[text]
Täna on

Kalevi Kull, Roheline Värav

Oma mets on Eestis oluline

t_KaleviKull.gifEnt nii nagu ilusat eesti keelt saab kõnelda keelevaramut tundes, saab ka väärtuslikku metsa pidada tema rikkusi teades ja kujundada osates. Viimase saja aastaga on Eestis metsa rohkem lõigatud ja istutatud kui kunagi enne. Kas meie metsad on seeläbi rikkamaks või vaesemaks saanud? Osutub, et pigem vaesemaks, võrreldes sellega, kui mets ise uueneks. Elukoosluste mitmekesisus on kahanenud – suuresti just metsaistutamise tõttu, nii kummaline kui see ka pole. Miks nii?

Maastikku kujundades – istutades, lõigates, kaevates, ehitades – laseme me enda ymbruses kellelgi elada ja kellelgi mitte. Vastutus on väga suur, sest mõju on pikaajaline. Kadunud liik enamasti tagasi ei tule, istutatud taimed aga elavad tihti meist kauem.

Taimed, nendega seotud loomad, seened ja mullaelu kas kannatavad või rikastuvad, kui ymbruses midagi teeme. Taimed on seejuures eriti tähtsad: nad on yhtaegu paljude olendite elutingimuste mõjutajad, konsortsiumide moodustajad. Iga taimeliik võib koosluses oluline olla kymne muu olendiliigi eluks.

Metsa istutades pannakse korraga kasvama hulk yhte liiki puid. Tulemuseks on yhevanuseline monokultuur. Elusolendeist jäävad alles need, kes sobivad just selle puuliigiga ja kindlas vanuses metsaga. Neid on kahtlemata palju vähem kui looduslikult uuenenud metsas, kus puid on mitut liiki, noori ja vanu yhtaegu. Hooldusraiete käigus võetakse tihti maha ka põõsarinne, millega samuti on seotud palju metsaelanikke.

Eriti vaeseks jääb mets aga siis, kui istutada võõrliike. See polegi enam mets, vaid puupõld. Seega on metsa istutamine seotud suuremate ohtudega elurikkusele kui puude lõikamine.

Võõrliik ei rikasta Eestit

Igas paigas on välja kujunenud kooslused kohalike oludega sobivaist liikidest. Ökosysteemides kujuneb iga liige kellelegi tuttavaks, sobivaks teistega koos elama või kellelegi tarvitada. Kliima ja mullastiku poolest võiks elada teisedki, ent liigid on omavahel põimunud paljude seoste kaudu konsortsiumideks, võõrliikidel aga napib neid seoseid.

Mõni tuhat aastat ilma suuremate kataklysmideta on enamasti piisav, et kujuneksid välja kohalikud suheterikkad (lõi­munud) ja võrdlemisi tasakaalulised ökosysteemid. See pole sugugi liikide evolutsioon, mis Eesti pärismaised elukooslused on kujundanud (sest olulised geneetilised ymber­korraldused ehk evolutsioon võtab enamasti sada korda rohkem aega), vaid vastastikku sobivate suhete kujunemine korraga paljude liikidega. Kui istutada mõnda paika lehiseid või papleid või punast tamme, siis esmapilgul võib arvata, et maastik rikastub. Ent veidi kaugemale mõel­des selgub, et tulemused on vastupidised.

Kui kasvutingimused sobivad võõrliigile – ja eks just neid liike enam istutataksegi –, siis võivad need omasoodu paljuneda ja levida ymbruses laiemalt. See võtab tavaliselt päris palju aega, kuid varem või hiljem nii juhtub. Näiteks lehised on hakanud levima mitmes kohas, kus neid on kaua kasvatatud. Kihnu saarel laiutavad palsamipaplid. Pöörates pilgu vanadesse kultuurmaadesse, näiteks Inglismaale, näeme, et võõrliikide majanduslik eelistamine ja pikaaegne kasvatamine on toonud kaasa olukorra, kus pärismaised metsad on pea-aegu täielikult kadunud. Igast kymnest Inglismaa metsades kasvavast puust on nyydseks juba yheksa võõrliigid. Seal lihtsalt alustati varem – Eestis võib sama olukord saabuda mõnesaja aasta pärast.

Oma puistu linnas

Puid istutame ka parkidesse ja teeveertesse, ning just sinna sageli võõrliike. Ent linnaski on liigid omavahel seotud, ja pärismaistel on alati rohkemate kohalike liikidega seoseid kui sissetooduil. Seepärast on pärismaistest puudest park tervikuna liigirikkam. Omi liike on meil ju päris palju – umbes viiskymmend puu- ja veerandsada põõsaliiki.

Eestimaise pargikultuuri eeskujuks saab võtta puisniidud. Need on inimeste kujundatud, ent kaunid ja liigirikkad, yksnes kohalikest liikidest. Need on Euroopa liigirikkaimad kooslused. Sellises pargis ei ole vanu puid mõistlik maha võtta, sest nad pakuvad elupaika palju enamatele liikidele kui noored. Puuõõnsustest on lindudel ja nahkhiirtel sageli puudu. Iidse pargikultuuriga maades, näiteks Jaapanis, hoitakse poolkuivanud puid kui eriti väärtuslikke, kuni viimse rohelise leheni okstel, vahel kauemgi. Jaapani aedki koosneb kohalikest liikidest. Istutades ja kujundades kirjutame ymbrusele peale omi suhteid, oma maailmavaadet.


Roheline Värav