[text]
Täna on

Paari päeva jooksul on umbes 500 inimest yhinenud internetis avaldatud pöördumisega, milles protesteeritakse põhiseadusevastase riigikristluse syvenemise vastu Eestis.

Kodanikualgatuse korras koostatud pöördumises viidatakse, et riiklike ja kristlike struktuuride syvenev segunemine ohustab ilmaliku õigusriigi humanistlikke aluseid ning on vastuolus kristlaste väikese osakaaluga rahvastikus.

 

Taunimisväärsete nähetena on esile toodud kavatsus kehtestada yldhariduskoolides kohustuslik usundiõpetus ja kavatsus vähendada loodusteaduste õpetamise mahtu. Samuti taunitakse riigipalgaliste vaimulike tegevust vangla- ja kaitseväekaplanitena, riigiasutuste lippude õnnistamist, riigijuhtide osavõttu Eesti Vabariigi aastapäeval toimuvast jumalateenistusest, kristliku jumala poole palvetamist Kaitseväe paraadi ajal, Tartu Ülikooli usuteaduskonna evangeelset arengukava jm.

 

Samuti mõistetakse hukka peaminister Andrus Ansipi yhemõtteline toetusavaldus kristlusele ja selle väärtustele ning tema põhiseaduse vastased ja solvavad hinnangud nende suhtes, kes teostavad oma põhiseaduslikku õigust mitte kuuluda kristlikusse kirikusse.

 

Pöördumisega on yhinenud mitmeid tuntud teadlasi ja kultuuritegelasi, näiteks: Eesti TA akadeemik loodusteadlane Erast Parmasto, Eesti TA ja Euroopa TA akadeemik fyysik Peeter Saari, Loodusuurijate Seltsi president Marek Sammul, filosoofiadoktorant Jaan Kangilaski, keeleteadlane Tõnu Seilenthal, filosoofiamagister ja õppejõud Marek Volt, kirjandusteadlased Märt Väljataga ja Kajar Pruul, Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna esimees Berk Vaher, kirjanikud Karl-Martin Sinijärv, Liisi Ojamaa, Triin Soomets, Aapo Ilves, Hasso Krull, Asko Künnap, kunstnikud Peeter Laurits, Herkki Merila, Ki wa (Jaanus Kivaste), ajakirjanikud Tiit Kändler, Barbi Pilvre, muusik Lauri Õunpuu, näitleja ja raadiomees Margus Lepa jt.

 

Pöördumisega liitunud Maavalla Koja vanem Ahto Kaasik ytles, et maa- ja taarausulisi yhendav koda on aastaid juhtinud avalikkuse tähelepanu ähvardava riigiusu ilmingutele. “Kuigi kristlased moodustavad yhiskonnast vaid väikse osa, on nad hästi organiseerunud ja töötavad sihikindlalt riigikristluse kehtestamise nimel. Nad kasutavad ära seda, et rahvastiku mittekristlik enamus on maailmavaateliselt organiseerumata. Samuti puudub Eestis seni usuvabaduse seadus, mis korraldaks täpselt yhiskonna ja uskude vahelisi suhted.” ytles Kaasik. 

 

Ta lisas: “Avatud pöördumisega võiksid liituda kõik Eesti heast käekäigust huvitatud inimesed sõltumata usulistest ja poliitilistest veendumustest, rahvusest ning sotsiaalsest seisundist.

 

Kui Eesti taganeb ilmaliku riigi paleusest, avame me tee terrorismile ja demokraatia hääbumisele. Riigi ja usu suhete korraldamisel on meil põhjust eeskuju võtta Jaapanist, kus ilmalik yhiskonnakorraldus on taganud kodanikele tõelise usuvabaduse ja muutnud Jaapani edukaks ja tugevaks riigiks.”

 

Pöördumine on avatud liitumiseks kõigile. Pöördumise tekstiga saab tutvuda sellega liituda aadressil:

http://www.petitiononline.com/evpsuv/petition.html

 

 


Maavalla Koda

 

 

Usuvabadusest ja usu(ndi)õpetusest

 

Pöördumine

 

Avalik pöördumine Eesti Vabariigi kodanike, lapsevanemate, seadusloojate, õpetajate, teadlaste, omavalitsuste, inimõiguste ja –vabaduste eest seisjate ning kõigi teiste asjast huvitatute poole.


