[text]
Täna on

t_saamiraadio.gifAjakirjanduse praegune toetussysteem ei toeta kultuuride mitmekesisust, sest see ei arvesta saame põlisrahvana ega saamlaste õigust sõnavabadusele saami keeles, teatas Saami Raadio.

Nii tõdeb Sámediggi (Soome saamide kultuuriomavalitsusorgan) oma arvamuses Soome transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumile ajakirjandustoetuse kava kohta ning paneb ette järgmist.

1. Saamidel on põhiseaduslik nende keelt ja kultuuri puudutav omavalitsus. 17. § lõike 3 järgi on saamidel kui põlisrahval õigus hoida ning arendada oma keelt ja kultuuri. Saamikeelne ajakirjandustoetus kuulub selgelt saami kultuuriomavalitsuse alluvusse. Ajakirjandustoetus tuleb muuta Sámediggi antavaks.

2. Soomes kõneldavaid saami keeli tuleb nimetada Soome põlisrahvakeeliks ja toetussysteem peab arvestama vahendeid luues ja kohustusi võttes kõikide Soomes kõneldavate saami keeltega.

3. Saami keelte puhul peab ajakirjandustoetuse andmise otsus põhinema tegevuskaval, sest sugugi mitte kõikides saami keeltes ei ole väljaandmiskohti. Toetus peaks tagama ilmumisvõimaluse vähemalt kolmeks aastaks.

4. Saami keelte puhul tuleb ajakirjandustoetust tõsta 60% võrra.

5. 3. § tuleb muuta nii, et saami keelte puhul kohustuks toetust saav väljaanne vahendama saami kultuuri ja poliitika ning põlisrahvaste uudiseid, samuti rahvusvahelisi uudiseid, mis puudutavad kogu saamide ala, ja et võidaks toetada ainult väljaandeid, mis ilmuvad vähemalt kaks korda nädalas.


6. Saami keelte puhul ei saa ajakirjandustoetust anda väljaannetele, mis ilmuvad vaid internetis. Saamide kodupiirkonna vilets interneti-yhendus takistab laiaulatusliku interneti-lehe lugemise. Ka eakamatel saamidel ei ole võimalik lehte interneti kaudu lugeda.

Saami Raadio uudise tõlkis Helen Koks

 

Maavalla koda