[text]
Täna on

Vabariigi valitsus kiitis eile heaks Kultuuriministeeriumis valminud Setumaa riikliku kultuuriprogrammi aastateks 2006-2009, teatas Kultuuriministeerium.

Kultuuriminister Raivo Palmaru sõnul on programmi eesmärk säilitada setude kultuurilist ja keelelist eripära ning väärtustada Setumaad kui elukeskkonda. ”Setude pärimuskultuuri olemasolu ja kasutamine tänapäeval on haruldane nii Euroopa kui maailma mõistes”, põhjendas minister programmi vajalikkust.

Minister Palmaru ytles, et tänasel valitsuse istungil otsustati lisada kultuuriprogrammile kaks miljonit krooni ning selle maht on võrdselt viis miljonit krooni aasta kohta, see jaotatakse nelja aasta peale – niisiis kokku 20 miljonit krooni.

Setumaa riiklik kultuuriprogramm on eelkõige suunatud setu pärimuskultuuri, samuti setu kultuuri uute väljundite, nagu setu kunst, teater ja film, tekkimisele ja toetamisele.

Kultuuriprogramm jaguneb kuueks valdkonnaks -  pärimuskultuur, omakultuur, keel ja haridus, teadusuuringud, meedia ja maine ning kogukond.

Programm toetab pärimuskultuuri järjepidevuse hoidmist ja selle tutvustamist. Keele ja hariduse valdkonnas arendatakse setu keele laiemat kasutust, samuti hõlmab see kultuuriloo õpetamist.

Teadusuuringute valdkonnas on kavas välja töötada yhtne uurimisstrateegia, käivitada Setumaa muuseumide baasil Setumaa teadus- ja kultuuriuuringute arenduskeskus ning laiendada setu kultuuri uurijate ringi.

Meedia ja maine valdkonnas on eesmärgid rahvusliku identiteedi hoidmine ja arendamine setukeelse meedia abil ning setu kultuuri tutvustamine yleriigilise meedia, kirjastustegevuse ja filmi kaudu.

Lisaks peab programm tagama kogukonna jätkusuutliku toimimise, traditsioonilise eluviisi säilitamise ja selle väärtustamise noorte seas, ka väljaspool Setumaad elavate setude tugevama liitmise Setumaa ja selle kultuuriga.

2003. aastast koordineerib Setumaa programmi Kultuuriministeeriumi juurde moodustatud komisjon.

2006. aastal on kavas esitada setu leelo UNESCO vaimse ja suulise pärandi meistriteoste nimekirja, mille yks eeltingimus on riiklik tähelepanu vastava piirkondliku programmi näol.