[text]
Täna on

Oratooriumi kirotanu Meistri Erki om esi Läänemaa miis. A täl om hulga sõpru setodõ siän, üte sõbra pallõmisõ ja härgitüse pääle sai ka «Peko esä» kirotõt, kirotas Uma Lehes Harju Ülle. 
  
Seto omma saanu edimädse oratooriumi «Peko esä». 24. märdikuul saa tuud kaia ja kullõlda Tal’na kunstihuunõn ja 25. märdikuu pääväl Tarto ülikooli aulan. Oratooriumi laulva Kalevi kammõrkuur, Koiksoni Liisi ja Matvere Marko.

Oratooriumi kotsilõ üteldäs, et seo om üte seto tsura luulaul. Kirot’ tuu Kalevi kammõrkoori dirigent Meistri Erki ja tekk’ tuud uma hää seto sõbra Piirisilla Aivari palvõ pääle vinne kontrolljoonõ taadõ jäänü Vedernika-nimelidse seto külä mälehtüses.

Meistri Erki sõnno perrä om oratooriumi sisse är mahutõt üte mehe elokäük sünnüst havvani. Kõnõldas elo tähtsämbist sündmüisist nigu edimäne armastus, latsõ sündümine, vanasjäämine.

«Muusiga om mu kirotõt, olõ tuu man pruuknu rahvaviisijuppõ ja üts rahvalauluseadõ om kah,» kõnõlõs Meistri Erki.

Inne tuud otsõ tä kokko hulga setokeelitsit luulõtuisi ja rahvalaulõ. Mõni võro- vai tartokeeline trehväs’ kah sekkä, noid kobistõdi veitkese ja oratoorium lauldas är tävveligult seto keelen.

Seto keele man oll’ oratooriumi tegejil abis Hirsiku Veera – tunnõdu seto leelokoori Leiko juht. «Piirisilla Aivar om mu külä (Tuu omgi tuu Vedernika – UL) naabritalo nuurmehe poig,» seletäs Hirsiku Veera. «Aivar om külh Tal’nah sündünü, a seto hingega ja timä perreh kasus kah väiku Peko.»

Meistri Erki ütles, et egä tuu seto keelen laulminõ kõigil nii laapsalõ es lää. Seletämist oll’ hulga olnu, et kõgõst ilostõ arvo saia.

Meistri Erki esi om hoobis Läänemaa miis, a täl om pall’o seto juuriga sõpru ja tälle miildüs Setomaa.

Setomaa ülembsootska Hõrna Aare ütel’, et timä olõ-i viil juppigi vahtsõst seto oratooriumist nännü ega kuulnu, a egäl juhul lätt tä tuud kaema. «Tegejidega om juttu olnu, et taad oratooriummi võisi järgmädsel suvõl ka Setomaal mängi,» kõnõl’ tä. «Et suvõl om plaan Setomaal tetä ka Kauksi Ülle vahtsõt näütemängu «Peko», sõs võisi neo kats asja kokko viiä.»

Kas tuu plaan ka täüde lätt, julgu-i Hõrna Aare täämbä viil lupa.


Uma Leht