[text]
Täna on

Maavalla koda kuulutab välja kasupäeva korjanduse, mis toimub 1.-30. sygiskuud.

Korjandusest laekunud raha ja vara kasutatakse oma ja põlise heaks: hiite uurimiseks, tutvustamiseks ja kaitseks, koja kodulehe toimetamiseks, teabevahetuseks, põliselmaga seotud trykiste, loengute, näituste jt syndmuste korraldamiseks.

Koja tegevuse aluseks on vabatahtlik töö ja peamiseks sissetulekuks annetused. Seepärast oleme tänulikud igasuguse abi eest. Oodatud on ka virkade ja osavate neidude-naiste ja poiste-meeste käe all valminud vööd, paelad, ehted, nõud jm kodumaine, puhas ja maarahvapärane. Saame nende esemetega tunnustada koja abilisi ja ergutada vabatahtliku töö tegijaid.

Koda on valmis vastu võtma rahalisi annetusi ja samuti kinnisvara nii annetuste kui pärandusena.

Annetada on võimalik Maavalla koja pangaarvele nr 333805270003 Sampo Pangas, samuti kodade kokkusaamistel ning eelneval kokkuleppel mujal.

Rahvakalendris on kasupäev ehk mihklipäev (29.09.) yks nn postipäevi, mis jagab majandusaasta talve- ja suvepooleks. Kasupäevast algab vaikne aastaaeg, mil koju oodatakse lahkunud omaste ja sõprade hingi.

Lähem teave: tel. 56 686 892, koda[at]maavald.ee, www.maavald.ee

Eeloleval poolaastal on kojal kavas

- Koostada ja anda välja Maavalla kalender 10222. Esivanemate eeskujul koostatud ja selgitustega varustatud ruunikalender ilmub tänavu juba 31. korda.

- Korraldada hiiepiltide võistlus ja autasustada parimaid.

- Asutada Hiite sõbra aunimetus, selgitada välja pyhapaikade hoidmisel silma paistnud isikud ja asutused ning tunnustada neid talvel Tartus avalikul syndmusel.

- Jätkata hiiepiltide näituste sarja Võrus, Tartus ja Lyganusel.

- Jätkata pyhapaikade alaste teabepäevade ja loengutega maakondades.

- Jätkata Maavalla Lehe väljaandmist. Lehte, mis toob paberil lugejani olulisemad pyhapaikadega seotud uudised, saab igayks tasuta alla laadida koja võrgulehel.

- Jätkata Maavalla koja teabelisti ja võrgulehe toimetamist ja tuua nende vahendusel huvilisteni maa- ja taarausu, maaelma, põlisrahvaste ja usuvabadusega seotud uudiseid ja lugusid. Koja teabelistiga saab iga huviline liituda koja võrgulehel.

- Jätkata kohalike inimeste, omavalitsuste ja planeerijate nõustamist pyhapaikade kysimustes.

- Osaleda looduslike pyhapaikade riikliku arengukava rakendamises.


Mida tahaksime võimalusel veel teha?

- Anda välja looduslike pyhapaikade raamatu kordustryki.

- Luua koja uue võrgulehe ja pärimusuudiste värava. Koja praegune võrguleht on oma võimaluste poolest jäänud kitsaks ja toimib aegunud tarkvaral. Kavas on tellida uus võrguleht ja avada pärimusuudiste värav. Et hoida teabelisti ja võrgulehe pakutavaid uudiseid senisel tasemel ja arendada neid, oleks vaja palgalist uudistetoimetajat.


Millega koda seni on tegelenud?

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda on Eesti põlisrahva omausuliste kodade katusyhendus. Koja eesmärk on luua tingimused põlisrahva loonahoidliku* elma** kestmiseks ja arenemiseks, selle tõekspidamiste järgimiseks ning esivanemate tavade täitmiseks. Kymnete mujalt maailmast siia toodud maailmavaateyhenduste kõrval on Maavalla koda ainus, mis hoiab oma ja põlist. Koda seisab vastu kohustusliku usuõpetuse kehtestamise katsetele Eesti koolides ja toetab ilmalikku kodanikeyhiskonda ning loona ja oma elmaloo tundmise syvendamist.

Tähtsamaid jooni koja tegevusest:

- Hiied jt põlised pyhapaigad hoiavad esivanemate asist ja vaimset pärandit ning on meie rahva väekohad. Pyhapaikade uurimine ja hoidmine on seetõttu koja eriline hool.

- Koja algatusel ja osalusel valmis Kultuuriministeeriumis looduslike pyhapaikade arengukava, mis seab sihid paikade uurimiseks, hoidmiseks, tutvustamiseks ja väärtustamiseks. Paraku eraldas valitsus arengukava jaoks vähem kui 1/10 vajalikust rahast. Järgmisest aastast kavatsetakse arengukava rahastamine aga hoopiski lõpetada. Et pyhapaigad ei jääks uurimata ja kaitsmata asutas koda suvel Hiite Maja sihtasutuse.

- Koostöös Õpetatud Eesti Seltsiga andis koda läinud aastal välja raamatu looduslike pyhapaikade väärtusest ja kaitsest. Raamatu 2000 eksemplari jagati peamiselt koolidele, keskkonna- ja muinsuskaitseasutustele ning Riigikogule.

- Aitame jõudumööda kohalikku rahvast, kes tahab oma pyhapaikasid ja pärandmaastikku hoida. Tammealuse hiie suutsime visa töö tulemusel jätta riigi omandisse. Kunda Hiiemäe kaitsel saime Riigikohtus võiduka lahendi. Päevakorras on Paluküla Hiiemäe jt paikade kaitsmine.

- Nõustame jõudumööda kohalikke omavalitsusi ja planeerijaid looduslike pyhapaikadega seotud kysimustes.

- Pyhapaikade pöördumise koos enam kui 5000 allkirjaga andis koda pärnakuus yle kultuuriminister Laine Jänesele. Pyhapaikade hoidmist nõudva pöördumisega, saab koja võrgulehel liituda edaspidigi.

- Paari aasta eest korraldas koda koos ansambliga Metsatöll kontsertsarja Koduhiite kaitsel, kus jagati teavet looduslikest pyhapaikadest ja koguti nende kaitseks allkirju.

- Uurinud koos Eesti kirjandsmuuseumi ja Tartu ylikooliga mitmel pool pyhapaikasid. Seni kõige mahukamatest ja põhjalikematest Muhu välitöödest leiab võrgus ka pildialbumi.

- Hiiepiltide näitus on tänavu yleval olnud Kuressaare kultuurikeskuses ja Tallinnas Heleni koolis. Varem on seda näitust näha võinud Tallinna linnahallis ja Rock cafes.

- Looduslike pyhapaikade konverents ja ymarlaud toimusid Kuressaares mahlakuus.

- Koja osalusel koostati Eest rahvuslik FSC metsandusstandard, mis aitab tagada põlisrahva ja pärimuskultuuri huvide arvestamist metsanduses. Koda osaleb edaspidi standardi rakendamises.

- Koda on avaldanud taunivat suhtumist üldhariduskoolides antava religiooniõpetuse ja kristliku riigiusu arendamise suhtes. Koja algatusel moodustati ja tegutses erinevaid mittekristlikke usuyhendusi liitev Usuliste Yhenduste Ymarlaud.


*   Loond (om - loona) – ise syndinud, arenev elus ja hingestatud maailm.
** Elm – maakeelne vaste võõrsõnale kultuur.


Maavalla koda