[text]
Täna on

Maavalla Koda taotleb maakeelsete nimede seadustamist

Täna, teisipäeval, 28. porikuud lähetas Maavalla Koda siseministeeriumile Isikunimeseaduse eelnõu parandusettepanekud. Parandusettepanekute sisseviimine eelnõusse peaks tagama murde- ja yhtlasi maakeelsete ees- ja perekonnanimede takistusteta kasutamise. Ettepanekuid põhjendati järgmiselt:

Isikunimeseaduse ja selle rakendusaktide eelnõud ei sõnasta selgelt õigust panna ees- ja perekonnanimeks murdekeelseid nimesid. Seega ei taga eelnõu Eesti murdekeelse, sh ajaloolise nimetraditsiooni takistusteta jätkamist ja püsimist.

Paljud murdekeelsed ees- ja perekonnanimed ei pruugi olla tõlgendatavad omanimedena. Näiteks Kahru (Karu), Kibi (Kivi), Tsilk (Tilk), Hüdsi (Süsi), Üü (Öö), Häiermes (Õis), Tsahkna (Sookail). Samuti erineb murdekeelse nimetraditsiooni käsitlus meeste- ja naistenimedest viimastel aastakümnetel üldlevinuks saanud vastavast eesti traditsioonist. Erinevused on põhjustatud ühelt poolt sellest, et vanem murdekeelne nimetraditsioon ei erista selgelt naiste- ja meestenimesid, teisalt sellest, et kirjapildis sarnaste sõnade tähendused on kirja- ja murdekeeltes erinevad.

Eelnõu pärsib eesti rahvuskultuuri vaba viljelemist murdekeelsetes osaidentiteetides. See puudutab otseselt näiteks setu, võru ja mulgi osaidentiteeti kandvaid isikuid.

Samuti pärsib eelnõu maausuliste usuvabadust. Maausuline nimetraditsioon kattub suures osas murdekeelse nimetraditsiooniga, kuid haarab endasse ka unustusse jäänud nimemoodustamisaluseid. Seetõttu ei taga eelnõu maausulistele selget õigust kanda oma usulistele tõekspidamistele vastavaid ees- ja perekonnanimesid.

Selleks, et välistada arusaamatused ja takistused, mis võivad tekkida murdekeelsete ja maausuliste nimede panekul, tuleks murdekeelsete ja maausuliste nimede kasutamise õigus sätestada eelnõus sõnaselgelt.

---------------------

Isikunimeseadus on praegu menetlemisel siseministeeriumi õigusloomeosakonnas. Peale ametkondlikke kooskõlastusringe esitatakse eelnõu Riigikogule.

Maakeelsetest nimedest ja nende valikupõhimõtetest lähemalt.


Ahto Kaasik
Maavalla Koja kirjutaja