[text]
Täna on

 14. jaanuar 2003. a

Hr Siim Kallas
Eesti Vabariigi Peaminister
Stenbocki maja
Rahukohtu 3
15161 Tallinn

 
Lugupeetud Peaminister Siim Kallas!

 
Palume vastu võtta Usuliste Ühenduste Ümarlaua esindajad, et arutada võimalikku Usuliste Ühenduste Ümarlaua ja Vabariigi Valitsuse vahelist koostööd. Samuti oleme mures riigis arenevate usuvabadust kitsendavate tendentside üle, mis väljenduvad eri uskkondade järjest süvenevas ebavõrdses kohtlemises.

Kohtumise eeldatav päevakord:

1. Vabariigi Valitsuse ja usuliste ühenduste vahelistest lepingutest.

2. Kaplaniteenistusest sõjaväes, kinnipidamisasutustes, politseis ja mujal.

3. Usuõpetusest munitsipaal- ja riigikoolides.

4. Riigiametnike koolitamisest religioonialastes küsimustes.

5. Usuliste ühenduste riigieelarvelisest toetamisest.

6. Vaimulikest saadetest avalik-õiguslikus meedias.

 
Lühike seletus

Viimase kümnekonna aasta jooksul on Eestis suurenenud eri uskkondade ebavõrdne kohtlemine riigi poolt. Eelistatud on kristlikud konfessioonid, kellega on valitsus ja ministeeriumid sõlminud lepinguid kõiki riigi kodanikke puudutavatel aladel.

Sõjaväes ja vanglates on moodustatud kristlik kaplanaat ning see on kavas moodustada veel politseis, lennuväljadel jm. Ametisse on võetud esimene koolikaplan. Samas ei taga riik psühholoogilist nõustamist neile, kes ei ole kristlased, kuigi nad moodustavad valdava enamuse Eesti elanik- ja kodanikkonnast. Kristlikud kaplanid võivad jagada rivilisi käsklusi ka ilmikutele ja muu-usulistele.

Arvestades usuõpetuse õpetajate õppekavasid nii avalik-õiguslikes kui eraülikoolides, ei ole ette valmistatud piisavalt pädevaid erapooletuid religiooni- ja maailmavaateõpetuse õpetajaid, vaid hoopis kristlik-protestantlikke usuõpetuse õpetajaid. Seetõttu peame kohustusliku religiooniõpetuse sisseviimist koolidesse enneaegseks.

Riigiametnike usualane koolitus ainult kristlikke konfessioone arvestades suurendaks põhiseaduse vastast eri usundite ebavõrdset kohtlemist veelgi.

Soovime arutada koostöövõimalusi Eesti riigi ja Usuliste Ühenduste Ümarlauas esindatud religioossete organisatsioonide vahel enamikus ülaltoodud päevakorrapunktides, eriti aga usualase hariduse ja usuliste saadete korralduse alal, samuti ametnikkonna koolitamises. Oleme valmis praktiliselt osalema õppekavade, õppevahendite ja usualaste tele- ning raadiosaadete ettevalmistamisel. Oleme nõus kaasa aitama suurema usulise tasakaalustatuse saavutamisele ka muudel elualadel. 

Kõigile uskudele avatud Usuliste Ühenduste Ümarlaud on eri usundeid esindavate ühenduste keskustelufoorum omavaheliseks suhtlemiseks ning dialoogiks riigiga. Ümarlaud koosneb registreeritud usuliste ühenduste volitatud esindajatest.

Ümarlauas on esindatud Baha’i Koguduste Liit, Eesti Budistlik Kogudus / Drikung Kagyu Ratna Shri Keskus, Tiibeti Budismi Nyingma Eesti Kogudus, Eesti Islami Kogudus, Tallinna Juudi Kogudus, Krišna Tunnetuse Tallinna Kogudus ning Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda.

LISAD:

1. Usuliste Ühenduste Ümarlaua avaldus usuvabaduse olukorrast Eestis (29. 11. 2002)

2. Religiooniõpetusest. Usuliste Ühenduste Ümarlaua avaldus (14. 01. 2003)

Lugupidamisega,


Andres Heinapuu
Usuliste Ühenduste Ümarlaua volitatud isik,
Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja Vanem