[text]
Täna on

100 võistlusjuttu, 40 kirotajat, hää umakandi kiil
 
t_HarjoYlle.gifTimahavva saadi 40 kirotajat Uma Lehe suurõlõ sügüsedsele jutuvõistlusõlõ täpsäle 100 võistlustüüd – inämb ku kunagi inne ja parõmbit, ku arvada mõistsõmi. Pääle tuu saimi säidse võistlustüüd viie latsõ käest, kirotas Uma Lehe päätoimõndaja Harju Ülle.

Süriil (Valpri Valdo, Allasõ Tiia, Koha Priit, Ojari Triinu, Rahmani Jan ja Harju Ülle) oll’ perädü rassõ vällä sorti noid kõgõ-kõgõ parõmbit kirätükke. Häid juttõ oll’ väega hulga ja pia kõik omma tuud väärt, et neo Uman Lehen är trükki.

Rassõ oll’ umavaihõl võrrõlda ka kolmõrialist ja kolmõ leheküle pikkust juttu. Vai sis väega nal’akat ja väega hallõt juttu. Õnnõs trehväs’ kümne parõmba jutu sisse mõlõmbit.

Ku minevaasta võidi jutuvõistlusõ miihi kirotõdu jutu (Sika Aavo «Üts väega opõtlik lugu» ja latsi võistlusõ Kuusõ Raidi «Tuulispask»), sõs timahavva kirodi võidujutu naasõ. 26 jutukirotajat-naist om tubli tävvendüs Kauksi Üllele, Holtsi Leilalõ ja tõisilõ võro kiränikele.

Minkast sõs kirotõdi: latsõpõlvõ-aost, nal’akist juhtumisist uman tüükotussõn, bussi pääl, kala- ja jahimehenall’u.

Saarõ Evari härgütämise pääle kirotõdi hulga nal’akit juhtumiisi nimmi ja kotussõnimmiga. Mehe es pelgä kirja panda ka krõpõt miihinall’a, nn munakoti-juttõ oll’ peris mitmõn variatsioonin...

Kirotajit oll’ üle laja Võromaa Räpinäst, Vahtsõliinast, Haanist, Vanast-Antslast jne. A oll’ ka Tal’nast, Villändi- ja Raplamaalt. Võrokõisi eläs egäl puul Eestin ja ilmadu hää om nätä, et nä olõ-i umma armast imäkiilt är unõhtanu.

Ku keelest kõnõlda, sõs kõik kirja pantu jutu olli hään võro keelen. Kirja pantu niimuudu, nigu kirotaja kodokandin kõnõldas. Ku jutu lehte panõmi, nakka-i mi kinkagi kiilt ümbre tegemä, sõs saava kõik lukõ, määne uma kiil üten vai tõsõn Võromaa nukan om.

Et näide jutu lehte läävä, tuu pääle võiva kimmä olla kõik kirotaja. Püvvämi neo är avalda aasta joosul, kooni vahtsõ jutuvõistlusõni. Ja õks nii, et jaanipäävä-jutu jaani aigu ja talvidsõ jutu talvitsõl aol. Mõnõ hää pikemb jutt või saia ka Võro-Seto tähtraamatuhe, ku kirotaja lupas. A võidujuttõ saa lukõ seostsamast lehest.
 
Jutuvõistlusõ võidujutu: 
  
1. «Ilma püssäldä jänessejaht» (Kottisse Vaike) – 35p
2.–3. «Moskva tsirkus» (Lahe Arno), «Viistõist võti» (Õkva Margit) – 26p
4. «Esä pöksi nöpsi» (Tsääro Elmar) – 20p
5. «Ei või ilman teedä» (Müürsepä Külli) – 19p
6. «Näkk» (Ämäriku Volli) – 17p
7. –8. «Koorõmüüjä» (Keldri Enno), «Mustlasõ nõidsõva miist» (Ämäriku Volli) – 15p
9. «Kalapüük» (Keldri Enno) – 14p
10. «Kuis ma vinne aigu rahha tei!» (Sika Aavo) – 12p 
  
1-11 punkti saiva viil jutu: «Kar’alatsi elo» (Viina Liisu), «Karmoškaga lehmile mängmän» (Säinasti Asta), «Hirm» (Niidu (Pressi) Heli), «Kuis põrknas hellü tege?» (Kõivu Lonni), «Õukalugu» (Palo Aili), «Käük surnuaida» (Jõgi Juta), «Koolnu sängü all» (Säinasti Asta), «Põdrajaht» (Ohvri Etkar), «Ündrigulugu» (Ämäriku Volli), «Sai võlssi arvu» (Säinasti Asta), «Susspüssä lugu» (Panga Milvi), «Hani hädäh» (Oja Ivo), «Taat volitust tegemän» (Tammõ Aili), «Valla käskjalg» (Ojala Henni), «Vinne võim tull’ rassõlt» (Kalkuni Mati), «Kolhoosilõ nimeristse» (Hirvõ Dagmar), «Nime lugu» (Jõgi Juta), «Pur’otaja» (Ojala Henni), «Üts kerikunkäümise jutt» (Tammisaarõ Mati), «Suusõga piltnik» (Mandli Sulõv), «Mis nummõr om?» (Keldri Enno), «Zapiku seiklusõ. Kosjan käük» (Säinasti Asta), «Tont» (Otsa Kallõv), «Vasik vallavanõmbas» (Keldri Enno), «Jõulukleit» (Saluvere Ilme) ja «Vot sullõ tsiirupit!» (Nõlvaku Kaie). 
  
Eräle avvuhinna:

Latsõpõlvõjutu-preemiä – «Ei tohi tulla» (Väärmaa Helve)
Kaupmehejutu-preemiä – «Hiitü är» (Väljandu Ellen)
Saarõ Evari nimejutu-pääpreemiä – «Nime lugu» (Jõgi Juta)
Saarõ Evari nimejutu-preemiä – «Kolhoosilõ nimeristse» (Hirve Dagmar), «Kas Havvõ vai Sarvõ?» (Laanekivi Õie), «Kos siin tuu rand om?» (Pintsaarõ Asta)
Jäledüroppusõ preemiä – «Koorõmüüjä» (Keldri Enno)
A. Ansipi nim. preemiä «Õnn om rahan!» – «Kuis ma vinne aigu rahha tei!» (Sika Aavo)
Allpuul-püksirihma-avvuhind – «Mis nummõr om?» (Keldri Enno)
Hää mälehtüse avvuhind – «Märdisandi lugu» (Posti Olev)
Kõgõ parõmba setojutu preemiä – «Pääle suurt sõta» (Ämäriku Volli)
Kõgõ hullumiilsembä jutu preemiä – «Tont» (Otsa Kallõv)
Tsiberi-luu preemiä – «Vanaõue Albert» (Panga Milvi)
Vinne-ao preemiä – «Vinne võim tull’ rassõlt» (Kalkuni Mati)
Imäkeele avvuhind – «Võõra sõna» (Saariku Lille)
Suu-vaihtusõ preemiä – «Mallest sai Jüri» (Liberi Malle)
Rehepapi-jutu preemiä – «Agrotehniline oppus» (Niidu (Pressi) Heli)
 
  
Suur aitüma põnõvidõ juttõ iist ka Läti Vaikele, Sarapuu Heljule, Rati Karmenile, Singa Liirale, Visnapuu Irmale, Valpri Liinalõ ja Riitsaarõ Lainele!


Uma Leht