[text]
Täna on

Maavalla Koja lapsevanematest ja õpetajatest koosnev tööryhm koostas ettepanekud põhikooli ja gymnaasiumi riikliku õppekava eelnõule. Ettepanekutes antakse roheline tee pärimus- ja loodusainetele ja  rõhutatakse, et riiklik haridus peab olema ilmalik. 10. mahlakuud edastati ettepanekud haridusminister Mailis Repsile.

Kaaskirjas seisab: "Peame õppekavades oluliseks paikkondliku kultuuri- ja loodusloo tundmise syvendamist, mis on eelduseks rahva (oma)kultuurilise jätkusuutlikkuse, keskkonnahariduse, sotsiaalse sidususe jt riigi strateegia "Säästev Eesti 21" eesmärkide saavutamiseks.

Koolide ylesanne koostöös kohalike omavalitsuste ning kodanikeyhendustega on aidata kaasa selliste noorte isiksuste kujunemisele, kes tunnevad oma kodukanti, selle alalhoidlikku pärimuskultuuri, põlisrahva ajalugu, suudavad seda võrrelda teiste rahvaste kultuurilugudega ja oskavad kasutada oma teadmisi, oskusi, võimeid ja kodanikuõigusi nii kohaliku kogukonna, omavalitsuse, Eesti riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Mineviku, oleviku ja tuleviku kohta käiva teabe yhtseks tervikuks lõimimine erinevates ainetes on aukartustäratav ylesanne,
mis eeldab erinevate erialade esindajate koostööd järgmise põlvkonna
õppekavade kujundamisel. Seda raskendab tihti postkoloniaalne
pärimuskultuurikäsitlus ja paljude koolide suutmatus yksi kanda põhiseaduslikke kultuuri ja keele hoidmise eesmärke. Seetõttu on riigi tugi kultuuri-, keskkonna- ning kodanikuhariduse lõimimises, õpetajakoolituses ja maakondlike ning kohalike õppematerjalide koostamise rahastamises ylimalt tähtis."

Ettepanekud (koos lisadega 18 lk) algavad ainega "Paikkondlik pärimus  - kultuuri- ja looduslugu". Teisteks teemadeks on "Kultuuride risttee ja
europotsentrism", "Ilmalik õigusriik ja kodanikuõpetus", "Usu(ndi)
õpetus", "Loodusõpetuse ja reaalainete osakaal", "Laste tervishoid (nii
hingeline kui kehaline)" ja "Riskiyhiskonna teadmised, oskused ning
käitumisstrateegiad." 

Ettepanekud


Maavalla Koda