[text]
Täna on

Loodusaja list vahendas RMK selgituse Rosma ristimändide raiumise asjus.

Eelmisel aastal pöördus Kagu Teedevalitsus Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) poole taotlusega laiendada teetsooni maad Põlva-Võru maantee Rosma lõigul seoses teelõigu rekonstrueerimisega. Alustati toiminguid maa sihtotstarbe muutmiseks ja yleandmiseks teedevalitsusele. Käesoleva aasta aprillikuu keskel hakati RMK Ilumetsa metskonnalt taotlema teelaienduse lõigul ca nelja meetri laiuse riba raadamist (see tähendab raiet, mida tehakse võimaldamaks maa kasutamist muul otstarbel peale metsa kasvatamise).

Kõik raadamise teemaga tegelnud osapooled lähtusid seadustest ja tegutsesid nende kohaselt. Raadamise vajaduse kinnitasid maakonna keskkonnateenistus ja Põlva vald. Kõik raadamise ettevalmistamisega seotud osapooled tegutsesid ilmselt kindla teadmisega, et teelõigu rekonstrueerimisega tegelevad teedemehed on kõik teelõigu laienduse variandid põhjalikult läbi kaalunud - projekteerimise nõuded, liiklusohutuse nõuded, teelaienduse eramaale nihutamise ja eramaa ostmise võimalused, võimalikud reageeringud ristiga puude raie korral jne. jne.

Raadamist valmistasid ette keskkonnateenistus ja vallavalitsus. RMK kui otsuse täideviija viis selle läbi teadmisega, et teisi variante teelaienduseks ei ole ja puude raie (ka ristiga puude raie) on antud kohas möödapääsmatu. Ristipuudega metsaeralduselt raiuti ca 4 meetri laiusel ja ca 300 meetri pikkusel ribal kokku 53 puud ehk 32,2 tihumeetrit - 37 mändi ja 16 kuuske. Raiutud mändide hulgas oli 20 ristiga mändi. Ka raiutud kuuskede hulgas oli ristiga puid, mis olid kyll tyvemädanikust tugevasti kahjustatud. Kalmistu ja teelõigu vahelisel metsaeraldusel kasvab aga edasi yle 200 ristiga puu.

RMK metsamehed on pärimuskultuuriga seonduvatesse metsaaladesse suhtunud suure austusega ja pyydnud neid vähimagi võimaluse korral raiumisest säästa. Ristiga puid ei kaitse täna ykski seadus ning nende säästmine on toimunud vastavalt riigimetsa majandamise heale tavale - juhisele, mis põhineb metsameeste aastatepikkusel kogemusel ja heal metsade majandmise praktikal. RMK on alustanud ka omapoolse andmebaasi loomist metsaaladest, mis ei kuulu kyll yhegi senise seadusandliku piirangu alla, kuid võiks ometi kultuurilooliselt või muudel põhjustel olla säilitamist väärt.

Rosma teelaienduse raadamisega seonduv vastukaja annab RMK metsameestele tegevusjuhised edaspidiseks. Peame veelgi põhjalikumalt veenduma, et teedemehed on kõik variandid läbi kaalunud ja raadamine on tõesti möödapääsmatu. Enamgi peame veenduma, et valla elanikke on eelseisvatest töödest teavitatud ja enamik seda ka aktsepteerib. Ilmselt tuleb maakonnalehes sellistel puhkudel probleemid, võimalused ja variandid eelnevalt inimestele ja inimestega selgeks rääkida. RMK on  valmis selleks, et koostöös teedevalitsusega, omavalitsusega ja keskkonnateenistusega selliseid probleeme selgitada ja lahendusi pakkuda.

RMK metsamehed paluvad vabandust kõigilt, kelle tundeid ja mälestusi riivas Rosma teelaiendusega seonduv ristiga puude raie.

Tiit Timberg
RMK kagu regiooni peametsaylem