[text]
Täna on

Tartu ylikoolis saab 05. – 13.03. kuulata loengusarja komi pärimusest. Venemaa Teaduste Akadeemia Komi Teaduskeskuse teadur Ljudmila Lobanova tutvustab komi rahvaluule žanrisüsteemi, rahvakalendrit, perekondlikku kombestikku, laule jm.


Loengud toimuvad  5., 6., 10. ja 13. urbekuud kell 16 Tartu Ülikooli peahoones ruumis 235.


Loengud peetakse vene keeles ning kuulajatel on võimalik saada 1 ainepunkt.

Loengute teemad eesti ja vene keeles - vt manusest.
Kõik huvilised on oodatud.


Komi folkloor: traditsiooni etnilised iseärasused
Ljudmila LOBANOVA

Teema: komi rahvaluule
Eesmärk: traditsioonilise rahvakultuuri etniliste iseärasuste tutvustamine komide folkloori kaudu

1. teema: Folkloor rahva traditsioonilise kultuuri allsüsteemina. Regionaalse/lokaalse mõiste folkloristikas. Komi folkloori žanrisüsteem.
2. teema: Rahvakalender traditsioonilise kultuuri allsüsteemina. Komi rahvakalendri aastatsükkel. Komi rahvakalendri mütopoeetiline sisu (kombed, rahvaluule, uskumused)
3. teema: Perekondlikud (pulma- ja matuse-) kombed ja tavandilaulud. Perekondliku kombestiku mütoloogiline põhi. Itkude koht ja roll perekombestikus.
4. teema: Komi folkloori eepilised vormid (eepilised laulud ja ballaadid). Sürjakomi eepos: muinasjutulis-mütoloogilised, sotsiaal-ajaloolised ja kangelassüžeed.

Soovitav kirjandus:
1. Белицер В.Н. Очерки по этнографии народов коми XIX — начало XX в. Москва: Наука, 1958.
2. Ветошкина Е.В. Производственные и семейно-бытовые заговоры у коми. – Национальное и интернациональное в коми литературе и фольклоре. Труды ИЯЛИ АН СССР. Вып. 26. Сыктывкар, 1982. С. 87-97.
3. Дукарт Н.И. Весенне-летние праздники и обряды в северной деревне конца XIX – начала XX века. – Вопросы истории Коми АССР. Тр. ИЯЛИ КФ АН СССР. Вып. 16. Сыктывкар, 1975. С. 141-152.
4. Дукарт Н.И. Святочная обрядность коми конца XIX – начала XX века. – Традиционная культура и быт народа коми. Тр. ИЯЛИ АН СССР. Вып. 20. Сыктывкар, 1978. С. 91-103.
5. Коми легенды и предания. Сост. Ю.Г.Рочев. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1984. 176 с.
6. Коми народные песни. В 3-х т. Т. 1. Сыктывкар, 1993.
7. Коми народные песни. В 3-х т. Т. 2. Сыктывкар, 1994.
8. Коми народные песни. В 3-х т. Т. 3. Сыктывкар, 1995.
9. Коми народные приметы. Сост. Кудряшова В.М. Сыктывкар, 1993.
10. Коми фольклор: Хрестоматия. Сост. В.В. Филиппова, Н.С. Коровина. Сыктывкар, 2002. 328 с.
11. Конаков Н.Д. Древнекоми промысловый календарь: Стиль календаря. Сыктывкар, 1987 (Серия препринтов «Научные доклады» Коми фил. АН СССР. Вып. 164).
12. Конаков Н.Д. От Святок до Сочельника: Коми традиционные обряды. Сыктывкар, 1993. 128 с.
13. Конаков Н.Д. Традиционнон мировоззрение народов коми: Пространство и время. Сыктывкар, 1996. 132 с.
14. Лимеров П.Ф. Мифология загробного мира. Сыктывкар, 1998. 125 с.
15. Микушев А.К. Эпические формы коми фольклора. Ленинград: Наука, 1973.
16. Памятники коми фольклора: Песенная и инструментальная традиции. CD-disk. Сост. А.В. Панюков, Г.С. Савельева. Сыктывкар, 2006.
17. Плесовский Ф.В. Свадьба народа коми. Сыктывкар, 1968.
18. Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. Санкт-Петербург, 2004. С. 156-165.
19. Семенов В.А. Традиционная семейная обрядность народов Европейского Севера: к реконструкции мифологических представлений коми (зырян).  Санкт-Петербург, 1992.
20. Традиционный народный календарь коми: Материалы. Сост. В.В. Филиппова, Т.С. Канева. Сыктывкар, 2002. 124 с.
21. Филиппова В.В. Традиционная культура народа коми: Учебное пособие. Сыктывкар, 2003.
22. Чисталев П.И. Коми народные музыкальные инструменты. Сыктывкар, 1984.