Meie, allakirjutanud, pidades silmas Eesti Vabariigi Põhiseadust (§§ 12, 40 ja 41) [1] ja

 

1. jälgides elavat arutelu usu(ndi)õpetuse üle yldhariduskoolis, mille ainekava tööversioon [2] on ühekülgselt kristlusekeskne, sisult evangeliseeriv, teisi usutunnistusi ja uskmatust tõrjuv, püüab jätta ekslikku muljet, nagu oleks eetika religiooni ainuõigus ning religioon inimeste elu ja kultuuri vältimatu osa;

 

2. kuuldes XXI sajandi teadmistepõhise ja ilmaliku ühiskonnakorraldusega vastuolus olevatest plaanidest vähendada loodusteaduste õpetamise mahtu; [3] [4]

 

3. arvestades ristiusu väikest kandepinda tänapäeva Eesti ühiskonnas; [5] [6]

 

4. märgates kõige kõrgemal riiklikul tasemel tehtavaid riigikirikule tunnuslikke eelistusi ühele religioonile (riigiasutuste lippude õnnistamine, kaplanaat vanglates, Kaitseväes, Eesti Vabariigi aastapäeval toimuv jumalateenistus riigijuhtide osavõtul, palve kristliku jumala poole Kaitseväe paraadi ajal, Tartu Ülikooli usuteaduskonna evangeelne arengukava [7] jm [8]);

 

5. lugedes peaminister Andrus Ansipi ühemõttelisest toetusest kristlusele ja selle väärtustele ning põhiseadusvastaseid ja solvavaid hinnanguid nende suhtes, kes teostavad oma põhiseaduslikku õigust mitte kuuluda kristlikusse kirikusse; [9]

 

Väljendame oma muret, et:

 

  • pedagoogiliselt küündimatu religiooniõpetuse ainekava rakendamine pärsib laste vaimset arengut ning iseseisva mõtlemise võimet, annab ühekülgse ja meelevaldse pildi kultuurist, ühiskonnast, eetikast ja religioonist;

 

  • meie laste toimetulek ja konkurentsivõime tänapäeva ja tuleviku teadmistepõhises maailmas saab kahjustatud, kui plaanitav reaalainete ja loodusteaduste mahu vähendamine teoks saab;

 

  • ilmaliku õigusriigi ja usuliselt erapooletu humanistliku eetika põhimõtted on asetatud kahtluse alla;

 

  • kõrgeimal riiklikul tasemel rajatakse teed riigikiriku tekkele;

 

  • riiklik toetus ühele religioonile kahjustab kõikide kodanike põhiseaduslikku usuvabadust ja õigust mitte tunnistada ühtki religiooni;

 ja protesteerime otsustavalt selliste suundumuste vastu.

 

-----------------------------------------------

 


[1] Eesti Vabariigi Põhiseadus http://www.riik.ee/et/pohiseadus.html
[2] Religiooniõpetuse ainekava tööversioon; Pille Valk jt http://www.eelk.ee/religiooniopetus2.html
[3] Füüsikata pole tulevikku; Ene Ergma, Postimees 16. november 2005 http://www.postimees.ee/171105/esileht/arvamus/183199.php
[4] Poolsalajane õppekava võtab lastelt loodustunde vähemaks; Eva Kübar, Postimees 19. november 2005 http://www.postimees.ee/211105/esileht/siseuudised/183599.php
[5] Eestlased usuvad jumala asemel “mingisugust vaimu”, Postimees Online 22. november 2005 http://www.postimees.ee/231105/online_uudised/183869.php
[6] Eurobaromeeter, Sotsiaalsed väärtused, teadus ja tehnoloogia; juuni 2005 http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf
[7] Tartu Ülikooli Usuteaduskonna arengukava 2000-2005 http://www.us.ut.ee/37447
[8] Eesti Vabariigi Valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu ühishuvide protokoll http://www.ekn.ee/dokumendid/vv_ekn_yhishuvi_17.10.02.pdf
[9] Peaminister Andrus Ansip konverentsil “Kristlikud väärtused Eesti poliitikas”, 11. november 2005 http://www.riik.ee/brf/index.php?id=31509&op=print&PHPSESSID=46b