[text]
Täna on

t_polvalapsed.gifRiidi õdagu näüdäti Karilatsi muusõumin laembalõ rahvalõ edimäst kõrda filmi Käokiräse laulõga. A muidogi es kaia õnnõ filmi, õks laulti ja mängiti kah. Pildi pääl omma väiku Käokiräse laulja üten juhendaja Podekrati Üllega, kirotas Uma Lehes Rahmani Jan. 
  
Põlva latsiaia Mesimumm folklooriansambli Käokiräs om valmis saanu DVD-plaadi ummi laulõga. Minevä riidi näüdäti tuud suurõmba rahva iin Karilatsin Põlva talorahvamuusõumin.

Ansamblit juhatas Podekrati Ülle. Käokiräs laul inämbüisi vanõmbit rahvalaulõ.

Käokiräse nime all laul kogoni kolm ansamblit: Väiku Käokiräs, Käokiräs ja Käokiräse näiodõ park.

DVD-plaadi pääle saanu laulõ mano om pilt võet Põlva talorahvamuusõumin Karilatsin.

Plaadi pääl om 14 laulu. Laulõ ülesfilmjä Kaskpeidi Toivo kõnõl’, et kõgõ keerulidsõmb oll’ taa tüü man, et ütel pääväl ülesvõetut pildimatõrjaali egä laulu mano jakkunu. Tuuvõrra oll’ kokkolõikmisõ man inämb tüüd olnu, a kokko sai peris kõrralik asi.

Määndse laulu plaadi pääl omma? Üts laulõ vällävalija, Võromaa rahvalaulõ hää tiidjä Kalla Urmas selet’ tuud niimuudu: «Eri ajo laalo omma siiä ritta säetüvä: nuu peris vana leelo, ja sis veedükene säänest segäkiilset vahtsõmoodulist ja nigu üten tandsoluun kuulda om, ka peris välästpuult lainatut, miä nakkas kah aigopite umatsõs saama».

Kalla Urmassõ sõnno perrä oll’ säändside laulõga plaati õkva vaia. «Lõuna-Võromaa laulõ kuulõt joba mitmõ plaadi päält, a naid Põh’a-Võromaa kihlkundõ, miä siiä Põlva ümbre kokko omma hoitunu, Kanepi, Põlva, Räpinä, noid laulõ nii väega plaatõ pääle ei olõ küündünü. Kistumada armsa, et Põlva inemise ommava süämeas’as võtnu ka säändsit laulõ har’ota,» kõnõl’ Kalla Urmas.

Plaadi näütämine oll’ suur pido, kohe olli tulnu kõik, kiä Käokiräse ansambliga kuigi köüdedü, niisamatõ latsõvanõmba, kink latsõ ansamblin laulva. Korgõmbist küläliisist olli tulnu Põlva maavanõmb ja liinavalitsusõ rahvas.


Uma Leht