[text]
Täna on

Teadaandmine

Setu kuninga Peko alamatele ja kõigile südamega inimestele.


Tiidäandminõ

Seto kuninga Peko alambilõ ja kõigilõ süämega inemisilõ!

Seto kuninga Peko käsukõrd Setomaa mõtsu kaitsmisõst maaharagomisõ ja häötämisõ iist.

Obinitsa ker´ko ja kalmuaia takah mõtsah omma vana´ 9.-10. Aastasajast perit kääpä´. Kuulda´ om, õt Obinitsa surnuaia man taht virma TavaMets naada suurõh ulatusõh mõtsa ragoma. Siin olõi´ tegemist tavalisõ mõtsaga. Luuta om, õt Meremäe vallavalitsusõl õnnõstus riigi toetusõl kääpide ala är´ osta, kuna kalmuaid ja kääpä´ ommava tuu mõtsaga üts.

Mõts ulatus vällä Tuhkvitsa ujani. Kuna Tuhkvitsa ürgoro kalda´ ommava korgõ´ ja järsu´, tege õgasugunõ lagõraiõ pall´o kurja: nätä om erosiooni ja kaldidõ vaomist. Tuhkvitsa org ja mõts uma liigirikka taimõ-ja eläjäkooslusõga om uurmalda ja jäänü kaitsmalda.

Seto kuninga Peko käsk kullõmisõst ja tähelepandmisõst:

Peatada kõik suurõmba mõtsaragomistüü´ Setomaal alatõs Obinitsa paisjärvest üles- ja allapoolõ jäävä Tuhkvitsa uja kaldist kuni Piusa jõõni! Säädüse toimõ lätt kümnit kilomeetrit Tuhkvitsa ujast ja Piusa jõõst üles- ja allapoolõ, hüvvä- ja kurakätt.

Kiä tuu säädüse vasta teo vai meelega essüs, tuu tõmbas hindäle mitmit põlvi kannatuisi kaala! Obinitsa vanno kääpide päält ei või´ puid maaha rako´ !

Meremäe vallavalitsusõl kõrraldada keväjä taimõ- ja eläjäkoosluisi uurminõ iinpuulnimetätü ala pääl ja kõigil tõistõl Setomaa vallavalitsustõl kõrraldada loodusuuringit Setomaa loodusõ kaitsmisõst! Tulõmustõst anda tiidä´ rahvalõ!

Sjoo om Seto kuninga Peko kõrraldus!

16.03.2004

Sootska Evar Riitsaar

 

Setu kuninga Peko seadus setumaa metsade kaitsmisest maharaiumise ja rüüstamise eest.

Obinitsa kiriku ja surnuaia taga metsas on vanad 9-10 sajandist pärit kääpad. Kuulda on, et kirikaia taga tahab firma Tava Mets hakata suures ulatuses metsa raiuma. Tegemist ei ole tavalise metsaga. Loodame, et Meremäe vallal õnnestub riigi toetusega kääbaste ala ära osta, sest surnuaed, kääpad ja mets kuuluvad kokku.

Mets ulatub Tuhkvitsa ojani. Kuna Tuhkvitsa ürgoru kaldad on sügavad ja järsud, siis teeb igasugune lageraie palju kurja, näha on erosiooni ja kallaste vajumist. Tuhkvitsa ürgorg koos liigirikka taime- ja loomakooslusega on uurimata ja kaitseta jäänud.

Setu kuninga Peko käsk kuuletumiseks ja tähelepanemiseks:

Peatada kõik metsaraietööd Obinitsa paisjärvest üles- ja allapoole jääva Tuhkvitsa oja kandist kuni Piusa jõeni. Seaduse toime ulatub kümneid kilomeetreid Tuhkvitsa ojast ja Piusa jõest üles- ja allavoolu, vasakut ja paremat kätt.

Kes selle seaduse vastu teo või meelega eksib, see tõmbab endale mitmeks põlveks kannatusi kaela. Obinitsa vanade kääbaste pealt ei tohi puid maha raiuda.

Meremäe vallavalitsus peab sel kevadel eelpool nimetatud alal korraldama taime- ja loomakoosluste uuringu ja kõik teised setumaa vallavalitsused peavad korraldama uuringu setumaa looduse kaitsmiseks. Tulemustest anda teada rahvale.

See on setu kuninga Peko korraldus.

16.03.2004

Sootska Evar Riitsaar