[text]
Täna on

Teisipäeva pärastlõunal ava­ti pidulikult yle 33 miljoni krooni maksma läinud Kööbi-Põlva tee­lõik, sama päeva hommi­kust aga põlesid Rosma kal­mistu läheduses maha võe­tud ristipuude mälestuseks kyynlad, kirjutab Koit.

Teelõigu avamisel viibinud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar pidas ka­het­susväärseks, et tee-ehi­tuse käigus kahjustati ning hävitati ristipuid, mil­lel on Lõuna-Eesti kom­me­tes seniajani oluline tähen­dus. «Arusaadav, et uue ehi­tamine nõuab mõnikord ka vana ohverdamist. Mi­nul on raske hinnata, kas oleks olnud võimalik neid puid säilitada või mitte. Kyl­lap siin teadis kõige pa­remini asja kohalik omava­litsus,” pesi minister vastutusest käed puhtaks. Ta lisas: “ Tehtut olematuks ei tee. Ma arvan, et kivile tee ­ääres tu­leks paigaldada mäles­tus­plaat».

Rahva seast tuli ka ette­panek, et yle kraavi asuva mä­lestuskivi juurde viivale teele tuleks ehitada sild, mil­lega tagataks inimeste pääsemine nii metsa kui ki­vi juurde ning saaks jät­ku­da ka ammune komme. Tööde kinnimaksjana peeti silmas riigimetsa majan­da­mise keskust.

 

Koit - Roheline Värav