[text]
Täna on

Usuliste Ühenduste Ümarlaua pressiteade

20.04.01

 Usuühenduste Ümarlaud peab kohustuslikku usuõpetust enneaegseks

 

Täna moodustati pärast paar kuud kestnud eelkonsultatsioone Tallinnas Usuliste Ühenduste Ümarlaud. Kõigile uskudele avatud Ümarlaud on kokku kutsutud, et pakkuda nõupidamise võimalust eri usundeid esindavatele ühendustele, samuti nende ühiseks dialoogiks riigiga. Ümarlaua algatasid taara- ja maausuliste, budistide, islamiusuliste, krišnaiitide ja baha'ide registreeritud usuühendused.

Ümarlaua eesmärkide hulgas on edendada osalusdemokraatiat ja kodanikualgatust, kaasa aidata usulise sallivuse arengule ning arendada tasakaalustatud dialoogi eri usundite vahel. Oma tegevuses lähtub Ümarlaud üldinimlikest moraalipõhimõtetest.

Ümarlaud võttis vastu seisukoha usuõpetuse küsimuses, mis otsustati läkitada vabariigi valitsusele ja asjaomastele riigiasutustele. Selles kritiseeritakse Eesti Usuõpetuse Õpetajate Liidu poolt väljatöötatud usuõpetuse ainekava projekti, mis ei arvesta piisavalt õpilaste ealisi iseärasusi, lähtub protestantlike konfessioonide seisukohtadest ega arvesta hoopiski muid usundeid. Seetõttu ei saa ka nimetatud eelnõu olla aluseks edaspidisele tööle.

Üldse on Ümarlaua meelest kohustusliku usundiõpetuse sisseseadmine Eesti koolidesse enneaegne, sest napib nii pädevaid õpetajaid kui õppematerjale. Seisukohas on öeldud: "Õppevahendite puudumisel võivad ebapädevad õpetajad õpilastele teadmiste andmise asemel neid hoopis desinformeerida. Uue kohustusliku aine rakendamine võib kujuneda kulukaks ning suurendada liialt õpilaste koormust või siis väheneb sellega koos paratamatult muude ainete õpetamise maht. Seejuures võivad kõik usundid ja konfessioonid pädevalt jagada hingeharidust oma pühapäeva-, piibli- jms koolides. Samuti on usulistel ühendustel võimalik asutada erakoole."

Veel tuletatakse meelde, et tasakaalustamata, ainult mõne usundi või konfessiooni seisukohtadest lähtuva usuõpetuse andmine riiklikes koolides on Eesti põhiseaduse vastane ning rikub üldtunnustatud inimõiguste ja isikuvabaduste norme.

Ümarlaud tegi riigiorganeile rea ettepanekuid küsimuse mõistlikumaks ja odavamaks lahendamiseks. Soovitati laiendada ühiskonnaõpetuse ainekavas juba olemasolevat usundite osa ning üle vaadata juba kehtiv usuõpetuse valikaine kava, et tasakaalustada selles eri usundite omavaheline suhe. Haridusministeeriumil soovitati korraldada võrdleva usundiloo alast täiendkoolitust ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele.

Et käivitada Eestis kaugemas tulevikus tänapäeva euroopalikele tavadele vastav usundiloo koolikursus, tuleks juba praegu asuda selleks vajalike eeltingimuste loomisele, st korraldada ümber usuõpetuse õpetajate ettevalmistamine ja anda välja eestikeelset kirjandust ka mittekristlike usundite kohta, pöörates erilist tähelepanu elavatele usunditele.

Ümarlauas esindatud usuühendused on nõus tegema koostööd Haridusministeeriumiga nii õppekavade täiustamises, täiendkoolituses kui õppekirjanduse soetamises.