[text]
Täna on

t_kunda.gifHärjapea Taarausuliste ja Maausuliste Koda esitas riigikohtule kassatsioonikaebuse, milles palub täies ulatuses t yhistada Tartu ringkonnakohtu 2007. aasta 20.02. otsuse haldusasjas number 3-06-1580 materiaalõigusenormi väära kohaldamise ja menetlusõigusnormide olulise rikkumise tõttu ning jätta jõusse Tartu halduskohtu 2006. aasta 18.10. otsus haldusasjas number 3-06-1580, millega t yhistati Kunda linnavolikogu 5.07. 2006. aasta otsus  number 21. Sisuliselt palub Härjapea koda t yhistada uuesti Kunda hiiemäe tuulepargi detailplaneering, mille alusel kavatsetakse rajada sinna kaks tuulegeneraatorit, ehitus- ja hooldusväljakud, parkla ning teede- ja elektrivõrk.

Härjapea koda leiab, et tuulepargi rajamine hiide takistab olulisel määral taara- ja maausuliste õigusi usutalituste pidamisel ning selle õiguse piiramine niisugusel kujul ei ole millegagi põhjendatud ja on vastuolus põhiseaduse § 40 lg. 3-ga.

Kuivõrd usuvabadus on põhiõigus, võib seda vastavalt põhiseaduse § 11-le piirata vaid nii, et piirangud oleksid demokraatlikus  yhiskonnas vajalikud ega moonutaks piiratavate õiguste ja vabaduste olemust. Kunda linnavolikogu oleks pidanud detailplaneeringu kehtestamise otsuses motiveerima, miks ta usuvabadust piiras ning miks selline piirang oli vajalik ja kas see moonutas maausuliste usuvabaduse olulisust.

Detailplaneeringu kehtestamisel ei ole Kunda linnavolikogu põhjendanud, miks tuleb eirata taara- ja maausuliste soove Kunda hiiemäe kui usupaiga säilitamise osas. Ringkonnakohus ei ole sellele aspektile oma otsuses tähelepanu pööranud. Et detailplaneeringu kehtestamise otsus segab olulisel määral taara- ja maausuliste tegevust Kunda hiiemäel, tulnuks nimetatud haldusakti selgelt põhjendada. Otsuse seletuskirjas on  yksnes mööndud, et koda ei ole rahul tuulepargi rajamisega p yhapaika ning detailsemat teavet soovitatakse otsida tuulepargi detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostanud Hendrikson & co võrgulehelt. Otsusest ei selgu, miks ei ole arvestatud koja ettepanekuga rajada tuulepark mujale või väiksemas mahus.

Kunda linnavolikgu ja ringkonnakohus ei ole põhjendanud, miks usuvabaduse rikkumine on vähem oluline kui kahe tuulegeneraatori rajamine hiide. Kunda hiiemäe säilitamine religioosse paigana on samuti avalikkuse huvides, sest säilitatakse Eesti kuluturipärandit, edendatakse tööstuslinna piiril asuva p yhapaiga looduslikku kosutavat väärtust ning aidatakse  yhtlasi kaasa elukeskkonna paranemisele ja piirkonna arengule.

Maavalla koja vanema Ahto Kaasiku sõnul pole usuvabaduse tagamine ainus põhjus, mis ajendas neid kohtus Kunda hiiemäge kaitsma. “Iidset hiiemäge kaitstes heastab Härjapea koda riigi tegematajätmisi. Kui muinsuskaitseamet väljastas paari aasta eest kooskõlastuse kaitsealusesse hiide tuulepargi rajamiseks, peeti silmas  yksnes selle arheoloogilist väärtust. Paiga ajalooline vaimne ruum ja sellega seotud kultuuripärand jäeti sootuks tähelepanuta. Kitsalt arheoloogilist rida ajades on lastud tervik silmist ja selline lähenemine ohustab kõiki Eesti looduslikke p yhapaiku.”,  ytles Kaasik.

Maavalla Koja osalusel valmis jaanuaris kultuuriministeeriumis ajalooliste looduslike p yhapaikade valdkondliku arengukava eelnõu. Dokumendis on ette nähtud meetmed looduslike p yhapaikade kaitsekorralduse parandamiseks ja seal säilinud looduse ja ainelise ning vaimse kultuuripärandi väärtuste arvelevõtmseks ning kaitsmiseks.

Maausuliste usutalitused ei ole tavapärased usulised toimingud, mida viiakse  yhiselt läbi selleks rajatud või kohaldatud hoonetes, mis on sisustatud eriliste esemetega. Taara- ja maausk eeldab, et inimesel on võimalus minna vabalt ajaloolisesse looduslikku p yhapaika ning toimetada seal usutalitused. See eeldab omakorda, et ajaloolises hiies ei asu kõrvalisi rajatisi ja seal ei toimu häirivaid tegevusi, mis rikuksid p yhapaiga rahu ja terviklikust. Seni on Kunda Hiiemägi seisundis, mis on lubanud taara- ja maausulistel usulisi talitusi pidada.

Põhiseaduse kommentaaride kohaselt tuleb usu- ja usutalituse mõisteid tõlgendada avaralt ning mitte piirduda harjumuspäraste uskude ja usutalitustega. Vastasel juhul võidakse ahistada vähetuntud usundeid. Ainsa piiranguna ei saa usutalituste täitmisel olla kahjustatud avalik kord, tervis ega kõlblus. Põhiseaduse kommentaatorite seisukoht toetab maausuliste sõnu, et usutalitusi saab läbi viia ka nii, et need jäävadki tavainimesele märkamatuks.

Tuulikute ehituse hiieämele on hinnanud kultuuriväärtuste jaoks hukatuslikuks tuntud rahvaluuleteadlase Mall Hiiemäe juhitud ekspertgrupp. Tuulepargi ehitus Kunda Hiiemäele on leidnud ka laiemat hukkamõistu. Looduslike p yhapaikade rahu ja puutumatust ohustavate planeeringute kohest peatamist nõudva pöördumisega on alates eelmise aasta lõpust  yhinenud  yle 4000 inimese.

Riigikogu tellimusel 2002. aastal korraldatud avaliku arvamuse uuringu tulemuste järgi peab taara- ja maausku endale kõige s ydamelähedasemaks usuks 11 protsenti Eesti elanikest.

Kassatsioonikaebus jm materjale Kunda Hiiemäest

Pilt: Kunda Hiiemägi, Maavalla koda

 

Maavalla koda