[text]
Täna on

Võrokõnõ Jüriöö Vello (62) om valmis saanu Setomaa kodoluu opigu ja tüüvihu, mink perrä alost´ seo sügüse Mikitämäe põhikooli 5. klassin oppamist.

«Koolin opitas pürämiite ja midä kõkkõ, a hindäst ja umast kodopaigast tiiä-i latsõ suurt midägi,» ütel’ Mikitämäe kooli kavvanõ kuulmeistri Jüriöö Vello küsümise pääle, mille tä säändse kodoluuraamadu tegemise ette võtt’.

Edimält oll’ täl plaan tetä oppusõraamat vanõmbidõ klassõ jaos.

A et Setomaal om õnnõ üts keskkuul, sõs tulnu raamadu trükünummõr väega väikene ja välläandmiskulu ilmadu suurõ.

Seniaoni ilmunu raamadu, miä Setomaa ao- ja kodoluust kirotasõ, omma väega tiidüsligu, naa ei olõ latsilõ oppamisõs mõtõld.

«Ka Siruli Sirje toimõndõt raamadu man es olõ üttegi oppajat pundin, tegejä esi ka tunnisti tuud,» nimmas’ Jüriöö 1999. aastagal ilmunu raamadu «Seto kodo lugu» kotsilõ. Mitmit Setomaad putvit raamatit om küläraamadukogon õnnõ üts, ku tuudki.

Jüriöö sõnnu perrä tiidvä seto juuriga kotusõpäälidse latsõ iks umast kodokandist ütte-tõist, päämiidsi küläpühhi ja muud.

Rassõmb om muialt sisse tulnu latsiga, kedä om umbõs üts kolmandik.

Võromaalt Ruusalt peri Jüriöö Vello juhtsõ Mikitämäe kuuli aastil 1979-1991. Parhilla oppas tä Mikitämäel eesti kiilt ja viilt mõnda ainõt.


Uma Leht