[text]
Täna on

t_Tahtraamat.gifVahtsõnõ, 2008. aastaga võro-seto tähtraamat saa valmis 28. rehekuu pääväs, Lindora laadu aos, kon tedä ka edimäst kõrda näüdätäs.

Millest tähtraamat seo kõrd kirotas: Soiveri Sven om uurnu 500 keskkooliopilasõ arvamiisi ja noist tulõ vällä, et põh’a- ja lõunaeesti inemise omma iks esisugumadsõ külh. Näütüses mõtlõsõ põh’aeestläse inämb hindä pääle, lõunaeestläse jäl kannatasõ ülekohtu parõmbalõ vällä.

Juttu om säändsist Võro- ja Setomaa perrist, kon om viil olõman viis põlvkunda, näütüses lats, imä, vanaimä, vanavanaimä ja vanavanavanaimä.

Valpri Liina kirotas Võromaa kirämehest Raidaru Volest, kiä om kah’os jo siistilmast är lännü. Kallingu Ken kirotas eederipruukmisõ aoluust, Ehlvesti Anneli eläjide talvõtarkuisist, Lauritsa Piitre inemiisi talvõunõst. Fastrõ Mariko om kokko koëanu latsisalmikõisi ummi vanaimmi latsõpõlvõst.

Lauritsa Leelo käve Võro Kreutzwaldi uulitsa eläjäkliinikun ja uurõ perrä, määndsit pini- ja kassinimmi mikandin pandas. Minkast naa nime tulnu omma ja midä näist või mi inemiisi kotsilõ vällä lukõ, tuust kirotas nime-uurja Saarõ Evar.

Margna Epp oppas, kuis saa lammast maa seen mulgun kütsä.

Viil tetäs tutvas aastaga joosul vällä annõtuisi raamatit ja plaatõ, telesaatit ja mängitüisi näütemänge. Nigu iks, om tähtraamatun ka 2008. aastaga kallendri, tunnõtuidõ võrokõisi ümärigumba sünnüpäävä 2008. aastagal ja muud.

Tähtraamadu panni kokko Lautritsa Leelo ja Ojari Triinu, kujond’ Lauritsa Piitre.


Uma Leht