste Ühenduste Ümarlaud (edaspidi: Ümarlaud) on eri usundeid esindavate ühenduste keskustelufoorum omavaheliseks suhtlemiseks ning dialoogiks riigiga. 

Ümarlaua eesmärkideks on:

. anda oma panus Eesti Vabariigi jätkuvasse arenguprotsessi, edendades osalusdemokraatiat ja kodanikualgatust

. edendada riigi ja usuliste ühenduste konstruktiivset dialoogi

. kaasa aidata usulise sallivuse arengule Eestis

. arendada dialoogi eri usundite vahel, edendamaks arusaamist üldinimlikest moraalipõhimõtetest.
 

Ümarlaud koosneb registreeritud usuliste ühenduste volitatud esindajatest, kaks esindajat igast usundist. Ümarlaud langetab sisulisi otsuseid konsensuse alusel. Korralduslikes küsimustes võib hääletada, kusjuures igal usundil on üks hääl. 

Ümarlaua istungid toimuvad vähemalt kord kahe kuu jooksul. Kuni erapooletu sekretariaadi moodustamiseni kutsub istungi kokku selleks eelmisel istungil volitatud usuline ühendus. Erakorralise istungi kokkukutsumise võib kooskõlastada iga Ümarlauas esindatud usuline ühendus. Istungi juhataja valitakse igal istungil eraldi. 

Ümarlaud esineb ühisseisukohtade, avalduste ja deklaratsioonidega ajakirjanduses, pöördumiste, kirjade ja järelepärimistega riigiasutuste aadressil.  

Ümarlaua istungite temaatika on vaba. Välistatud on ainult usundisiseste voolude, konfessioonide ja denominatsioonide omavaheliste probleemide arutelu. 

Tallinn, 20. aprill 2001
 

Eesti Juudi Koguduste ja Organisatsioonide Liit

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda

Eesti Budistlik Kogudus / Drikung Kagyu Ratna Shri Keskus

Tiibeti Budismi Nyingma Eesti Kogudus

Eesti Islami Kogudus

Krišna Tunnetuse Tallinna Kogudus

Tallinna Baha'i Kogudus