[text]
Täna on

Saami nõukogu saatis teisipäeval, 30. põimukuud (30.08), kirja metsafirmale Stora Enso, mis ostab ära enamiku Inari porokasvatusaladel raiutavaist puist, kirjutab Roheline Värav. Saami nõukogu soovitab Stora Ensol lõpetada sealkandis raiutud puude ostmise, kuni raiet juhatav Soome riigimetsa majandamise keskus (metsähallitus) asub porokasvatajatega tegelikult läbi rääkima ning viib oma tegevuse vastavusse rahvusvaheliste inimõiguslepetega ja teiste saamide elu-olu puudutavate lepetega.

Metsaraie teeb porokasvatajaist saamide elu raskeks mitmel moel. Näiteks vähendavad sadade kilomeetrite kaupa rajatud uued metsaveoteed porokasvatuseks sobivaid alasid. Suured alad on yles kyntud kiirendamaks mändide kasvamist. Lõuna-Soomes laialdaselt kasutatav tehnoloogia ei sobi Põhja-Soome, kus selle ainsaks tulemuseks on erosioon. Sellega halvendatakse porokasvatustingimusi veelgi. Kõik see tähendab, et porodel pole enam piisavalt toitu raske talve yleelamiseks. Seepärast peavad porokasvatajad oma loomadele lisatoitu ostma, mis muudab loomakasvatuse kalliks. Ajalooliselt on saamide porod endale toidu leidmisega alati ise hakkama saanud.

Porod hoiduvad raiepiirkonnist ning lähevad ise otsima uusi karjamaid. See sunnib poropidajaid loomade paigalhoidmiseks pystitama raskeid tarasid, mis tykeldab porokasvatusmaad veelgi ning kiirendab ka erosiooni.

Pidev metsaraie muudab porode käitumise ettearvamatuks ning lõhub saami alade ajaloolist maastikku. Saamid heidavad riigimetsa majandamise keskusele ette ka omandiõiguse rikkumist. Nimelt ei tunnista keskus raiet läbi viies saamide ja nende esinduskogu Saami nõukogu omandiõigust saami aladel asuvaile metsadele.

Saami nõukogu teatab oma kirjas, et ei mõista Stora Enso sertifitseerimispoliitika järjekindlusetust. Suuremas osas Euroopas tunnustab Stora Enso vaid FSC sertifikaadiga puitu, kuid Soomes miskipärast mitte. Yks FSC kriteeriumeist on põlisrahvaste õiguste tunnustamine. Saami nõukogul on põhjust kahtlustada, et just seetõttu ei nõua Stora Enso FSC sertifikaati Soomest hangitaval puidul.

Teine asi on aga see, et riigimetsa majandamise keskuse tegevus Põhja-Soomes ei lähe vastuollu mitte yksnes saamide õigustega, vaid ka inimõiguste ylddeklaratsiooniga yldse. Saamid näevad metsaraijujate tegevuses rassilist ja rahvuslikku ahistamist, omandi-, kultuuri- ja perekonnaõiguse rikkumist ning isegi usuvabaduse piiramist. Seda seoses tõigaga, et puud raiuti maha ka mitmes saamide loodususundi pyhapaigas.

Kui Stora Enso jätkab saami aladelt praegustel tingimustel raiutud puidu ostmist, kavatseb Saami nõukogu pöörduda Londoni börsi poole, et Stora Enso kustutatakse 4good indexi nime kandvast eetiliste ettevõtete nimekirjast.

 

Roheline Värav