[text]
Täna on

Eile, laupäeval, 30. heinakuud (30.07.) kirjutasid Seto Kuningriigi kroonikogu ja Haanjameeste nõukoda Vastseliinas alla Setomaa ja Haanjamaa vahelisele teineteise tunnustamise leppele, teatasid Seto Kuningriigi ja Haanjameeste nõukoja esindajad.

Haanjameeste nõukoja vanem Agu Hollo ytles, et tegemist on ajaloolise syndmusega, kuna nyydsest on Seto- ja Haanjamaa vahelised ametlikud suhted ka kirjalikult yles tähendatud. “Täna alla kirjutatud lepe kannab samu väärtusi, kui suvisel pööripäeval tehtud yhisavaldus. Meie siht on yks – aidata kaasa rikka pärandkultuuri ja sygavalt juurdunud tavadega Setomaa ja Haanjamaa vahelisele lähenemisele,” ytles Hollo.

Seto Kuningriigi kroonikogu ja Haanjameeste nõukoja teineteise tunnustamise lepe keskendub ajalooliste naabrite Setomaa ja Haanjamaa põlisrahvaste, nende kultuuride ja põlise eluviisi alalhoidmisele ning yhisele arendamisele, samuti kohaliku majanduse arendamisele. Enne teineteise tunnustamise leppe sõlmimist kirjutatai alla salajane lepe, mille sisu osapooled ei avalda.

Seto Kuningriigi ylemtsootska Evar Riitsaar ytles, et ajaloost on teada mitmeid suure jõuga salakokkuleppeid, mille sisu on avalikuks tulnud alles mitmete aastate pärast. “Meie salalepe seisab kahe kindla luku taga ja kummagi osapoole käes on yks võti. Hoiame ja valvame meie maade väärtusi yhiselt ning oma kokkulepet saame muuta või täiendada ainult yhiselt,” selgitas ylembtsootska salaleppe olemust. “Usume, et kui järeltulevad põlved leppe avalikuks teevad, teeb see au mõlemale poolele.” Rohkem polnud kumbki osapool nõus salaleppest kõnelema.

Seto ja haanja rahva tihedam koostöö on kasvanud välja igapäevastest suhetest ja mitmete eluliste kysimuste lahendamise vajadusest. Nõnda on viimastel aastatel jõutud ka Seto Kuningriigi ja Haanjamaa ametlike suheteni.

Suvisel pööripäeval pidasid Seto Kuningriigi kroonikogu ja Haanjameeste nõukoja esindajad tippkokkusaamise, kus tehti yhisavaldus põliste naabrite kultuuri- ja elulaadi säilitamisest.


Maavalla KodaPRESSITEADÕQ

31. juuli 2005

Seto Kuningriik ja Haanimaa kiroti Vahtsõliinahn tõõnõtõõsõ tunnustamise paktilõ ala.

Puulpäävä, 30. juulil Vahtsõliina linnusõ varõmidõhn peetü Vanaao päivil saiq kokko Seto Kuningriigi kroonikogo ni Haanimiihhi nõvvokua delegatsiooniq, et ala kirota katõ muistidsõ naabri Setomaa ja Haanimaa vaihlinõ tõõnõtõõsõ tunnustamise pakt.

Haanimiihhi nõvvokua vanõmb Hollo Agu ütel, et tegemist um väega aoluulidsõ sündmüsegäq, kuna nüüdsest um muistidsidõ piirkundõ Setomaa ja Haanimaa vaihõl sisse säedü aamõdliguq suhtõ ka kirälikult üles tähendet. “Täämbä ala kirotõt pakt kand sammu väärtüisi, miä suvitsõl püürüspääväl kokko pant ütinõ avaldus. Miiq tsiht um üts – avitada ütehn rikka perändkultuuri ku süvvält juurdunu traditsioonõga Setomaa ja Haanimaa vahtsõlõ heränemisõlõ ,” ütel Hollo.

Seto Kuningriigi kroonikogo ni Haanimiihhi nõvvokua esindüslikõ delegatsioonõ ala kirotõt tõõnõtõõsõ tunnustamisõ pakt keskendüs aoluuliisi piirkundõ Setomaa ja Haanimaa põlisrahva, kultuuri ku traditsioonilisõ eloviie alalhoitmisõlõ ni ütidsõlõ arõndamisõlõ, niisama hindätarbõlisõ majapidämise edendämisele. Inne tõõnõtõõsõ tunnustamise avaliku pakti sõlmmist kirotõdi alla salahanõ pakt, mink sissu osapoolõq avalikustaõiq.

Seto Kuningriigi ülembtsootska Evar Riitsaar ütel, et aoluust um tiidäq mitmiid suurõ jõuga salakokkoleppiid, mille sisu um allõs mitmidõ aastidõ peräst avalikuks tulnu. “Miiq salahanõ pakt sais katõ kimmä luku takahn ja kummagi osapoolõ käehn um üts võti. Hoiami ja valvami ütitselt miiq põlitsidõ piirkundõ väärtüisi ni ainult ütitselt saamiq uma leppe põhimõttiid ka muuta vai tävvendädäq,” selgüt ülembtsootska salahadsõ pakti olõmust. “Usumi, et ku tulõvaisi põlvi joosul salapakti sisu avalikus tetäs, tege tuu au mõlõmbalõ poolõlõ.” Inämbä olõõiq kumbki puul peri salahadsõst paktist  kõnõlama.

Põlitsidõ naabridõ setodõ ja haani rahva tihedämp kuuhntüü ütitsidõ tsihtõ saavutamisel um kasunu vällä õgapäävätsidest suhtist, mitmidõ elooluliisi küsümiisi  lahendamisõ vajadusõst. Viimätsel aastal um alostõt ka Seto Kuningriigi ni Haanimaa aamõtligõ suhtidõ arõndamist.

Suvitsõl püürüspääväl peiq Seto Kuningriigi kroonikogo ku Haanimiihhi nõvvokua esindäjäq tippkokkosaamisõ, kon võeti vasta ütine avaldus põlitsidõ naabridõ kultuuri ja eloviie säülütämise kotsilõ. Juunihn tetti vallalõ Haani puhkõ- ja suusakeskusõhn Haanimiihhi nõvvokua iistvidämisel ka ainulinõ näütüs “Legend Haanimaast ja haani rahvast”, mink näütäs edimäst kõrda ilmamuna sümbolist algusõ saanuq Haanimaa saamisõ luku . Näütüs um vallalõ kõigilõ huviliisilõ, edespidi rändäs tuu Haanjast ka mujalõ.


Tävvendäväq küsümiseq
Evar Riitsaar, Seto Kuningriigi ülembtsootska / tel 511 7361
Agu Hollo, Haanimiihhi nõvvokua vanõmb / tel 539 70728
Alvar Vodi, Haanimiihhi nõvvokua adjutant / tel 562 13178